pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 18-33
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.018
УДК 597:574.9(477.8)

Інвазійні види риб у іхтіоценозах водойм Західного Полісся України

В. В. Сондак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
В. К. Бігун, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Управління державного агентства меліорації та рибного господарства України у Волинській області, м. Луцьк
О. В. Волкошовець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити іхтіоценози, видовий склад та сучасний стан популяцій риб у водоймах Західного Полісся України, зосередивши увагу на їх змінах під впливом інвазійних видів риб.

Методика. Іхтіологічні дослідження здійснювали уприродних та штучних водоймах різного цільового призначення Західного Полісся України упродовж 2007-2017 рр. Зокрема, були проведені контрольні лови неводами та ставними знаряддями лову різного кроку вічка у карстових озерах Світязь та Пісочне Шацького національного природного парку; руслових озерах Люб’язь та Нобель басейну річки Прип’ять; у правобережних притоках річки Прип’ять ― річках Стир та Горинь; Хрінницькому водосховищі з басейну річки Стир; а також у рибницьких ставах з басейну річки Горинь ― у селі Бочаниця та ТзОВ «Прогрес». Матеріалом для досліджень слугували популяції аборигенних і інвазійних видів риб.

Результати. На підставі результатів власних досліджень та даних інших авторів висвітлено питання поширення інвазійних видів риб у водоймах річково-озерної мережі Західного Полісся України, представлені діаграми розподілу цих риб у різних за походженням водоймах вищезазначеного регіону.

Наукова новизна. Виявлено, що найбільшу загрозу чисельності аборигенних видів риб цього регіону становлять здатні до самовідтворення популяції сомика карликового коричневого (Ameiurus nebulosus), ротана-головешки (Perсcottus glenіi), чебачка амурського (Pseudorasbora parva), колючок трьох ― (Gasterosteus aculeatus) і дев’яти голкової ― (Pungitius pungitius). Зокрема, склад харчової грудки сомика карликового коричневого у нерестовий період на 95% представлений ікрою нерестуючих весною аборигенних риб.

Практична значимість. Висновки і запропоновані заходи регіонального і загальнодержавного рівнів завадять новим інвазіям та допоможуть пом’якшити вплив наявних на іхтіоценози водойм Західного Полісся України.

Ключові слова: іхтіоценоз, інвазійні види риб, аборигенна іхтіофауна, Західне Полісся.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балтаджи Р. А., Лупачева Л. И., Тарасова О. М. Результаты работ по акклиматизации растительноядных рыб в Украине // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 31. С. 38—44.
 2. Бігун В. К. Інвазійні види риб та їх вплив на аборигенну іхтіофауну річково-озерної мережі Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2012. 24 с.
 3. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / ред. Гриб Й. В., Сондак В. В. Рівне : Волинські обереги, 2007. 630 с.
 4. Гоч І. В. Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus (Gasterosteidae) — iнтродуцент водойм Захiдноподiльського Приднiстров’я // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. Вип. 16. С. 42—46. https://doi.org/10.15421/010844 
 5. Куницкий Д. Ф., Плюта М. В. Амурский чебачок — новый вид в ихтиофауне Беларуси // Весці НАН Беларусі, 1999. № 3. С. 122—123.
 6. Мовчан Ю. В. До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України (таксономічний склад, розподіл по річковим басейнам, сучасний стан) // Збірник праць зоологічного музею. 2005. № 37. С. 70—82.
 7. Гриб Й. В., Сондак В. В., Волкошовець О. В. Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки «Ризикологія» // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 7—29. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.007 
 8. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Реабілітація порушених річкових та озерних систем (гідроекологія, іхтіоекологія, економіка, управління). Вінниця : НАУ, 2014.  414 с.
 9. Расс Т. С. Рыбные ресурсы европейских морей СССР и возможности их пополнения акклиматизацией. Москва : Наука, 1965. 108 с.
 10. Ризевский В. К. Морфологическая характеристика ротана-головешки из водоемов водной системи Минска // Весці НАН Беларусі, 1999. № 3. С. 119—121.
 11. Сондак В. В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. Рівне : Волинські обереги, 2007. 324 с.
 12. Сондак В. В. Іхтіофауна природних водойм Стир-Горинського рибовідтворювального комплексу (стан та умови відтворення) : автореф. дис. на здобуття наук. ст. докт. біол. наук : спец. 03.00.10 — іхтіологія. Київ, 2010. 44 с.
 13. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Рыбное хозяйство Украины и виды-вселенцы: проблемы и перспективы // Світ рибалки, 2005. № 12. С. 204—213.
 14. Саrltоn J. Т. Раttеns, рrосеss, аnd рrеdіісtіоn іn mаrіnе іnvаsіоn есоlоgу // Віоlоgісаl соnsеrvаtіоn. 1996. Vol. 78. Р. 97—106. https://doi.org/10.1016/0006-3207(96)00020-1 
 15. Саrltоn J. Т. Іnvаzіоn іn thе world sеаx: sіх сеnturіеs оf rеоrgаnising еаrts mаrіnе lіfе // Nоrwау UN Соnfеrеnсе оn Аlіеn sресіеs : proceed. Тrоndhеіm, 1996. Р. 99—102.
 16. Еffоrd І. Е., Gаrсіа С. М., Williams J. D. Fасіng thе сhаllеngеs оf іnvаsіvе аlіеn sресіеs іn Nоrth Аmеrіса // Glоbаl Bіоdіvегsіtу. 1997. № 7 (1). Р. 25—30.
 17. Genovesi P., Shine C. European Strategy on Invasive Alien Species. Strasburg : Council of Europe Publishing, 2004. 68 p.