pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 18-33
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.018
УДК 597:574.9(477.8)

Invasive fish species in ichthioecosystems of Western Polissya of Ukraine

V. Sondak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
V. Bihun, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Department of the State Agency for Land Reclamation and Fisheries of Ukraine in the Volyn region, Lуtsk
O. Volkochovets, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
N. Kolesnik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv
M. Simon, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

Purpose. To study ichthyocenoses, species composition and the current state of fish populations in water bodies of the Western Polissya of Ukraine by focusing on their changes under the effect of invasive fish species.

Methodology. Ichthyological studies were carried out in natural and artificial water bodies for various purposes in the Western Polissya of Ukraine during 2007-2017. In particular, fish surveys were carried out using beach seins and gill  nets with different mesh sizes in the karst lakes Svityaz and Pischane from the Shatskiy National Nature Park, channel lakes Lyubyaz and Nobel from the Pripyat River basin, right-bank tributaries of the Pripyat Rivers including Styr and Goryn Rivers, Khrinnitske reservoir from the Styr River basin, fish ponds of Bochanitsa village and Progress LLC (Goryn River basin). The material for the study were both the populations of native and invasive fish species.

Findings. The results of our own studies and data of other authors highlighted the issue of the spread of invasive fish species in water bodies of the river-lake network of Western Polissya of Ukraine, presented the diagrams of the distribution of these fish in different water bodies of different origins of the above-mentioned region.

Originality. The greatest threat to the abundance of aboriginal fish species in this region was found to be self-reproducing populations of the brown bullhead (Ictalurus nebulosus), Amur sleeper (Percсottus glenіi), stone moroko or topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva), three-spined (Gasterosteus aculeatus) and nine-spined (Punguitius punguitius) sticklebacks. In particular, the composition of their gut content during the spawning period included 95% of eggs of fish species, which spawned in spring, as shown in the diagrams presented in this paper.

Practical Value. The proposed measures to be carried out at the national and regional levels will help prevent the ingress of new invasions and mitigate the impact of the existing ones on the ichthyocenoses of the reservoirs of Western Polissya of Ukraine.

Key words: ichthyocenoses, invasive fish species, aboriginal ichthyofauna, Western Polissya. 

REFERENCE

 1. Baltadzhi, R. A., Lupacheva, L. I., & Tarasova, O. M. (1980). Rezul'taty rabot po akklimatizacii rastitel'nojadnyh ryb v Ukraine. Rybnoe hozjajstvo, 31, 38-44.
 2. Bihun, V. K. (2012). Invaziini vydy ryb ta yikh vplyv na aboryhennu ikhtiofaunu richkovo-ozernoi merezhi Zakhidnoho Polisyia Ukrainy. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.
 3. Hryb, Y. V., & Sondak, V. V. (2007). Vidnovna ikhtioekolohiia (reabilitatsiia aboryhennoi ikhtiofauny pryrodnykh vodoim Ukrainy). Rivne: Volynski oberehy.
 4. Hoch, I. V. (2008). Koliuchka tryholkova Gasterosteus aculeatus (Gasterosteidae) – introdutsent vodoim Zakhidnopodilskoho Prydnistrovia. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, 16, 42-46. https://doi.org/10.15421/010844 
 5. Kunickij, D. F., & Pljuta, M. V. (1999). Amurskij chebachok – novyj vid v ihtiofaune Belarusi. Vescі NAN Belarusі, 3, 122-123.
 6. Movchan, Yu. V. (2005). Do kharakterystyky riznomanittia ikhtiofauny prisnovodnykh vodoim Ukrainy (taksonomichnyi sklad, rozpodil po richkovym baseinam, suchasnyi stan). Zbirnyk prats zoolohichnogo muzeiu, 37, 70-82.
 7. Gryb, Y., Sondak, V., & Volkoshovets, O. (2018). Formation of risks of fish fauna survival in ecosystems of river basins of Ukraine. The concept of the science “Riscology”. Fisheries science of Ukraine, 2, 7-29. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.007 
 8. Hryb, Y. V., Klymenko, M. O., & Sondak, V. V. (2014). Reabilitatsiia porushenykh richkovykh ta ozernykh system (hidroekolohia, ikhtioekolohiia, ekonomika). Vinnytsia: NAU.
 9. Rass, T. S. (1965). Rybnye resursy evropejskih morej SSSR i vozmozhnosti ih popolnenija akklimatizaciej. Moskva: Nauka.
 10. Rizevskij, V. K. (1999). Morfologicheskaja harakteristika rotana-goloveshki iz vodoemov vodnoj sistemi Minska. Vescі NAN Belarusі, 3, 119-121.
 11. Sondak, V. V. (2007). Vidnovna ikhtioekolohiia pryrodnykh vodoim Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Rivne: Volynski oberehy.
 12. Sondak, V. V. (2010). Ikhtiofauna pryrodnykh vodoim Styr-Horynskoho rybovidtvoriuvalnoho kompleksu (stan ta umovy vidtvorennia). Extended abstract of Doctor's thesis. Kyiv.
 13. Shevchenko, P. G., & Mal'cev, V. I. (2005). Rybnoe hozjajstvo Ukrainy i vidy-vselency: problemy i perspektivy. Svіt ribalki, 12, 204-213.
 14. Саrltоn, J. Т. (1996). Раttеrns, рrосеss, аnd рrеdісtіоn іn mаrіnе іnvаsіоn есоlоgу. Віоlоgісаl соnsеrvаtіоn, 78, 97-106. https://doi.org/10.1016/0006-3207(96)00020-1 
 15. Саrltоn, J. Т. (1996). Іnvаzіоn іn thе world sеаx: sіх сеnturіеs оf rеоrgаnising еаrts mаrіnе lіfе. Рrосreedins оf thе Nоrwау UN Соnfеrеnсе оn Аlіеn sресіеs. Тrоndhеіm, 99-102.
 16. Еffоrd, І. Е., Gаrсіа, С. М., & Williams, J. D. (1997). Fасіng thе сhаllеngеs оf іnvаsіvе аlіеn sресіеs іn Nоrth Аmеrіса. Glоbаl Bіоdіvеrsіtу, 7 (1), 25-30.
 17. Genovesi, P., & Shine, C. (2004). European Strategy on Invasive Alien Species. Strasburg: Council of Europe Publishing.