pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050 
УДК: [639.311:631.8]:579.68

PRODUCTIVITY OF GROWING PONDS WHEN APPLYING THE BACTERIAL FERTILIZER «PHOSPHOBAKTERIN»

Т. Hryhorenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
N. Savenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
А. Bazaieva, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
N. Chuzhma, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
O. Kolos, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kyiv
L. Тytova, Danulo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NAS, Kyiv

Purpose. To investigate the effect of the bacterial fertilizer "Phosphobacterin" on the formation of the hydrochemical regime, development of the natural food supply and fish productivity in the growing ponds.

Methodology. The work was conducted according to generally accepted hydrochemical,, microbiological, hydrobiological and fish farming methods.

Findings The article presents the results of a study of the productivity of growing ponds with different methods of the application of the bacterial fertilizer "Phosphobacterin".

It was found that the hydrochemical regime of the experimental ponds was formed under the effect of the source of water supply and measures aimed at intensifying the development of the natural food supply and was favorable for the development of feed organisms and the cultivation of fish seeds.

Application of the bacterial fertilizer at the beginning of the growing season along the water pond surface proved to be little effective for increasing the productivity of the pond ecosystem as a whole. A more effective method of increasing biological productivity, including fish productivity of growing ponds, was the application of "Phosphobacterin" during the growing season both on the bed and on the water surface in combination with the organic fertilizer - cattle humus. In the experimental pond under complex fertilization, the average phytoplankton biomass during the growing season was 1.5 times, bacterioplankton 1.1 times, zoobenthos 2.6 times higher, and the obtained total fish productivity was 1.2 times higher than in the control pond (when applying only cattle humus).

Originality. The peculiarities of formation of hydrochemical and hydrobiological (phyto-, bacterio-, zooplankton, zoobenthos) regimes of growing ponds and the fishery indices are studied, both for bacterial fertilizer "Phosphobacterin" independently and together with the traditional organic fertilizer - cattle humus.

Practical value. Based on the obtained results, we developed temporary recommendations for using the bacterial fertilizer "Phosphobacterin" to increase the productivity of growing ponds.

Key words: growing ponds, hydrochemical regime, phytoplankton, bakterioplankton, zooplankton, zoobenthos, cattle humus, Phosphobacterin, ponds fertilizers.

REFERENCES

 1. Andriushchenko, A. I., Baltadzhi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhevskyi, M. V., Hudyma, B. I., & Demchenko, I. T. et al. (1998). Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboprodukttyvnosti staviv. M. V. Hrynzhevskyi (Ed.). Kyiv.
 2. Vinberg, G. G., & Lyakhnovich, V. P. (1965). Udobrenie prudov. Moskva: Pishchevaya promyshlennost'.
 3. Wurts, W. A. (2004). Organic fertilization in culture ponds // World Aquaculture, 35(2), 64-65.
 4. Brunson, M. W., Stone, N., & Hargreaves, J. (1999). Fertilization of Fish Ponds // Southern Regional Aquaculture Center Publication, 471.
 5. Kalinichenko, A. V., & Minkova, O. H. (2014). Biolohichnyi azot u zakonodavstvi YeS. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, 3(60), 7-9.
 6. Patyka, V. F. (2014). Biologicheskiy azot i novaya strategiya proizvodstva produktsii rastenievodstva v Ukraine. Naukovі zapiski Ternopіl's'kogo natsіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu, 3(60), 10-14.
 7. Volkohon, V. V., Nadkernychna, O. V., & Kovalevska, T. M. et al. (2006). Mikrobni preparaty u zemlerobstvi. Teoriia i praktyka. V. V. Volkohon (Ed.). Kyiv: Ahrarna nauka.
 8. Tokmakova, L. M. (2006) Mikrobni preparaty na osnovi fosfatmobilizuiuchykh mikroorhanizmiv u zemlerobstvi. Propozytsiia, 9, 68-70.
 9. Rodina, A. G. (1958). Mikroorganizmy i povyshenie ryboproduktivnosti prudov. Moskva.
 10. Sadunova, A. V. (2012). Obshchaya kharakteristika bakteriy roda Bacillus. Vladivostok.
 11. Suslova, M. Yu. (2007). Rasprostranenie i raznoobrazie sporoobrazuyushchikh bakteriy roda Bacillus v vodnykh ekosistemakh. Extended abstract of candidate’s thesis. Ulan-Ude.
 12. Pavlova, H. H., Roi, A. O. & Kurdysh, I. K. (2014). Fosfatmobilizuvalni bakterii, vydileni z donnykh vidkladen dofinivskoho lymanu ta odeskoho rehionu pivnichno-zakhidnoi chastyny Chornoho moria. Mikrobiolohichnyi zhurnal, 76, 4, 34-40.
 13. Bazaieva, A. V. (2011). Biolohichni osnovy vykorystannia fosformobilizuiuchoho bakterialnoho preparatu polimiksobakterynu v rybnytstvi. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
 14. Alekin, O. A., Semenov, A. F., & Skopintsev, V. A. (1973). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi. Leningrad: Gidrometizdat.
 15. Kuznetsov S. I., Dubinina G. A. (1989). Metodі izucheniya vodnіkh mikroorganizmov. Moskva: Nauka.
 16. Antipchuk, A. F. (1983). Mikrobiologiya rybovodnykh prudov. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
 17. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2008). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. V. D. Romanenko (Ed.). Kyiv: Lohos.
 18. Asaul, Z. I. (1973). Opredelitel' presnovodnykh vodorosley. Evglenovye. Moskva: Nauka.
 19. Topachevskiy, A. V., & Masyuk, N. P. (1984). Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR. Makarevich M. F. (Ed.). Kyiv: Vishcha shkola.
 20. Vasser, S. P., Kondrat'eva, N. V., & Masyuk, N. P. et al. (1989). Vodorosli. Spravochnik. Kyiv: Naukova dumka.
 21. Tsarenko, P. M. (1990). Kratkyi opredelytel khlorokokkovykh vodoroslei Ukraynskoi SSR. Kyiv: Naukova dumka.
 22. Kutikova, L. A. (1970). Kolovratki fauny SSSR. Leningrad: Nauka.
 23. Manuylova, E. F. (1964). Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR. Moskva; Leningrad: Nauka.
 24. Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSR (Plankton, bentos). (1977). Leningrad: Gidrometeoizdat.
 25. Sherman, I. M. (1994). Stavove rybnytstvo. Kyiv.