pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 4(66): 3-16
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2023.04.003
UDC [595.384.12:591.1]:551.463

Залежність лінійного зростання та виживання личинок субтропiчної прiсноводної креветки (Мacrobrachium nipponense Dе Haan, 1849) від температури і солоності

П. В. Шекк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
М. І. Бургаз, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
Ю. О. Астафуров, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Мета. Дослідження особливостей росту та виживання личинок M. nipponense в залежності від температури і солоності водного середовища в процесі вирощування.

Методика. Експериментальні дослідження проводились в акваріальній кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету в 2020–2021 рр. Плідників креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) виловлювали у пониззі ріки Днicтер і розміщували в УЗВ об’ємом 0,8 м3. Личинок розсаджували у окремих акваріумах, в яких автоматично підтримувався заданий температурний режим.

У першій серії експериментів в прісній воді досліджували вплив на ріст личинок креветки (від 1 стадії до стадії Рl) температури води в діапазонах 20–22, 22–24, 24–26 і 28–31°С. Вирощування у воді солоністю 5, 7, 12‰ проводили при температурі 20–22, 22–24, 28–31°С. Щоденно під бінокуляром (МБС-10) за допомогою окуляр-мікрометра вимірювали 10 екз. личинок креветки. Визначали стадію розвитку личинок, відсоток виживання.

Солоність води визначали за допомогою рефрактометра «ATAGO–100», для визначення вмісту кисню у воді використовували термооксиметр «Ажа–101М». Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми «Microsoft Excel 2013».

Результати. Встановлено, що при температурі 24–26°С у креветки M. nipponense тривалість переходу від однієї стадії личинкового розвитку до іншої збільшується у міру зростання і формування личинок. Якщо на перших стадіях (1–3) він триває 4–5 діб, то на більш пізніх — від 6 до 9 діб.

Висока температура стимулює зростання личинок та прискорює їхній розвиток. В прісній воді при температурі 29–31°С довжина постличинок (Рl) за 28 діб вирощування досягла 6,69±1,15 мм. Вирощування в умовах високої температури привело до значної розбіжності розмірів личинок (від 4,4 до 8,6 мм, CV — 25,27).

При нижчих температурах (25–27, 22–24 та 20–22°С) середні розміри постличинок креветки були меншими (5,83±0,78; 4,56±0,15; 4,43±0,15), а відсоток виживання збільшився (46, 49 та 54% відповідно).

Виживання личинок знаходиться у зворотній залежності від температури r = –0,89. Мінімальним (32%) воно було при температурі 29–31°С. Чим вище температура вирощування, тим меншим був вихід постличинок.

Солоність води, як і температура, помітно впливає на ріст, виживання і однорідність за розміром постличинок. У воді солоністю 5‰ максимальної довжини (6,56±0,15 мм) постличинки досягали при температурі 29–31°С. При температурі (20–22 і 22–24°С) розмір постличинок достовірно не розрізнялися між собою. Максимальне виживання постличинок (52%) відмічено при температурі 22–24°С. Незалежно від температури води, солоність 5‰ забезпечує високу однорідність личинок за розміром (CV — 6,11–9,09).

При солоності 7‰ максимальної довжини постличинки досягли при температурі 29–31°С, а найбільший вихід передличинок (34%) відмічався при температурі 20–22°С. Розміри личинок та їх виживання при інших температурних режимах вирощування достовірно не розрізнялись (Р<95). Солоність 7‰ також забезпечувала однорідність розмірів постличинок (CV — 6,12–8,97).

При солоності 12‰ висока температура води стимулювала ріст личинок при відносній однорідності їх лінійних розмірів, але в усіх варіантах експерименту вихід постличинок був дуже низьким (4–9%).

Наукова новизна. Вперше представлені експериментальні дані щодо росту та виживання личинок креветки M. nipponense в залежності від температури і солоності. Встановлено вплив солоності середовища на однорідність личинок за розміром.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для розробки та удосконалення методів штучного відтворення та вирощування креветки M. nipponense в контрольованих умовах в установках із замкненим циклом водопостачання (УЗВ).

Ключові слова: креветка Macrobranchіum nipponense, вирощування, личинки, постличинки, лінійний ріст, виживання, температура, солоність, однорідність за розміром.

ЛІТЕРАТУРА

 1. The invasion of Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) (Caridea: Palaemonidae) into the Southern Iraqi marshes / Salman S. D. et al. // Aquat Invasions. 2006. Vol. 1. P. 109—115.
 2. Shekk P., Astafurov Yu. Acclimation and ways of spreading the Eastern freshwater shrimp Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) as valuable and economically profitable foodstuff // 8th Science Assembly Meeting Network of aquaculture centers in Central and Eastern Europe (NACEE) : proceed. Daugavpils, 2017. Р. 46—48.
 3. Cai Y., Shokita S. Report on a collection of freshwater shrimps (Crustacea: Decapoda: Caridea) from the Philippines, with descriptions of four new species // Raffles B Zool. 2006. Vol. 54. P. 245—270.
 4. New M. B., Nair C. M. Global scale of freshwater prawn farming // Aquaculture Research. 2012. Vol. 43(7). P. 960—969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2011.03008.x.
 5. Супрунович  А.  В.,  Макаров  Ю.  Н.  Культивируемые  беспозвоночные. Пищевые  беспозвоночные:  устрицы,  гребешки,  раки  и  креветки.  Киев : Наукова думка, 1990. 261 с.
 6. Макаров Ю. Н. Десятиногие ракообразные. Киев : Наукова думка, 2004. 430 с. (Фауна Украины ; т. 26, вып. 1/2).
 7. Филипенко С. И. О появлении пресноводной восточной креветки Macrobranchium nipponense (Dе Haan, 1849) в Днестре // Academy of sciences of  Moldova : International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu : proceed. Chișinău, 2014. С. 206—207.
 8. Кулеш  В.  Ф.  Перспективы  выращивания  субтропической  креветки Macrobrachium nipponense  (De Haan)  в  водоемах-охладителях  ТЭС // Биологические  ресурсы  водоемов  в  условиях  антропогенного  воздействия. Киев : Наукова думка, 1985. С. 34—36.
 9. Степанок  Н.  А.  Восточная  речная  креветка  рода Macrobrachium в  низовье Днестра // Гидробиологический журнал. 2014. Т. 50, № 2. С. 117—120.
 10. Шекк П. В. Распределение, численность, размерно-массовая и половая структура популяции креветки Macrobrachium nipponense нижнего Днестра  // Академику Л.С. Бергу — 145 лет : сборник научных статей. Бендеры : Eco-TIRAS, 2021. Р. 483—487.
 11. Expansion of the alien East Asian river prawn Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) in southwestern Ukraine and assessment of its commercial usage prospects / Bushuiev S. et al. // Aquatic Invasions 2023. Vol. 18, issue 2. P. 231—246.
 12. Шекк П. В., Астафуров Ю. О. Можливicть культивування східної субтропiчної прісноводної креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) в умовах нижнього Днiстра // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІІ Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф. : матер. Дніпро, 2019. С. 232—235.
 13. Timmons M. B., Ebeling J. M. Recirculation Aquaculture // NRAC Publication. 2002. No. 01-007.
 14. Туранов  В.  Ф.  Разведение  и  выращивание  пресноводной  креветки Macrobrachium rosenbergii  на юге Украины //  Рибне  господарство України. 2003. № 3, 4 (26, 27). С. 47—48.
 15. Crustacean Farming Ranching and Culture / eds. Wickins J. F., Lee D. O’C. Oxford (United Kingdom) : Blackwell Science, 2002.  446 p.
 16. Beal B. F., Protopopescu G. C. Ocean-based nurseries for cultured lobster (Homarus americanus Milne Edwards) postlarvae: field experiments off the coast of eastern maine to examine effects of flow and container size on growth and survival // Journal of Shellfish Research.  2012.  N 31 (1). P. 177—193.
 17. Шекк П. В., Астафуров Ю. О. Проблема бiологiчних iнвазiй, вселення чужорiдних видiв на прикладi схiдної прiсноводної креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) // Студентська наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету : збірник матер. Одесса, 2019. № 7. С. 102—103.
 18. Biological characteristics of fresh-water prawn Macrobrachium nipponense in Lac Lake and Ea Nhai Reservoir / Nguyen A. Q. et al. // 5th Technical Symposium on Mekong Fisheries, Khon Kaen, Thailand, 11–12 December 2002 : proceed. Khon Kaen, 2002. Р. 251—268.
 19. The complete mitochondrial genome of Macrobrachium nipponense / Ma K.Y. et al. // Gene. 2011. Vol. 487. P. 160—165.
 20. On the growth and life span of the population of oriental river prawn Macrobrachium nipponense (De Haan) in the Ashida river (Hiroshima, Japan) / Ogawa Y et al. // Journal of the Faculty of Applied Biological Science – Hiroshima University. 1994. Vol. 30(1). Р. 43—53.
 21. Mashiko K. Diversified egg and clutch sizes among local populations of the freshwater prawn Macrobrachium nipponense  // Journal of Crustacean Biology. 1990. Vol. 10. P. 306—314.
 22. Rodriguez G. Fresh-water shrimps (Crustacea, Decapoda, Natantia) of the Orinoco Basin and the Venezuelan Guayana // Journal of Crustacean Biology. 1982. Vol. 2. P. 378—391.
 23. Shokita S. The distribution and speciation of the inland water shrimps and prawns from the Ryukyu Islands II // Bulletin of the College of Science, University of Ryukyus. 1979. Vol. 28. P. 193—278. 
 24. Yu H., Miyake S. Five species of the genus Macrobrachium (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) from Taiwan // Ohmu. 1972. Vol. 3. P. 45—55.