pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 109-124
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.109
УДК 597-111.12:597.554.3(477.64)

Деякі цитометричні та біохімічні показники крові карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch, 1782) р. Самара Дніпропетровської області

К. А. Машкова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Визначити наявність функціональних змін у цитометричних та біохімічних показниках крові карася сріблястого р. Самара в умовах антропогенного навантаження.

Методика. Об’єктом дослідження були шестирічні особини обох статей карася сріблястого (Carassius gibelio (Bloch, 1782)). Матеріал для дослідження збирали за допомогою зябрових сіток під час проведення науково-дослідних ловів у літньо-осінній період упродовж 2019 р. Кров відбирали з хвостової вени. Морфологічні дослідження еритроцитів проводились на мазках крові, які фарбували за Романовським-Гімзою. Мазки крові досліджували при збільшенні об’єктиву 40Х з використанням мікрофотозйомки цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 M». На препаратах проглядали 150 полів зору. Біохімічні дослідження проводили на автоматичних аналізаторах «OLYMPUS» AU400 та AU480 фірми «BeckmanCoulter» (США), реагентами «BeckmanCoulter». Статистичне опрацювання отриманих даних здійснювали за загальноприйнятими методами із застосуванням програми «MS Excel 2010».

Результати. Було виявлено, що у шестирічок карася сріблястого (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) р. Самара в умовах антропогенного навантаження виявлені високі показники вмісту глюкози (28,5–37,4 ммоль/л) та спостерігалося підвищення активності АЛТ (46,5–52,8 ОД/л) і АСТ (85,1–100,5 ОД/л) у крові, що є свідченням формування адаптації до шкідливих чинників середовища. Максимальними ці показники спостерігались у риб, виловлених поблизу м. Новомосковська. Цитометричний аналіз показав статистично достовірне збільшення ядерної маси, розмірів еритроцитів та збільшення ядерно-плазматичного відношення клітин червоної крові карася сріблястого, виловленого поблизу с. Хащове та м. Новомосковська, що вказує на пригнічення функціональної активності еритроцитів. Значення альбумін-глобулінового коефіцієнта (0,6) та коефіцієнта де Рітіса  (1,8–1,9) у карася сріблястого в усіх дослідних точках р. Самара вказують на початок формування патологічних процесів в печінці та серці.

Наукова новизна. Дослідження цитометричних та біохімічних показників крові карася сріблястого р. Самара Дніпропетровської області, зважаючи на значне антропогенне навантаження на річки у даному регіоні, проводиться вперше.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для проведення гідроекологічного моніторингу природних водойм, а також визначення рівня впливу антропогенних чинників на стан здоров’я промислових видів прісноводних риб.

Ключові слова: карась сріблястий, цитометричні показники, біохімія крові, патології еритроцитів, ядерно-цитоплазматичне відношення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ali Alkaladi N. A. M., Nasr El-Deen Mohamed Afifi, Osama A. Abu Zinadah. Hematological and biochemical investigations on the effect of vitamin E and C on Oreochromis niloticus exposed to zinc oxiden an oparticles // Saudi Journal of Biological Sciences. 2015. Vol. 22(5). P. 556—563. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.02.012 
 2. Fazio F. Fish hematology analysis as an important toоl of aquaculture: A review // Aquaculture. 2019. Vol. 500. P. 237—242. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.10.030 
 3. Comparative study of the biochemical and haematological parameters of four wild Tyrrhenian fishspecies / Fazio F. et al. // Veterinarni Medicina. 2013. Vol. 58. Р. 576—581. https://doi.org/10.17221/7139-VETMED 
 4. Raghavendra Kulkarni аnd Pruthviraj C. B. Blood Creatinine and some Enzyme Levels in Four Species of Indian Carp Fishes Collected from a Local Aquatic Body // International Letters of Natural Sciences. 2006. Vol. 60. P. 13—17. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.60.13 
 5. Ахметова В. В., Васина С. Б. Оценка морфологической и биохимической картины крови карповых рыб, выращиваемых в ООО «Рыбхоз» Ульяновского района Ульяновской области // Физико-химическая биология. 2000. № 3. С. 53—58.
 6. Вікуліна Г. В., Боровков С. Б. Діагностичне значення деяких біохімічних  індексів крові та сечі // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 3. С. 118—121.
 7. Воліченко Ю. М., Пентилюк С. І., Шерман І. М. Гематологічні показники крові цьоголіток коропових риб (Cyprinidae), вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 90—99.
 8. Глєбова Ю. А. Динаміка розвитку рибного господарства України у 2015–2018 роках // Рибогосподарська наука України. 2019. № 2. С. 5—20.
 9. Гулиев Р. А., Мелякина Э. И. Некоторые биохимические показатели крови рыб дельты Волги // Вестник АГТУ. 2014. № 2. С. 8591. (Серия : Рыбное хозяйство).
 10. Курченко В.О., Шарамок Т.С., Маренков О.М. Вдосконалення способу фарбування мазків крові для визначення цитометричних показників крові риб // Біологічні системи. 2019. Т. 11, вип. 1. С. 15—18. https://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.015 
 11. Макаренко Т. М., Радченко О. М. Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення // Практикуючий лікар. 2017. Т. 6, № 2. С. 49—53.
 12. Машкова К. А., Шарамок Т. С. Морфометричні показники карася сріблястого р. Самара Дніпропетровської області в умовах антропогенного навантаження // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІІ іхтіол. наук.-практ. конф. : матер. Дніпро, 2019. С. 138—141.
 13. Машкова К. А., Шарамок Т. С. Біохімічні показники карася сріблястого річки Самара // Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва. 2020. С. 250—251.
 14. Пищенко Е. В. Гематология пресноводной рыбы : учебное пособие. Новосибирск  : Новосиб. гос. аграр. ун-т, 2002. С. 16—17.
 15. Маринич О. М. Географічна енциклопедія України : у 3 т. Київ : Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1989–1993.
 16. Сементина Е. В. Ихтиогематологические показатели как критерий условий выращивания и обитания рыб : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.02.06 «Ихтиология». Калининград, 2011. 241 с.
 17. Сигачева Т. Б., Чеснокова И. И., Гаврюсева Т. В. Характеристика некоторых биохимических показателей печени трех донных видов рыб Черного моря // Журнал эволюционной биохимии и физиологии рыб. 2020. Т. 56, № 1. С. 55—61.
 18. Біохімічні показники крові коропа за дії стоків тваринницьких підприємств / Тупицька О. М. та ін. // Ветеринарна медицина. 2016. Вип. 102. С. 343—345.
 19. Федоненко О. В., Маренков О. М. Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 42—52. https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.042 
 20. Fedonenko Olena, Sharamok Tetyana, Ananieva Tamila. Вiochemical parameters of blood in fish from Zaporozhian Reservoir // International Letters of Natural Sciences. 2016. Vol. 51. P. 43—50. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.51.43 
 21. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б., Колесник Н. Л. Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)) за умови інтоксикації іонами міді // Рибогосподарська наука України. 2017. № 2. С. 98—108. https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098 
 22. Еколого-гематологічна характеристика плітки звичайної (Rutilus Rutilus Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища / Шарамок Т. С. та ін. // Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. 2016. Вип. 6 (2). С. 303—310.
 23. Яцюк М. В. Оцінка прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук. Київ, 2001. 19 с.
 24. Пахніц О. В. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2016 рік. Дніпропетровськ : Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 2017. С. 19—36.
 25. Пахніц О. В. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2017 рік. Дніпропетровськ : Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 2018. С. 20—33.
 26. Омельковець Я. Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів форелі струмкової, лина та сома звичайного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 64—71. (Біологічні науки).

REFERENCE