pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 95-108
DOI:  https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095
УДК [639.3.043.13:636.087.8] : 639.371.52

Продуктивні показники дволіток коропа при застосуванні в годівлі пребіотика в умовах вирощувальних ставів

О. П. Добрянська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити ефективність додаткового введення пребіотичного препарату «Актиген» до складу основного раціону дволіток коропа при вирощуванні в умовах ставів. Забезпечити контроль умов водного середовища, визначити вплив досліджуваної добавки на  рибопродуктивність дослідних ставів та витрати кормів на вирощування.

Методика. Експериментальні дослідження проводилися на базі рибного господарства ТзОВ «Карпатський водограй» Пустомитівського району Львівської області в умовах ставів-аналогів з одним джерелом водопостачання. Стави зарибнили однорічками лускатого коропа середньою масою 55–58 г, із розрахунку 1000 екз./га. Контрольній групі риб згодовували збалансованийкомбікорм, а трьом дослідним групам додатково до основного раціону методом гранулювання вводили «Актиген» в кількості 0,025% (Дослід 1); 0,050% (Дослід 2) та 0,075% (Дослід 3). Тривалість дослідження становила 60 діб. Упродовж вегетаційного періоду здійснювали контроль гідрохімічного, гідробіологічного та кисневого режимів водного середовища.

Гідрохімічні та гідробіологічні дослідження проводилися за методиками, описаними О. О. Альокіним, В. І. Жадіним  та С. А. Кражан.

Результати. Впродовж вегетаційного періоду забезпечено задовільні умови для вирощування коропа. Основні показники хімічного складу ставової води відповідали рибницьким нормативам; не відмічено особливостей зміни даних показників у залежності від складу раціону риб. Концентрація розчиненого у воді кисню коливалась у межах від 3,8 до 8,8 мг/дм3. Кількісний розвиток зоопланктону впродовж вегетаційного періоду характеризувався середніми показниками. Так, загальна чисельність зоопланктону в ставах знаходилася в межах від 26,0 до 426,0 тис. екз./м3, а біомаса — від 2,20 до 11,19 г/м3.

Встановлено, що використання в годівлі дволіток коропа пребіотика «Актиген»з розрахунку 0,025; 0,050 і 0,075% позитивно вплинуло на рибопродуктивність ставів: середня маса риб перевищувала показники контрольної групи відповідно на 6,3; 21,3 та 1,3%, рибопродуктивність збільшилась на 10,0; 31,0 та 1,2%. При цьому витрати кормів на вирощування коропа зменшились в 1,1 раза (0,025% пребіотика) та 1,3 раза (0,050% добавк ) відносно контролю.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив препарату пребіотичної дії «Актиген» при введенні його до складу основного раціону дволіток коропа на продуктивні показники риб та витрати корму.

Практична значимість. Отримані результати свідчать про доцільність використання пребіотика «Актиген» в рибництві та перспективу подальшого вивчення його впливу на фізіолого-біохімічні показники організму коропа.

Ключові слова: пребіотик, «Актиген», короп, рибопродуктивність, витрати корму, гідрохімічний режим, гідробіологічний режим.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Герб, 2008. 560 с.
 2. Чернікова Г. Ю., Пономаренко Н. П. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 2, ч. 2. С. 155—159.
 3. Chernikova G., Procopenko N. Slaughter quality of broiler-chickens by prebiotic Actigen using // Agrobiodiversity. 2017. Р. 50—53. https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.50-53 
 4. Aquaculture nutrition. Gut health, probiotics and prebiotics / ed. Merrifield D., Ringo E.  Chichester : Wiley-Blackwell Publishing, 2014. 465[29] p. https://doi.org/10.1002/9781118897263 
 5. Тарасенко Н. А., Филиппова Е. В. Кратко о пребиотиках: история, классификация, получение, применение // Фундаментальные исследования. 2014. №6—1. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/kratko-o-prebiotikah-istoriya-klassifikatsiya poluchenieprimenenie.
 6. Спринг П. Маннановые олигосахариды – влияние на кишечную микрофлору и здоровье животных // Сб. науч. публикаций «Alltech». 2004. С. 10—15.
 7. Yaroshenko F., Dvorska J., Surai P. Mycotoxins in poultry production; problems and solutions // Poutry International. 2003. № 3. P. 12—16.
 8. Actigen improves growth efficiency and immune responses in pigs experimentally infected with PRRS virus / Che T. M. et al. // Science and Technology in the Feed Industry: Alltech’s 27th International symposium, May 22-25, 2011 : conclusion of posters presented. Lexington, KY, USA, 2011.
 9. Effects of mannanoligosaccharide in broiler chicken diets on growth performance, energy utilisation, nutrient digestibility, and intestinal microflora / Yang Y. et al. // British Poultry Science. 2008. Vol. 49. P. 186—194. https://doi.org/10.1080/00071660801998613 
 10. Вовченко Б. О., Пентилюк С. І., Сморочинський О. М. Вплив біопрепаратів на продуктивність баранців // Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 81. С. 240—245.
 11. Дворская Ю. Маннанолигосахариды — альтернатива ростостимулирующим антибиотикам для свиней // Тваринництво сьогодні. 2013. № 5. С. 38—42.
 12. «Актиген» підвищує вміст імуноглобулінів у молозиві свиноматок / Толстих Р. та ін. // Передова технологія. 2011. № 5–6(09–10). С. 50—51.
 13. Мельник М. О. Вплив нового пребіотичного препарату на продуктивність свиноматок // Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 3 (97). С. 268—274.
 14. Лихач В. Я. Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві : дис. … доктора с.-г. наук. Миколаїв : Національний аграрний університет, 2015. 479 с.
 15. Прудченко Д. В. Показники продуктивності свиней при застосуванні різних препаратів // Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва : ІІ Міжнар. студ. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 2012 р. : матер. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 54—56.
 16. Тухбатов И. А. Повышение продуктивных качеств цыплят-бройлеров при использовании в рационе минеральных и органических кормовых добавок : дисс. ... доктора c.-х. наук. Троицк : Оренбургский государственный аграрный университет, 2017. 339 с.
 17. Sverinciuc C., Benţea M. I., Sara A. The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) // Agriculture - Science and Practice. 2017. № 1–2. Р. 101—102).
 18. Le Thanh Hung. Building new aquafeeds: Feeding for health and performance in Tra catfish (Pangasiaodon hypophthalmus) // Science and Technology in the Feed Industry: Alltech’s 28th Annual International symposium, May 20-23, 2012 : conclusion of posters presented. Lexington, KY, USA, 2012.
 19. Інтенсивні технології в аквакультурі / Кононенко Р. та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 410 с.
 20. Кондратюк В. М., Кривенок М. Я., Ільчук І. І. Конспект лекцій з дисципліни «Годівля риб». Київ, 2016. 46 с.
 21. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 22. Жадин В. И. Изучение водной фауны водоёмов. Москва : АН СССР. 1950. 30 с.
 23. Кражан С. А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення (методичні рекомендації). Київ, 1997. С. 14—16.
 24. Желтов Ю. А. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство, 2003. Вип. 62. С. 23—28.
 25. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б. Й. та ін. Київ : Наукова думка, 2007. 456 с.
 26. СОУ – 05.01. – 37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Мін-во аграрної політики України, 2006. 22 с. (Стандарт Мінагрополітики України).