pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.04.005 
УДК 597-18:597.554.3(282.247.326.8) 

Гістоморфологічний аналіз ооцитів карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch, 1782) в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища

О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
В. О. Курченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Провести гістоморфологічний аналіз ікри карася сріблястого в умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища.

Методика. Дослідження проводили на двох контрольно-спостережних пунктах, розташованих у Самарській затоці та нижній частині Запорізького (Дніпровського) водосховища. Лов здійснювали стандартними ставними сітками з кроком вічка 30–120 мм. Об’єктом дослідження був карась сріблястий. Біологічний аналіз риб проводили згідно з класичними методиками в іхтіології. Для дослідження плодючості риб яєчники у самиць відбирали на IV стадії зрілості. Стадію зрілості гонад визначали візуально.Індивідуальну абсолютну плодючість визначали ваговим методом. Для дослідження репродуктивного потенціалу та особливостей відтворення риб яєчники у самиць відбирали на різних стадіях зрілості. Проби фіксували у розчині Буена з подальшою обробкою згідно із загальноприйнятими гістологічними методами. Для виготовлення зрізів використовували мікротом «ThermoscientificmicromHM 325». Зрізи фарбували за допомогою гематоксилін-еозину та за Маллорі. Фотографії препаратів робили за допомогою цифрової камери «Sciencelab T500 5.17M», яка підключалась до мікроскопа «MicromedXS-2610». Під час опису періодів та фаз росту та розвитку статевих клітин, стадій зрілості яєчників використовували позначення та терміни, прийняті в іхтіологічних дослідженнях. Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою комп’ютерної програми «STATISTICA 6.0».

Результати.Будова ооцитів сріблястого карася подібна за будовою до ооцитів сазана: у них немає жирової краплі, є широка радіальнопокреслена оболонка і мікропіле. Для карася характерний асинхронний трофоплазматичний ріст ооцитів і порційне ікрометання. Встановлено, що при порційному нересті у першій порції ікри карася містилося близько 60% всіх ікринок, у другій та наступних порціях — решта 40%. Абсолютна плодючість карася коливалась в межах від 10,51 до 189,95 тис. ікринок. Середній показник плодючості за всіма віковими групами склав 80,28±16,55 тис. ікринок. У нерестовому стаді частка самок складала 55%, самців – 45%. Коефіцієнт промислового повернення від ікри становив 0,005 %.

Наукова новизна. Вперше проведено гістоморфологічний аналіз ікри карася сріблястого в умовах Запорізького (Дніпровького) водосховища.

Практична значимість.Дослідження статевих залоз риб має вагоме прикладне значення при вирішенні питань промислового рибальства та екологічного моніторингу.

Ключові слова: карась сріблястий, стадії дозрівання ікри, ооцити, Запорізьке (Дніпровське) водосховище.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Козий М. С., Шерман И. М. Гистоморфологические особенности ихтиофауны юга Украины. Херсон: ГриньД.С., 2011. 324 с.
 2. Чепурнова Л. В. Закономерности функций гонад, размножения и состояния популяций рыб бассейна Днестра в условиях гидростроительства. Кишенев : Штиинца, 1991. 161 с.
 3. Шихшабеков М. М., Рабазанов Н. И. Морфо-экологические исследования размножения рыб в водоемах с нарушенным экологическим режимом. Москва. : Закон и право, 2009. 327 с.
 4. Екологічні аспекти сучасного стану промислового іхтіокомплексу Запорізького (Дніпровського) водосховища / Федоненко О. В. та ін. // Наукові записки Тернопільського пед. університету. 2010. Вип. 2 (43). С. 506—509. (Серія : Біологія. Спец. випуск : Гідроекологія).
 5. Воспроизводительная способность серебряного карася (Сarasius auratus gibelio Bloch, 1782) и золотого карася (Сarassius carassius Linnaeus, 1758) в Аграханском заливе Дагестана после его реконструкции / Шихшабеков М. М. и др. // Рибне господарство України. 2013. № 6 (89). С. 18—23.
 6. Шихшабеков М. М., Бархалов Р. М. Гаметогенез, половые циклы и экология нереста рыб (на примере семейства Cyprinidae) в водоемах Тверской системы (эколого-морфологические исследования). Махачкала, 2004. 162 с.
 7. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 8. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Ленинград : ГосНИОРХ, 1984. 52 с.
 9. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
 10. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98 № 166. Київ, 1998. 47 с.
 11. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 186 с. 
 12. Чугунова И. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (Методическое пособие по ихтиологии). Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
 13. FishHistologyandHistopathology. 4thedn. / MumfordS. etal. WestVirginia : USFish & WildlifeService, 2007. 357 p.
 14. Гистология для ихтиологов: опыт и советы / Микодина Е. В. и др. Москва : ВНИРО, 2009. 112 с.
 15. Кулаев С. И. Строение, цикл развития семенников половозрелого сома (SilurusglanisD.) // Зоол. журн. 1944. Т. 23, № 6. С. 390—398. 
 16. Крыжановский С. Г. Эколого-морфологические закономерности развития карповых, вьюновых и сомовых рыб (Cyprinoidei и Siluroidei) // Тр. Ин-та морфологии животных АН СССР.1949. Вып. 1. С. 5—332.
 17. Шихшабеков М. М., Галимова У. М., Атаева Р. Д. Материалы по изучению гаметогенеза и половых циклов некоторых видов промысловых рыб в водоемах Дагестанского побережья Каспия // Респ. научно-практич. конф. : матер. Махачкала, 2001. С.146—147.
 18. Козій М. С., Шерман І. М., Лянзберг О. В. Атлас гістології та ембріології промислових риб України. Херсон : Грінь Д.С., 2011. 404 с.
 19. Маренков О. М. Особливості відтворення основних промислових коропових видів риб Запорізького водосховища в сучасних екологічних умовах // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : VIІ Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Мелітополь — Бердянськ, 10-13 вер. 2014 р. : матер. Херсон : Грінь Д. С., 2014. С. 159—161.