pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.085 
УДК  639.3:597.551.2:616.15(477.7)

Морфогістологічна оцінка цьоголіток канального сома (Ictalurus punctatus Raf., 1818) утримуваних в умовах екстремальної зимівлі

Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Г. В. Шварц, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Я. В. Тучапський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив екстремально низьких температур води на морфологічні та гістологічні показники молоді канального сома під час зимівлі в умовах індустріального тепловодного рибного господарства.

Методика. Дослідження проводились під час зимівлі риби (жовтень–березень) 2016–2017 рр. у Придніпровському індустріальному тепловодному басейновому рибному господарстві (м. Дніпро). Температуру води в басейнах контролювали два рази на добу, гідрохімічні параметри — щотижня.

У цьоголіток канального сома (Clarias gariepinus (Burchell, 1822) визначали індивідуальну масу, довжину, коефіцієнт вгодованості за Фультоном, показник виживання. Щотижня проводили іхтіопатологічні дослідження: визначали колір, наявність слизу, будь-які пошкодження шкіри, стан зябер. Для паразитологічного аналізу робили зіскреби з поверхні тіла та зябер з подальшою їх мікроскопією. При анатомічному розтині риби звертали увагу на патологічні зміни внутрішніх органів.

Для оцінки фізіологічного стану молоді канального сома під час зимівлі проводили аналіз мікроструктури тканин та органів шляхом виготовлення гістологічних зрізів за загальноприйнятою методикою. Аналіз гістологічних препаратів проводився за допомогою світлового мікроскопа за збільшення об’єктиву 8х та 40х, і фотографічної цифрової камери «Sciencelab T500 5.17 M». Цифровий матеріал опрацьований статистичними методами.

Результати. Особливостями зимівлі канального сома в індустріальних тепловодних рибних господарствах є тривалий період занадто низьких температур води (3–50С). Дослідження показали, що в цих умовах цьоголітки канального сома втрачали до 76% своєї маси. Коефіцієнт вгодованості за Фультоном знижувався в середньому на 40%. Показник виживання риб за зимовий період коливався від 51 до 64%, в залежності від індивідуальної маси цьоголіток перед зимівлею. Довготривале зимове голодування молоді канального сома приводило до пошкодження епідермісу шкіри, обмеження кількості епідермальних залозистих клітин, які виконують захисну функцію; руйнування м’язових волокон і заміни їх фіброзною тканиною, порушення топографії міомерів і міосепт. У виснажених цьоголіток канального сома з’являлися патологічні зміни у внутрішніх органах: дистрофія гепатоцитів, вакуолізація епітелію жовчних канальців, злущування каймистого епітелію кишечника, відмирання або зрощування кишкових ворсинок.

Наукова новизна. Отримані дані щодо мікроструктурного аналізу тканин та органів цьоголіток канального сома в умовах напруженої зимівлі дозволяють виявити пристосувальні можливості даного виду риб до низьких температур води і можуть бути використані для наукового коригування технології зимового утримання канального сома в індустріальних тепловодних рибних господарствах.

Практична значимість. Результати виконаної роботи можуть бути використані в індустріальних тепловодних рибних господарствах, які відчувають проблеми з температурним режимом води, пов’язані з нерегулярними обсягами скиду теплих вод енергетичних об’єктів. Відомості щодо гістологічних змін в організмі молоді канального сома в умовах тривалої дії низьких температур води можна застосовувати для удосконалення технології годівлі риб перед несприятливою зимівлею.

Ключові слова: канальний сом, індустріальне тепловодне рибне господарство, зимівля, низькі температури води, рибницькі показники, мікроструктура тканин та органів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры.  Рим : ФАО, 2014. 233 с.
 2. Asche F., Insignares J., Roheim C. The value of sustainable fisheries: evidence from the retail sector in the U.K. Presentation to North American Association of  Fisheries Economists . Newport, 2009. 128 р.
 3. Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012 № 5293-VI (чинний з 01.01.2013 р.) // Офіційний вісник України. 2012. № 79.
 4. Концепція розвитку рибного господарства Дніпропетровської області на наступні п’ять років / Федоненко О. В. та ін. // Рибогосподасрька наука України. 2015.  № 1. С. 16—25. https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.016 
 5. Гринжевський М. В. Аквакультура України. Львів : Вільна Україна, 1998. 364 с.
 6. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні // Економіка АПК. 2010.  № 3. С. 15—21.
 7. Кваша С. М., Вдовенко Н. М. Наукові засади державного регулювання розвитку аквакультури штучних водойм // Економіка та держава. 2011. № 11. С. 12—16.
 8. Current state and development of the fisheries sector of Ukraine in the crisis / Hrytsyniak І. et al. // Рибогосподарська наука України. 2015.  № 1. С. 5—15. https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.005 
 9. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2006. 628 с.
 10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищ. пром-сть, 1966. 376 с.
 11. Быховская-Павловская И. Е. Паразитологические исследования рыб. Ленинград : Наука, 1969. 108 с.
 12. Роскин Г. И., Левинсон Л. Б. Микроскопическая техника. Москва : Советская наука, 1957. 468 с.
 13. Сидоров М. А. Еколого-фізіологічні основи індустріального вирощування канального сома : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.00.24 — іхтіологія та рибництво. Київ, 1995. 21 с.
 14. Калмыков Л. В. Разведение и выращивание канального сома (Ictalurus punctatus (Raf.)) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 — ихтиология.  Москва, 1989. 28 с.
 15. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Т. 2. Москва : Агропромиздат, 1986. 318 с.
 16. Методические рекомендации по биотехнике выращивания канального сома в садках. Львов : УкрНИИРХ, 1983. 26 с.
 17. Иванов А. А. Физиология рыб.  Москва : Мир, 2003. 284 с.
 18. Беляков А. А., Федорова Н. Н., Грушко М. П. Изменения клеток и тканей молоди шемаи (Chalcalburnus chalcoides) при искусственном выращивании // Труды ВНИРО. 2016. Т. 162. С. 138—144.
 19. Мельникова М. С. Гистологические методы в оценке состояния рыб при искусственном выращивании // Проблемы патологии, иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов : IV Междунар. конф. : расшир. матер. Борок ; Ярославль : Филигрань. 2015. С. 331—336.
 20. Єсіпова Н. Б. Структурно-функціональний стан печінки у коропа в умовах тепловодного вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 — іхтіологія.  Київ, 2003. 20 с.
 21. Шуман Л. А. Гистопатологические изменения и репродуктивный потенциал у рыб в водоймах Обь-Иртышского басейна с различной антропогенной нагрузкой : дис… канд. биол. наук : спец. 03.02.06 — ихтиология. Тюмень, 2014. 203 с.
 22. Силкина Н. И., Микряков Д. В., Микряков В. Р. Влияние антропогенного загрязнения на окислительные процессы в печени рыб Рыбинского водохранилища // Экология. 2012. № 5. С. 361—365.
 23. Доценко Н. В. Особливості травлення канального сома при вирощуванні на теплих водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.00.24 —іхтіологія та рибництво. Київ, 1995. 26 с.
 24. Козій М. С., Шерман І. М., Лянзберг О. В. Атлас гістології та ембріології промислових риб. Херсон : Грінь Д.С., 2011. 404 с.
 25. Sharon G., Zilberg D. Atlas of Fish Histology and Histopathology. [S. l.] : Arava Research and Development Centers, 2011. 77 р.