pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 45-58
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.045
УДК 639.371.52:[639.3.043.13:636.087.7]

Характеристика репродуктивних показників та якості статевих продуктів самиць коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) за використання в годівлі голозерного вівса впродовж переднерестового періоду

Н. Ю. Сироватка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Д. А. Сироватка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Р. А. Паламарчук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив згодовування голозерного вівса впродовж переднерестового періоду утримання на репродуктивні функції самиць коропа, а також на якісні характеристики отриманої ікри.

Методика. У дослідженнях використовували самиць нивківського внутрішньопородного типу української лускатої породи коропа, яких утримували впродовж переднерестового періоду в ставових умовах ДП «ДГ “Нивка” ІРГ НААН України. Самиць було поділено на 3 групи. Першій групі (Дослід I) згодовували 30% голозерного вівса, другій (Дослід II) — 100% голозерного вівса. Контрольній групі риб (Контроль) згодовували зернову суміш. Рибницькі дослідження проводили відповідно до діючих методик. Масову частку білка визначали за методом К’єльдаля, вміст жиру методом С. В. Рушковського. Визначення вмісту загальних ліпідів проводили за методом Фолча. Відбір проб для хімічного аналізу води та їхню обробку в лабораторії проводили за методикою О.А. Альокіна згідно Стандарту Мінагрополітики України. Аналітичну обробку матеріалу проводили за допомогою програми «Microsoft Office Excel». Критеріями аналізу показників були їх середня величина (M) та середнє відхилення (m).

Результати. Згідно з проведеними дослідженнями встановлено, що використання впродовж переднерестового утримання самиць коропа у складі корму 30 % голозерного вівса позитивно впливає на продукування ними ікри, про що свідчить підвищення відносної плодючості на 15,6 %, її запліднюючої здатності на 4,0 %, а також виживаності отриманих 3-добових личинок на 5,0 %.

За біохімічними показниками ікри відмічено збільшення кількості незамінних амінокислот на 3,04 та 2,01г/100г білку, та фракцій ліпідів, що відповідають за накопичення енергії, зокрема тригліцеридів на 11,56 та 5,62 %, фосфоліпідів – 3,65 і 2,37%, та жирних кислот – на 5,33 і 3,11% відповідно до дослідних груп. Натомість знизилися показники холестерину на 13,4 та 25,2%.

Температурний, кисневий та гідрохімічний режими в інкубаційному цеху знаходились в межах рибогосподарських норм, за винятком перманганатної окислюваності та іонів загального заліза і хлору.

Наукова новизна. Вперше в Україні досліджено перспективи використання голозерноговівса в годівлі племінного матеріалу коропа. Здійснено аналіз репродуктивних показників самиць коропа в результаті експериментальної годівлі та оцінку якісних характеристик ікри та потомства, отриманої способом заводського відтворення.

Практична значимість. Результати комплексної оцінки рибницько-біологічних показників дозволять надати рекомендації щодо використання голозерного вівса в годівлі самиць коропа у період переднерестового утримання.

Ключові слова: короп, годівля, голозерний овес, репродуктивні показники, виживаність, амінокислотний та ліпідний склад ікри.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ : Рибка моя, 2007. 306 с.
 2. Годівля риб : підручник / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
 3. Заушинцена А. В., Борисов Ю. В. Основные факторы, ограничивающие технологичность голозерного овса // Вестн. Краснояр. гос. аграр. ун-та.  2007. Вып. 6. С. 75—81.
 4. Холодченко Р. М. Овес голозерний — цінна зернова культура. URL : http://www.sworld.com.ua/konfer26/851.pdf.
 5. Moudry J. Quality and Market of Naked Oat // Quality of grains - contemporary evaluating : proceed. Praha – Ruzyne : Institute of Plant Production, 1995. P. 273. https://doi.org/10.1111/j.1467-8357.2009.01025.x 
 6. Амінокислотний склад білків зерна різних сортів вівса / Мукоїд Р. М. та ін. // Харчова промисловість. 2009. № 8. С. 14—16.
 7. Матрос О. П., Кекух В. Ф., Кобила І. О. Голозерний овес. Перспективний напрям селекції культури // Насінництво. 2009. № 1. С. 7—9.
 8. Грициняк І. І., Желтов Ю. О., Тучапська А. Я. Голозерний овес у складі рибних кормів при вирощуванні товарного коропа // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 111—115.
 9. Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 року № 45. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-13#Text (дата звернення : 21.12.2020 р.).
 10. Екологічний паспорт міста Києва за 2019 рік. Київ, 2020. 129 с. URL : https://ecodep.kyivcity.gov.ua/content/ekologichnyy-pasport.html (дата звернення : 21.12.2020 р.).
 11. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / Гринжевський М. В.  та ін.  Київ : Рибка моя, 2006. 352 с.
 12. Лебедев П. Т., Усович А. Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. Москва : Россельхозиздат,  1976. 389 с.
 13. Folch J., Lees М., Stoane-Stanley G. H. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues // J. Biol. Chem. 1957. Vol. 226, № 1. Р. 497—509. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)64849-5 
 14. Kates M. Techniques of lipidology. Amsterdam : Elsevier, 1986. 451 p.
 15. European Commission. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. URL : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF (accessed : 01.08.2019).
 16. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 17. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Мін-во аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 18. Bols N. C.Ecotoxicology and innate immunity in fish // Developmental & Comparative Immunology. 2001. Vol. 25. P. 853—873.
 19. Попова Е. М., Кощій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 49—56.
 20. Желтов Ю. А., Алексеенко А. А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах. Киев : Инкос, 2006. 169 с.
 21. Tocher D. R. Metabolism and functions of lipids and fatty acids in teleost fish // Rev. Fish. Sci. 2003. Vol. 11. Р. 107—184.
 22. Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. Обмін ліпідів у риб : монографія. Львів : Тріада плюс, 2010. 336 с.