ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

МАТЕРІАЛИ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ.
БЕЗ ПОВНОГО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ В ОДНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ЛИСТІ СТАТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ.

ДО МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. Електронний варіант статті та її додатки (діаграми, рисунки і т. ін.).

2. Відомості про авторів подаються на окремому аркуші (українською, російською та англійською мовами) мають містити: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада; контактні електронна та поштова адреси з індексом; контактний телефон кожного автора.

Скачати бланк Відомості про авторів

3. Згода на публікацію та оприлюднення персональних даних (підписану та скановану копію)

Скачати бланк Згода на публікацію

Файли, повинні мати назву за прізвищем першого автора  з уточненням інформації. Наприклад:
І.І. Іванов, стаття.doc; І.І. Іванов, відомості.doc; І.І. Іванов, діаграми.xls; І.І. Іванов, рисунки.jpg
і т.д.

СТАТТЯ ПОВИННА МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ:

Українська мова Русский язык English
УДК УДК UDC
Назва Название Title
Ініціали та прізвище автора, його e-mail, повна назва установи роботи, місто Инициалы и фамилия автора, его e-mail, полное название учреждения работы, город  Author’s initials and surname, e-mail, full name of the place of employment, city
Анотація, ключові слова (англійською мовою) Аннотация, ключевые слова (на английском языке) Summary, key words (оn English)
Анотація, ключові слова (двома іншими мовами) Аннотация, ключевые слова (на двух других языках) Summary, key words (in two other languages)
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций Problem statement and analysis of last achievements and publications
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Мета роботи Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Цель работы Highlight of the earlier unresolved parts of the general problem. Aim of the study
Матеріали та методи Материалы и методы Materials and methods
Результати досліджень та їх обговорення Результаты исследований и их обсуждение Study results and their discussion
Висновки та перспективи подальшого розвитку Выводы и перспективы дальнейшего развития Conclusion and perspectives of further development
Література Литература Bibliography
References References References

Наведена структура статті відповідає вимогам постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ”Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

При поданні оглядової статті – зазначити в кінці назви (ОГЛЯД). Для оглядової статті структура написання може бути спрощеною.

АНОТАЦІЯ

Повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та давати можливість встановити її основний зміст. Дотримуйтесь чіткої структури анотації:

Українська мова Русский язык English
Мета Цель Purpose
Методика Методика Methodology
Результати Результаты Findings
Наукова новизна Научная новизна Originality
Практична значимість Практическая значимость Practical Value
Ключові слова Ключевые слова Keywords

Анотація англійською мовою має бути не менше 2 тис. друкованих знаків (з пробілами).

ПРИ ОФОРМЛЕННІ СТАТТІ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ:

Рукописи, надруковані у форматі редактора WORD повинні мати шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, інтервал між рядками ― 1,5. Для анотацій, списку літератури, рисунків та таблиць: шрифт ― Times New Roman Cyr, 12 кегль, інтервал між рядками ― 1. Абзацний відступ - 1 см.

Поля сторінки повинні бути: верхнє і нижнє ― 2 см, ліве ― 3 см, праве 1,5 см.

Обсяг експериментальних статей повинен мати 10 – 20 сторінок, оглядових ― 15 – 30 сторінок. Сторінки статті мають бути пронумеровані зверху в правій стороні.

Таблиці, рисунки та діаграми створюються з використанням чорно-білої гами у форматі А4 та додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.jpg, *.xls). У діаграмах не допускаються фонові заливки та рамки, а у таблицях – фонові заливки. У таблицях не припустимі порожні клітини. Назви таблиць, рисунків та діаграм і підписи в них мають бути продубльовані англійською мовою.

Всі анотації, ключові слова, латинські назви біологічних об’єктів необхідно виділити курсивом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Оформлюється відповідно до вимог ВАК згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40). У списку літератури повинно бути не менше 10 посилань на джерела, з яких не більше 30% посилань на джерела, авторами яких є автори статті). Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список літератури подається за порядком появи посилань у тексті. Першоджерела подаються мовою оригіналу.

До статті також додається перелік використаних джерел латиницею (References). Припустимий переклад списку літератури англійською мовою, або його транслітерація.

Для оформлення REFERENCES обов’язковим є АРА–стиль (див. зразок).

ТРАНСЛІТЕРУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“ або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови).

Транслітерарацію української мови можна здійснити на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia.

Російської – на http://translit.ru/ (Обрати стандарт: BGN).

Транслітератувати мови, які пишуться латиницею не потрібно.

Приклад оформлення експериментальної статті (скачати)
Приклад оформлення оглядової статті (скачати)