Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 3(37): 111-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.122
УДК 577.115:639.215.2:591.543.42

pdf35

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН ЛУСКАТОГО КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА УМОВ ШТУЧНОГО ВУГЛЕКИСЛОТНОГО ГІПОБІОЗУ 

Сисолятін С. В., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Мета. Визначити та зробити порівняльний аналіз ліпідного складу печінки, скелетних м’язів, зябер і головного мозку лускатого коропа в стані активної життєдіяльності та за умов штучно створеного вуглекислотного гіпобіозу.

Методика. Досліди проводились на українській лускатій породі коропа (Cyprinus caprio L.) масою 250–270 г. Для проведення досліджень сформовано дві групи (контрольна та дослідна). Введення риби в гіпобіотичний стан проводили за використання запатентованої моделі штучного гіпобіозу. Відбір матеріалу здійснювали шляхом розтину лускатого коропа першої (контрольної) і другої груп (на 3-ю, 6-ту та 24-ту годину експозиції), з подальшим замороженням та зберіганням в рідкому азоті. Екстракцію ліпідів після гомогенізації тканин головного мозку, печінки, зябер та скелетних м’язів проводили за методом Фолча. Вміст загальних ліпідів визначали за допомогою гравіметричного методу. Розділення ліпідів проводили методом висхідної одномірної тонкошарової хроматографії на пластинках «Silufol». Кількісне визначення загальних фосфоліпідів — гідроксаматним методом; загального холестеролу — колориметричним методом. Результати обробляли методом варіаційної статистики з використанням t-критерію Стьюдента.

Результати. Отримані результати дослідженнь свідчать, що вміст загальних ліпідів, фосфоліпідів та холестеролу в тканинах лускатого коропа в стані за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу та активної життєдіяльності суттєво відрізняється. Встановлено, що вміст загальних ліпідів у печінці, скелетних м’язах, зябрах та головному мозку лусктого коропа за умов введення в стан штучного вуглекислотного гіпобіозу (гіпокси-гіперкапнічного середовища) зменшується в порівняні з контролем. За цих умов відмічено незначне зростання в тканинах вмісту фосфоліпідів, а також достовірне зростання вмісту холестеролу та величини коефіцієнта ХЛ/ФЛ, особливо в печінці, що свідчить про використання ліпідів в енергетичних та адаптаційних процесах.

Наукова новизна. Досліджено ліпідний склад печінки, скелетних м’язів, зябер і головного мозку лускатого коропа в стані активної життєдіяльності та за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу. Встановлено, що вміст загальних ліпідів в дослідних тканинах коропа протягом усієї експозиції штучного вуглекислотного гіпобіозу зменшується, що свідчить про використання ліпідів в енергетичних процесах. Зростання вмісту фосфоліпідів та холестеролу в тканинах коропа за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу обумовлює активізацію адаптаційних механізмів його організму.

Практична значимість. Отримані результати дають можливість оцінити залучення ліпідів тканин до пристосування організму коропа до змін умов зовнішнього середовища (штучного вуглекислотного гіпобіозу).

Ключові слова: лускатий короп, штучний вуглекислотний гіпобіоз, ліпіди, фосфоліпіди, холестерол.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Measurement and seasonal variations of black bear adipose lipoprotein lipase activity / D. Herminghuysen, M. Vaughan, R. M. Pace [et al.] // Physiology and Behavior. — 1995. — Vol. 57, iss. 2. — P. 271—275. http://dx.doi.org/10.1016/0031-9384(94)00246-2
 2. Талпош В. С. Зоологія. Словник-довідник. Поняття, терміни / Талпош В. С. — Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. — 240 с.
 3. Тимофеев Н. Н. Гипобиоз и криобиоз. Прошлое, настоящее, будущее / Тимофеев Н. Н. — М. : Информ-Знание, 2005. — 256 с.
 4. Денков В. Д. На грани жизни / Денков В. Д.; [пер. с болг. И. М. Сабуровой]. — М. : Знание, 1988. — 192 с.
 5. Мельничук Д. О. Гіпобіоз тварин — молекулярні механізми та практичне значення для сільського господарства і медицини : монографія / Д. О. Мельничук, С. Д. Мельничук. — К. : НАУ, 2007. — 220 с.
 6. Lovern J. A. The lipids of marine organisms / J. A. Lovern // Oceanogr. Mar. Biol. — 1964. — Vol. 2. — P. 169—191.
 7. Guschina L. A. Mechanisms of temperature adaptation in poikilotherms / L. A. Guschina, J. L. Harwood // FEBS Lett. — 2006. — Vol. 580, iss. 23. — P. 5477—5483. http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2006.06.066
 8. Aloia R. S. Brain lipid composition of the hibernating & ground squirrel, Cittelus lateralis / R. S. Aloia // J. Therm. Biol. — 1979. — Vol. 4, № 3. — P. 223—231. http://dx.doi.org/10.1016/0306-4565(79)90006-8
 9. Сабодаш В. М. Рыбоводство / Сабодаш В. М. — Д. : Издательство Сталкер, 2004. — 304 с.
 10. Пат. 37303 Україна, 7 А01К63/02, А01К63/04, А01К61/00, G09В23/28. Спосіб переведення та зберігання риби в стані штучного гіпобіозу і установка для його здійснення / Мельничук С. Д., Мельничук Д. О., Терещенко С. В. — Опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
 11. Фізіологія риб: практикум : навч. посіб. / [Дехтярьов П. А., Шерман І. М., Пилипенко Ю. В. та ін.]. — К. : Вища школа, 2001. — 128 с.
 12. Манько В. В. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях : навч. посіб. / Манько В. В., Гальків М. О., Клевець М. Ю. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 135 с.
 13. Folch J. A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues / J. Folch, M. Lees, G. H. Sloane-Stanley // J. Biol. Chem. — 1957. — Vol. 226. — P. 497—509.
 14. Kates M. Techniques of lipidology / Kates M. — Amsterdam : Elsevier, 1986.
 15. Рівіс Й. Ф. Кількісні хроматографічні методи визначення ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі. Методичний посібник / Й. Ф. Рівіс, Р. С. Федорук. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 109 с.
 16. Копытов Ю. П. Новый вариант тонкослойной хроматографии липидов / Ю. П. Копытов // Экология моря. — 1983. — Вып. 12. — С. 76—80.
 17. Прохорова М. И. Методы биохимических исследований: липидный и энергетический обмен : учеб. пособ. / Прохорова М. И. — Л. : Изд. ЛГУ, 1982. — 222 с.
 18. Куліков А. Ю. Тонкошарова хроматографія: теоретичні основи та практичне використання : навчально-методичний посібник / Куліков А. Ю. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — 260 с.
 19. Петровский В. И. Экстракция, разделение и количественное определение липидных фракций сыворотки крови / В. И. Петровский, Т. И. Регеранд, Е. И. Лизенко // Лабораторное дело. — 1986. — № 6. — С. 339—343.
 20. Engelbrecht F. M. Cholesterol determination in serum. A rapid direct method / F. M. Engelbrecht, F. Mori, I. T. Anderson // S. A. Med. J. — 1974. — Vol. 48. — P. 250—256.
 21. Кокунин В. А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов / В. А. Кокунин // Укр. биохим. журн. — 1975. — Т. 47, № 6. — С. 776—790.
 22. Климов А. Н. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения / А. Н. Климов, Н. Г. Никульчева. — СПб. : Питер Ком, 1999. — 512 с.
 23. Попова Е. М. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу / Е. М. Попова, І. В. Кощій // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 49—56.
 24. Лав Р. М. Химическая биология рыб / Лав Р. М. — М. : Пищевая промышленность, 1976. — 349 c.
 25. Строганов Н. С. Экологическая физиология рыб / Строганов Н. С. — М. : Московский ун-т, 1962. — 443 с.
 26. Коломийцева И. К. Липиды в гибернации искусственном гипобиозе млекопитающих: обзор / И. К. Коломийцева // Биохимия. — 2011. — Т. 76, № 12. — С. 1604—1614.
 27. Крепс Е. М. Фосфолипиды клеточных мембран нервной системы в развитии животного мира / Крепс Е. М. — Л. : Наука, 1967. — 74 с.
 28. Сидоров В. С. Экологическая биохимия рыб. Липиды / Сидоров В. С. — Л. : Наука, 1983. — 240 с.
 29. Меерсон Ф. З. Основные закономерности индивидуальной адаптации. Физиология адаптационных процессов / Меерсон Ф. З. — М. : Наука, 1986. — 76 c.
 30. Bloom M. The evolution of membranes / M. Bloom, O. G. Mouritsen // Can. J. Chem. — 1988. — Vol. 66. — P. 706—712. http://dx.doi.org/10.1139/v88-123
 31. Finean J. Membrane — bound enzymes. Membrane structures / J. Finean, P. Michele // North. : Holland Biomed. Press, 1991. — P. 161—214.
 32. Daleke D. L. Regulation of transbilayer plasma membrane phospholipid asymmetry / D. L. Daleke // J Lipid Res. — 2003. — Vol. 44. — P. 233—242. http://dx.doi.org/10.1194/jlr.R200019-JLR200