pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050 
УДК: [639.311:631.8]:579.68

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «ФОСФОБАКТЕРИН»

Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Савенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. В. Титова, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив бактеріального добрива «Фосфобактерин» на формування гідрохімічного режиму, розвиток природної кормової бази та рибопродуктивність вирощувальних ставів.

Методика.При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, мікробіології, гідробіології та рибництві методики.

Результати досліджень. У статті представлено результати досліджень щодо продуктивності вирощувальних ставів при різних способах застосування бактеріального добрива «Фосфобактерин».

Встановлено, що гідрохімічний режим експериментальних ставів формувався під впливом джерела водопостачання та заходів спрямованих на інтенсифікацію розвитку природної кормової бази і був сприятливий для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу.

Внесення бактеріального добрива на початку вегетаційного сезону, лише по поверхні водного дзеркала, виявилося малоефективним для підвищення продуктивності екосистеми ставу в цілому. Більш ефективним способом підвищення біологічної продуктивності, в тому числі рибопродуктивності вирощувальних ставів, виявилося застосування «Фосфобактерину» впродовж вегетаційного сезону як по ложу, так і по поверхні водного дзеркала в комплексі з органічним добривом – перегноєм ВРХ. В дослідному ставу за комплексного удобрення середні за вегетаційний сезон біомаси фітопланктону були в 1,5 рази, бактеріопланктону в 1,1 рази, зообентосу в 2,6 рази вищими, а отримана загальна рибопродуктивність в 1,2 рази вищою, порівняно з контрольним ставом (при застосуванні лише перегною ВРХ).

Наукова новизна.Досліджено особливості формування гідрохімічного і гідробіологічного (фіто-, бактеріо-, зоопланктон, зообентос) режимів вирощувальних ставів та представлено рибницькі показники при застосуванні бактеріального добрива «Фосфобактерин» як самостійно, так і в поєднанні з традиційним органічним добривом – перегноєм ВРХ.

Практична значимість. На підставі отриманих результатів розроблені тимчасові рекомендації із застосування бактеріального добрива «Фосфобактерин» для підвищення продуктивності вирощувальних ставів.

Ключові слова: вирощувальні стави, гідрохімічний режим, фітопланктон, бактеріопланктон, зоопланктон, зообентос, перегній ВРХ, Фосфобактерин, удобрення ставів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; ред. М. В. Гринжевський. Київ, 1998. 124 с.
 2. Винберг Г. Г.,  Ляхнович В. П. Удобрение прудов. Москва : Пищевая промышленность, 1965. 272 с.
 3. Wurts W. A. Organic fertilization in culture ponds // World Aquaculture. 2004. Vol. 35, iss. 2. P. 64—65.
 4. Brunson M. W., Stone N., Hargreaves J. Fertilization of Fish Ponds // Southern Regional Aquaculture Center Publication. 1999. № 471.
 5. Калініченко А. В., Мінькова О. Г. Біологічний азот у законодавстві ЄС // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2014. № 3(60). С. 7—9. (Серія : Біологія).
 6. Патыка В. Ф. Биологический азот и новая стратегия производства продукции растениеводства в Украине // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2014. № 3(60). С. 10—14. (Серія : Біологія).
 7. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / Волкогон В. В., та ін. ; ред. В. В. Волкогон. Київ : Аграрна наука, 2006. 312 с.
 8. Токмакова Л. М. Мікробні препарати на основі фосфатмобілізуючих мікроорганізмів у землеробстві // Пропозиція. 2006. № 9. С. 68—70.
 9. Родина А. Г. Микроорганизмы и повышение рыбопродуктивности прудов. Москва, 1958. С. 159—164.
 10. Садунова А. В. Общая характеристика бактерий рода Bacillus. Владивосток. 66 с.
 11. Суслова М. Ю. Распространение и разнообразие спорообразующих бактерий рода Bacillus в водных экосистемах : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология», 03.00.07 «Микробилогия». Улан-Удэ, 2007. 22 с.
 12. Павлова Г. Г., Рой А. О., Курдиш І. К. Фосфатмобілізувальні бактерії, виділені з донних відкладень дофінівського лиману та одеського регіону північно-західної частини Чорного моря // Мікробіологічний журнал. 2014. Т.76, № 4. С. 34—40.
 13. Базаєва А. В. Біологічні основи використання фосформобілізуючого бактеріального препарату поліміксобактерину в рибництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво». Київ, 2011. 20 с.
 14. Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 262 с.
 15. Кузнецов С. И., Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов. Москва : Наука, 1989. 285 с.
 16. Антипчук А. Ф. Микробиология рыбоводных прудов. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 145 с.
 17. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. В. Д. Романенко ; НАН України, Ін-т гідробіології. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 18. Асаул З. И. Определитель пресноводных водорослей. Эвгленовые. Москва : Наука, 1973. 330 с.
 19. Пресноводные водоросли Украинской ССР / Топачевский А. В., Масюк Н. П. ; ред. Макаревич М. Ф. Киев : Вища школа, 1984. 336 с.
 20. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
 21. Царенко П. М. Краткий  определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев : Наук. думка, 1990. 208 с.
 22. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука,1970. 744 с.
 23. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. Москава ; Ленинград : Наука, 1964. 328 с.
 24. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части ССР (Планктон, бентос). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 512 с.
 25. Шерман І. М. Ставове рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.