pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 80-91
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.080
УДК: 597.2/5:504.05(285.3)

Застосування маркерних показників плітки (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) для діагностики екологічного стану водойм в умовах надмірного антропогенного забруднення

Ю. О. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. С. Потрохов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. В. Причепа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Л. О. Горбатюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Дослідити зміни біохімічних показників плітки як реакцію виду на вплив антропогенного забруднення, що необхідно для подальшого біомаркування водного середовища.

Методика. Відлов риб здійснювали з використанням гачкових знарядь лову. В роботі були визначені біохімічні показники плітки, зокрема: вміст глікогену та загальних ліпідів, активність лактатдегідрогенази, сукцинатдегідрогенази, АТФ-ази і лужної фосфатази.

Результати. Розглянуто зміну окремих біохімічних показників у плітки за дії антропогенного впливу. Встановлено нижчий вміст глікогену та ліпідів (на 68,65 і 16,12%) у риб із забрудненої водойми (оз. Кирилівське) порівняно з рибами із умовного контролю (оз. Бабине). Активне використання запасних ліпідів та глікогену вказує на загальне погіршення екологічних умов в озері Кирилівське.

Встановлено вищу активність СДГ у тканинах печінки та зябер (на 25 та 48%) відносно контролю. На противагу цьому, показано нижчу активність ЛДГ (на 11 та 16%) у всіх досліджуваних тканинах (м’язів, печінки та зябер) плітки із забрудненої водойми. За умов забруднення водойми токсикантами різної хімічної природи у плітки посилюються аеробні окисно-відновні процеси, як результат протидії потенційному токсичному середовищу. На користь цього свідчить вища активність СДГ у тканинах печінки та зябер. За результатами досліджень, також встановлено вищу активність лужної фосфатази у риб із оз. Кирилівське (на 39,9 та 24,6%) відносно умовного контролю. Це вказує на посилення фосфориляції у цих тканинах, процес якої спрямований на знешкодження та виведення токсичних сполук з організму після їх детоксикації.

Відмінності між досліджуваними угрупованнями риб за біохімічними показниками доводить, що вони перебувають y суттєво відмінних екологічних та токсикологічних умовах.

Наукова новизна. Вперше представлені результати зміни біохімічних маркерних показників активності ферментів плітки із деяких водойм м. Києва, які відрізняються за рівнем антропогенного навантаження.

Практична значимість. Отримані результати фізіологічного стану плітки можуть бути використані у якості критерію для оцінки екологічного ситуації окремих водойм, зокрема тих, які географічно розташовані на урбанізованих територіях.

Ключові слова: плітка, антропогенне забруднення, активність ферментів, екологічний стан.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасюк І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. Вип. 4 (20). С. 63—69.
 2. Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
 3. Упорядкування водоохоронних зон міських водойм на основі екологічної оцінки якості вод / Панасюк І. В. та ін. // Київ : Медінформ, 2016. 94 с.
 4. Жежеря В. А., Линник П. М., Зубенко І. Б. Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) // Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. Вип. 269. С. 70—86.
 5. Израэль Ю. А. Научные аспекты экологических проблем России. Т. 1. Проблемы антропогенной экологии. Москва : Наука, 2009. 221 c.
 6. Крот Ю. Г., Медовник Д. В. Особливості фізіологічної адаптації риб малих річок урбанізованих територій // Гідробіологічний журнал. 2018. Т. 54, № 5. С. 53—62.
 7. Коваленко Ю. О. Зміна вмісту малонового діальдегіду та активності лужної фосфатази у тканинах карася сріблястого (Сarassius auratus (Bloch, 1782)) за дії токсичного забруднення водойми // Конференція молодих дослідників-зоологів : тези доп. Київ, 2019. С. 13. (Зоологічний кур’єр ; № 13).
 8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 9. Северин С. Е., Соловьева Г. А. Практикум по биохимии. Москва : МГУ, 1989. 510 с.
 10. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен). Ленинград : Ленинградский ун-т, 1982. 272 с.
 11. Fiske C. H., Subbarow Y. J. The colorimetric estimation of phosphorous // J. Biol. Chem., 1925. Vol. 66. P. 375.
 12. Protein measurement with the Folin phenol reagent / Lowry O. H. et. al. // J. Biol. Chem. 1951.Vol. 193 (1.) P. 265—275.
 13. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Наука, 1990. 296 с.
 14. Оцінка якості води та донних відкладів каскаду озер Опечень (м. Київ) на основі токсикологічних та гідрохімічних досліджень / Гончарова М. Т. та ін. // VIII З’їзд гідроекологічного товариства України, присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції. Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів, 6-8 лист. 2019 р. : тези доп. Київ, 2019. С. 249—252.
 15. Арсан В. О. Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін концентрації іонів важких металів у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2004. 20 с.
 16. Попова Е. М., Кощій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 49—56.
 17. Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / Линник П. М. та ін. // Наук. праці Укр. наук.-дослідного гідромет. ін-ту. 2016. Вип. 269. С. 59—69.
 18. Численность бактерий и протеолитическая активность в воде озера, расположенного в городской черте / Якушин В. М. та ін. // Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 1. С. 83—92.
 19. Regulation of fish gill Na+-K+-ATPase by selective sulfatide-enriched raft partitioning during seawater adaptation / Lingwood D. et. al. // Journal of Biological Chemistry. 2005. Vol. 280 (44). P. 36545—36550. https://doi.org/10.1074/jbc.M506670200 
 20. Rajamanickam V., Muthuswamy N. Effect of metals induced toxicity on metabolic biomarkers in common carp (Cyprinus carpio L) // Intern. J. Sci. Tech. 2008. Vol. 2 (1). P. 192–200.
 21. Varadarajan R. Biochemical effects of different phenolic compounds on Oreochromis mosambicus (Peters) : candidate's thesis of Doctor of philosophy in biochemistry. Cochin-682016 India, 2010. 250 p.
 22. A physiological disturbances in fish living in coastal water polluted with bleached Kraft pulp mill effluents / Anderson T. et. al. // J. Fish Aquat Sci. 2002. Vol. 45. P. 1525—1536. https://doi.org/10.1139/f88-181 
 23. Немова Н. Н., Высоцкая Р. В. Биохимическая индикация состояния рыб. Москва : Наука, 2004. 225 с.
 24. Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни / Худіяш Ю. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2020. № 1. С. 28—43.

REFERENCE