ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

МАТЕРІАЛИ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ.
БЕЗ ПОВНОГО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ В ОДНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ЛИСТІ СТАТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ.

ДО МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. Електронний варіант статті та її додатки (діаграми, рисунки і т. ін.).

Файли, повинні мати назву за прізвищем першого автора  з уточненням інформації. Наприклад:
П. К. Сагайдачний, стаття.doc; П. К. Сагайдачний, відомості.doc; П. К. Сагайдачний, діаграми.xls; П. К. Сагайдачний, рисунки.jpg
і т.д.

2. Відомості про авторів подаються на окремому аркуші (українською та англійською мовами) мають містити: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада; контактні електронна та поштова адреси з індексом; контактний телефон кожного автора.

Скачати бланк Відомості про авторів

3. Згода на публікацію та оприлюднення персональних даних (підписану та скановану копію)

Скачати бланк Згода на публікацію

СТАТТЯ ПОВИННА МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ:

Українська мова English
УДК UDC
Назва Title
Ініціали та прізвище автора, його e-mail, повна назва установи роботи, місто  Author’s initials and surname, e-mail, full name of the place of employment, city
Анотація, ключові слова Summary, key words
Анотація, ключові слова Summary, key words
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій Problem statement and analysis of last achievements and publications
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Мета роботи Highlight of the earlier unresolved parts of the general problem. Aim of the study
Матеріали та методи Materials and methods
Результати досліджень та їх обговорення Study results and their discussion
Висновки та перспективи подальшого розвитку Conclusion and perspectives of further development
Література Bibliography
References References

Наведена структура статті відповідає вимогам постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ”Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

Для оглядової статті структура написання може бути спрощеною та складатись з 6 частин: анотації, "Постановка проблеми. мета роботи", потім "Аналіз останніх досліджень і публікацій", потім "Висновки та перспективи подальшого розвитку", потім література й references

АНОТАЦІЯ

Повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та давати можливість встановити її основний зміст. Дотримуйтесь чіткої структури анотації:

Українська мова English
Мета Purpose
Методика Methodology
Результати Findings
Наукова новизна Originality
Практична значимість Practical Value
Ключові слова Keywords

Анотація англійською мовою має бути не менше 2 тис. друкованих знаків (з пробілами).

ПРИ ОФОРМЛЕННІ СТАТТІ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ:

Рукописи, надруковані у форматі редактора WORD повинні мати шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, інтервал між рядками ― 1,5. Для анотацій, списку літератури, рисунків та таблиць: шрифт ― Times New Roman Cyr, 12 кегль, інтервал між рядками ― 1. Абзацний відступ - 1 см.

Поля сторінки повинні бути: верхнє і нижнє ― 2 см, ліве ― 3 см, праве 1,5 см.

Обсяг експериментальних статей повинен мати 10 – 20 сторінок, оглядових ― 15 – 30 сторінок. Сторінки статті мають бути пронумеровані зверху в правій стороні.

Таблиці, рисунки та діаграми створюються з використанням чорно-білої гами у форматі А4 та додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.jpg, *.xls). У діаграмах не допускаються фонові заливки та рамки, а у таблицях – фонові заливки. У таблицях не припустимі порожні клітини. Назви таблиць, рисунків та діаграм і підписи в них мають бути продубльовані англійською мовою.

Всі анотації, ключові слова, латинські назви біологічних об’єктів необхідно виділити курсивом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Оформлюється відповідно до вимог ВАК згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40). У списку літератури повинно бути не менше 10 посилань на джерела, з яких не більше 30% посилань на джерела, авторами яких є автори статті). Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список літератури подається за порядком появи посилань у тексті. Першоджерела подаються мовою оригіналу.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які створені після 2014 року на території держави-агресора; громадянином держави-агресора; юридичною особою зареєстрованою на території держави-агресора.
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані на території росії та білорусі після 2014 року.

До статті також додається перелік використаних джерел латиницею (References). Припустимий переклад списку літератури англійською мовою, або його транслітерація.

Для оформлення REFERENCES обов’язковим є АРА–стиль (див. зразок).

ТРАНСЛІТЕРУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“.

Транслітерарацію української мови можна здійснити на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia.

Транслітератувати мови, які пишуться латиницею не потрібно.

Приклади оформлення статей

Приклад оформлення експериментальної статті (УКР)

Приклад оформлення експериментальної статті (ENG)

Приклад оформлення оглядової статті