pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 5-21
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.005
УДК 639.3.043.13:636.087.7

Технологічні аспекти використання інтенсивних технологій при товарному вирощуванні коропа (Cyprinus  carpio (Linnaeus, 1758))

О. В. Гончарова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон
П. С. Кутіщев, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон
Є. І. Коржов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон
Ю. І. Ковальов,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення частикових риб», м. Херсон

Мета. Дослідити вплив кормового чинника на функціональний стан організму коропа (Cyprinus carpio L.) при підрощенні у модельній рециркуляційній системі комплексного призначення на фоні використання новітніх технологій енергозабезпечення у технологічному циклі.

Методика. Експериментальні дослідження проводилися на базі НДЛ «Перспективи аквакультури», НДЛ «Фізіолого-біохімічних досліджень», НДЛ з екологічного і хімічного аналізу та моніторингу води ДВНЗ «ХДАЕУ» та у лабораторії ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді частикових риб». Підрощування коропа відбувалось в єдиній системі змодельованої установки басейнів та біореактора на фоні впровадження альтернативних джерел енергії, методу газорозрядної візуалізації з використанням програмно-апаратного комплексу ГРВ-Біоелектографії «GDV-Camera». В ході дослідження проводився клінічний огляд риб, контроль темпів росту та масонакопичення, рівня виживання, фізіологічного стану та морфо-функціональних показників крові згідно із загальноприйнятими методами.

Результати. Досліджено загальний функціональний стан організму коропа Cyprinus carpio L. в онтогенезі на фоні активації адаптаційно-компенсаторних механізмів, метаболічних процесів, впливу кормового чинника за умов підрощування у модельній системі комплексного призначення. Отримані результати досліджень морфо-функціональних, біохімічних показників крові Cyprinus carpio L. при підгодівлі обробленим природним кормом Chlorella vulgaris, Spirulina рlatensis та Artemia salina за умов культивування у біореакторі модельної системи з використанням альтернативних джерел енергії свідчить про високу ефективність запропонованого способу використання новітніх технологій енергозабезпечення у технологічному циклі.

Наукова новизна.Проведений аналіз газорозрядної візуалізації статичних ГРВ-грам параметрів оптоелектронної емісії цьоголіток коропа продемонстрував відмінності функціональної активності в організмі риби з дослідної групи відносно контрольної, що також було обгрунтованим та аргументованим за показниками крові, швидкості розвитку коропа.

Практична значимість. Запропонований спосіб підвищення життєздатності молодших вікових груп коропа сприяє корекції процесів обміну в їхньому організмі, що надає можливість зариблювати акваторії якісним рибопосадковим матеріалом на фоні зниження собівартості за рахунок використання природних кормів при підгодівлі, діагностики ГРВ-методом об’єктів та джерел енергозбереження у технологічній карті.

Ключові слова: короп, життєздатність, кормовий чинник, зариблення, акваторії, модельна система, новітні біотехнології.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Adams C. А. Nutricines: Food Components in Health and Nutrition. Nottingham UK : Nottingham University Press, 1999. 128 р.
 2. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 413 с.
 3. Organic Agriculture / Boehmer St. et al. NAL, U.S. DA : Alternative Farming Systems Information Center, 2005.
 4. Microalgae as a potential ingredient for partial fish meal replacement in aquafeeds: nutrient stability under different storage conditions / Camacho-Rodriguez J. et al. // J. Applied Phycol. 2018. doi: 10.1007/s10811-017-1281-5.
 5. Fegan D. F. Functional foods for aquaculture: benefits of NuPro® and dietary nucleotides in aquaculture feeds // Nutritional biotechnology in the feed and food industries : Alltech's 22nd Annual Symposium, Lexington, Kentucky, USA, 23-26 April 2006 : proceed. Lexington, Kentucky, USA, 2006. Р. 419—432.
 6. GDV Technology Applications for Cosmetic Sciences / Vainshelboim A. L. et al. // IEEE 18th Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2005). Dublin, 2005.
 7. Honcharova O. V. Physiological and biochemical justification of the method of the treatment of cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis when feeding young of the year carp // Modern Technologies of Propagation and Restocking of Native Fish: Species : International Scientific and Practical Conference, May 22, 2019 : book of abstracts. Mukachevo, Ukraine, 2019. P. 24—26.
 8. Гончарова О. В., Параняк Р. П., Гутий Б. В. Функціональний стан організму прісноводних риб за умов впливу абіотичних чинників // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.  2019. Т. 21, № 90. С. 82—87. (Серія : Сільськогосподарські науки).
 9. Biological substantiation of improvement of biotechnological map of production of aquaculture products "eco - direction" / Honcharova O. V. et al. // Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(1). P. 261—266. doi: 10.15421/2020_41.
 10. Гончарова О. В., Тушницька Н. Й. Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі // Рибогосподарська наука України. 2018. № 1. C. 54—64.
 11. Гринжевський М. В., Пекарський А. В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури. Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2004. 328 с.
 12. Грициняк І. І., Чуклін А. В., Бузевич І. Ю. Іхтіологічні аспекти визначення істотності шкоди рибному господарству // Рибогосподарська наука України. 2013. № 3. С. 7—14. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2013_3_3.
 13. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ, 2007. 237 с.
 14. Фізіологія риб. Практикум / Дегтярьов П. А. та ін. Київ : Вища школа, 2001. С. 24—44.
 15. Опыт использования муки из личинок комнатной мухи для кормления молоди карпа / Колтыпин Ю. А. и др. // Бюллетень научных работ ВИЖа. 1975. Вып. 4. С. 60—63.
 16. Пищенко Е. В. Гематология пресноводной рыбы : учебное пособие. Новосибирск : Новосиб. гос. аграр. ун-т, 2002. 48 с.
 17. Korotkov K. G., Matravers P., Orlov D. V. Application of electrophoton capture (EPC) analysis based on gas discharge visualization (GDV) technique in medicine: a systematic review // Journal of alternative and complementary medicine. 2010. Iss. 16(1). P. 13—25.
 18. Korzhov Ye. I., Kutishchev P. S., Honcharova O. V. Influence of water balance elements change on the salinity regime of the Dnieper-Bug estuary // Innovative development of science and education III International Scientific and Practical Conference, Athens, Greece, 24-26 May 2020 : abstracts. Athens, Greece, 2020. Р. 225—231.
 19. Кражан С. А., Антипчук А. Ф., Литвинова Т. Г. Опыт культивирования Daphnia magna Straus на комбикорме и гидролизных дрожжах // Рыбное хозяйство. 1979.  № 29. С. 58—61.
 20. Microbial protein: future sustainable food supply route with low environmental footprint / Matassa S. et al. // Microbial biotechnology. 2016. Vol. 9(5). P. 568—575.
 21. Мерзлова Г. В. Вміст хлорофілу у біомасі спіруліни за дії різних доз мікроелементів у поживному середовищі // Біологія тварин, 2014. Т. 16, № 2. С. 71—76.
 22. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб : довідково-навчальний посібник / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2002. 126 с.
 23. Паламарчук Р. А., Дерень О. В. Вплив амаранту Amaranthus (Linnaeus) на якісні та продуктивні показники цьоголіток коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus)) за введення його до складу раціону // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 89—102.
 24. Спосіб біостимуляції продуктивності коропа : пат. 64556 Україна. № u 200708246 ; заяв. 19.07.2007 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.
 25. Pivovarov O., Mykolenko S., Honcharova O. Comprehensive food safety and quality assessment of plasma-chemically activated water usage // Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI. Lublin, Poland : Baltija Publishing, 2018. 480 p.
 26. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / Шерман І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України.  2013. № 4 (26).  С. 5—16.
 27. Спосіб визначення живих зародків в період інкубації яєць : пат. 111577 Україна. № u 201606065 ; заяв. 03.06.2016 ; опублік. 10.11.2016, Бюл. № 21.
 28. Стандарт міжнародних акредитованих органів сертифікації з органічного виробництва та переробки, еквівалентний стандарту Європейського Союзу. Версія 17. [Б. м.], 2017. 104 с.
 29. Macroalgae as a sustainable aquafeed ingredient / Wan A. H. L. et al. // Reviews in Aquaculture. 2019. Vol. 11, iss. 3. P. 458—492. doi: 10.1111/raq.12241.
 30. Желтов Ю. А. Рациональное кормление карповых рыб в аквакультуре. Киев : Инкос, 2008. 408 с.
 31. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.
 32. Золотарьова О. К., Шнюкова Є. І. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології. Київ : Альтерпрес, 2008. 234 с.
 33. Кorzhov Ye., Honcharova O. Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions : collective monograph. Riga : Baltija Publishing, 2020. 684 p.
 34. Korzhov Ye. I. Ecohydrological investigation of plain river section in the area of small hydroelectric power station influence // Current state, challenges and prospects for research in natural sciences : collective monograph. [S. l.], 2019. Р. 135—154.
 35. Dynamics of Environmentally Significant Elements of Hydrological Regime of the Lower Dnieper Section / Timchenko V. M. et al. // Hydrobiological Journal. 2015. Vol. 51, iss. 6. P. 75—83.

REFERENCE