pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 2(52): 38-52
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.02.038
УДК [639.3.043:636.087.73]:639.371.52

Продуктивні та відтворні показники коропа за введення до складу корму амаранта

Р. А. Паламарчук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Коба, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення впливу кормової добавки амаранта на продуктивність та економічну складову при вирощуванні дворічок коропа; а також на репродуктивні показники самиць коропа, виходячи з аналізу поживності амаранта та його біологічно активних властивостей.

Методика. Проведено два досліди, в межах яких проаналізовано вплив згодовування дволіткам та самицям коропа зерна українського високоврожайного кормового сорту амаранту з біологічно активними властивостями «Харківський–1» на фізіологічні та продуктивні показники. В годівлі коропа використовували гранульований комбікорм з вмістом протеїну на рівні 23%, до складу якого додатково вводили мелене насіння амаранта методом гранулювання в кількості 10% на заміщення злакової складової, попередньо піддавши термічній обробці. Рибницькі, селекційні, гідрохімічні та гідробіологічні дослідження проведено за загальноприйнятими методиками.

Результати. Встановлено, що основні гідрохімічні показники знаходились у межах рибницьких норм. Показники розвитку фіто-, зоопланктону та зообентосу в середньому за сезон як за кількістю, так і за біомасою практично не відрізнялися в обох ставах.

При визначенні ефективності застосування змеленого насіння амаранта в годівлі дворічок коропа впродовж всього сезону вирощування в складі збалансовано комбікорму встановлено покращення рибницьких показників. Зокрема, середня маса виловленої риби у кінці вегетаційного періоду в дослідній групі була на 10,5%, відповідно, рибопродуктивність — на 12,2% більшою, ніж у контролі, а витрати корму на вирощування ― нижчими на 10,3%. Враховуючи вартість посадкового матеріалу і витрачених на вирощування кормів, отримано 9,3% додаткового прибутку за згодовування амаранта.

Визначено, що додавання до раціону самиць коропів амаранта впродовж переднерестового утримання позитивно впливало на продукування ікри, її заплідну здатність, а також на життєздатність отриманих личинок. Відповідно, відмічено підвищення відносної робочої плодючості на 3,4%, запліднення ікри на 3%, та виходу 3-добових личинок на 6,7% в дослідній групі.

Наукова новизна. При проведенні досліджень, виходячи з аналізу поживності та біологічно активних властивостей амаранта, вперше вивчено його вплив на продуктивні показники дволіток та відтворну здатність самиць коропа, а також визначено ефективність його використання в складі раціону.

Практична значимість. Пошук кормових компонентів, які характеризуються високим вмістом протеїну та придатні для інтродукції в природних умовах нашої країни, є актуальним і необхідним для забезпечення потреб рибогосподарської галузі. Відповідно до результатів дослідження, введення амаранта до складу раціону різновікових груп коропа матиме позитивний вплив на приріст, рівень виживання та репродуктивні показники, а також дозволить зменшити кормовий коефіцієнт.

Ключові слова: амарант, короп, продуктивність, репродуктивні показники, витрати корму, виживаність, ефективність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Review of the feed industry from a historical perspective and implications for its future / Coffey D. et al. // Journal of Applied Animal Nutrition. 2016. № 4. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-animal-nutrition/article/review-of-the-feed-industry-from-a-historical-perspective-and-implications-for-its-future/ A655939BDBB386140F15ECB577F5711C. https://doi.org/10.1017/jan.2015.11 
 2. Научно-обоснованные нормы кормления сельскохозяйственных животных : краткий курс лекций / сост. А. П. Коробов, С. П. Москаленко. Саратов : Саратовский ГАУ, 2014. 50 с.
 3. Nemo L. Faux fish might help aquaculture keep feeding the world // Scientific American. 2019. № 6. URL: https://www.scientificamerican.com/article/faux-fish-might-help-aquaculture-keep-feeding-the-world.
 4. Желтов Ю. А. Рациональное кормление карповых рыб в аквакультуре. Киев : Инкос, 2008. 408 с.
 5. Mavromichalis I. 6 alternative protein sources to soybean meal // Feed strategy. 2018. Vol. 69 (2). P. 10—15.
 6. Protein sources for the animal feed industry: Expert consultation and workshop, 29 april – 3 may 2002. Bangkok, 2002. URL: http://www.fao.org/3/y5019e03.htm.
 7. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : II Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 квіт. 2019 р. : збірник тез. Київ – Миколаїв – Херсон : Агроосвіта, 2019. 490 с.
 8. Шилов В. Н. Научное обоснование и технологические основы повышения продуктивности животных при использовании амаранта в качестве корма и биологически активной добавки : автореф. дисc. на соискание уч. степени докт. с.-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов». Саранск, 2015. 46 с.
 9. Гальцев В. П., Строцький П. І., Сєнік В.  Б. Огляд застосування амаранту та один зі способів отримання амарантової олії як джерела сквалену // Аграрний вісник Причорномор’я. 2012. Вип. 63. C. 188—191.
 10. Карунський О. Й., Стрілець А. В. Хімічний та амінокислотний склад амаранту // Вісник державного агроекологічного університету. 2008. № 2 (23). C. 190—192.
 11. Карасьова Н. В. Перспективи використання амаранту // Хранение и переработка зерна. 2009. № 1. C. 31—33.
 12. Рядчиков В., Омаров М., Полежаев С. Идеальный белок в рационах свиней и птицы // Животноводство России. 2010. № 2. С. 49—51.
 13. Гіска В. В. Використання екструдованого насіння амаранту в складі комбікормів для молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин та технологія кормів». Харків, 2002. 21 с.
 14. Рубцовое пищеварение у коров получавших силос из амаранта / В. Н. Шилов и др. // Ветеринарный врач. 2008. № 1. С. 30—33.
 15. Effect of feedinq amaranth on growth efficiency and health of market pigs / Zral˘ Z. et. al. // Acta Vet. Brno. 2004. Vol. 73. P. 437—444. https://doi.org/10.2754/avb200473040437 
 16. The use of amaranth (genus Amaranthus L.) in the diets for broiler chickens / B. Pisarikova et. al. // Veterinarni Medicina. 2006. № 51 (7). P. 399—407. https://doi.org/10.17221/5560-VETMED 
 17. Бескровная С. И., Дуда Ю. В., Рожков В. В. Опыт применения муки из семян амаранта в составе комбикорма для рыб // Стан та перспективи використання водного бассейну Поділля: промислові, екологічні, туристичні аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. конф. Кам’янець-Подільський, 2010. С. 5—6.
 18. Паламарчук Р. А., Дерень О. В., Качай Г. В. Вплив згодовування амаранту (Amaranthus) на рибницькі та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2. С. 73—81. https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.073 
 19. Паламарчук Р. А., Дерень О. В. Визначення ефективності використання амаранту (Amaranthus) в годівлі коропа за різних умов вирощування // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 103—115. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.103 
 20. Паламарчук  Р. А., Дерень О. В. Вплив амаранту Amaranthus (Linnaeus) на якісні та продуктивні характеристики дволіток коропа Cyprinus carpio (Linnaeus) за введення його до складу раціону // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 89—102. https://doi.org/10.15407/fsu2018.03.089 
 21. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 22. СОУ–05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Мін-во аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 23. Кражан С. А., Хижняк М. І. Природна кормова база рибогосподарьких водойм : навчальний посібник. Київ : Аграрна освіта, 2014. 333 с.
 24. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та їн.; ред. В. Д. Романенка. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 25. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / ред. Л. А. Кутикова, Я. И. Старобогатов. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 512 с.
 26. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.
 27. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / Лиманский В. В. и др. Москва : ВНИИПРХ, 1984. 59 с.
 28. Киселев И. В. Биологические основы осеменения и инкубации клейких яиц карповых рыб. Киев : Наукова думка, 1980. 293 с.
 29. Томиленко В. Г., Олексієнко О. О., Кучеренко А. П. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 3—33.
 30. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва : Московский университет, 1981. 367 с.