Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 5-30
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.005
УДК 628.394.6:597.553.2

pdf35

ВИКОРИСТАННЯ ЛОСОСЕВИХ РИБ (SALMONIDAE) У БІОМОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ОГЛЯД)

Д. О. Янович, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. У зв’язку із забрудненням рибогосподарських водойм промисловими та сільськогосподарськими стоками, а також ксенобіотиками, які надходять з інших джерел, з огляду на прогнозоване зростання обсягів подібних викидів у коротко- та довготерміновій перспективі, особливої актуальності набувають питання дослідження впливу забруднюючих речовин різної природи та походження на гідробіонтів, зокрема риб, а також прогнозування можливих несприятливих наслідків забруднення водних екосистем. Метою представленої роботи є аналіз та узагальнення існуючих літературних відомостей щодо індикації в системі біомоніторингу якості водного середовища на підставі показників реакції лососевих риб як високочутливих об’єктів іхтіофауни до дії зовнішніх чинників.

Результати. У роботі узагальнено та систематизовано дані стосовно використання лососевих риб у системі біомоніторингових досліджень. Виділено та охарактеризовано специфічність таких біоіндикаційних показників екологічного стану водного середовища як біохімічні, генетичні, фізіологічні, морфологічні, гістопатологічні та популяційні маркери, а також біоіндикаційне значення поведінкових реакцій риб. Означено наслідки екотоксикації гідроекосистем у розрізі різних рівнів біологічної організації (клітина, особина, популяція, угруповання риб). Описано можливість проведення біологічного моніторингу, базуючись на індексах сапробності, виявлених для видів-індикаторів з родини лососевих риб.

Наукова новизна. В статті наведено структуру та визначено переваги і недоліки використання окремих біомаркерів організму та популяцій лососевих риб для оцінки екологічного стану водного середовища.

Практична значимість. Наведені у статті дані можуть бути використані для вдосконалення системи екологічного моніторингу водного середовища шляхом включення до індикаторних показників біомаркерів організму та популяцій високочутливих видів лососевих риб.

Ключові слова: біомоніторинг, лососеві риби, водні екосистеми, біохімічні маркери, генетичні біомаркери, фізіологічні біомаркери, морфологічні біомаркери, гістопатологічні біомаркери, популяційні біомаркери.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алабастер Дж. Критерии качества воды для пресноводных рыб / Дж. Алабастер, Р. Ллойд ; [пер. с англ. М. П. Ерофеева, С. В. Кожин, В. В. Кузнецов, О. П. Цвылев]. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 344 с.
 2. Васенко А. Г. О роли биотестирования и биоиндикации в системе токсикологического контроля / А. Г. Васенко // Первая Всесоюзная конференция по рыбохозяйственной токсикологии (Юрмала, декабрь 1988 г.) : тезисы докл. Ч. 1. — Рига, 1988. — С. 55—56.
 3. Моисеенко Т. И. Водная экотоксикология. Теоретические и прикладные аспекты / Моисеенко Т. И. ; Институт водных проблем РАН. — М. : Наука, 2009. — 400 с.
 4. Причины неблагополучного состояния запасов лососевидных рыб Печорского бассейна в современных условиях / В. П. Антонова, А. Л. Безумова, А. Г. Завиша [и др.] // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 2000. — Вып. 326. — С. 31—40.
 5. Chovanec A. Fish as bioindicators / A. Chovanec, R. Hofer, F. Schiemer // Bioindicators & biomonitors. Principles, concepts and applications / [еds. B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister]. — Oxford : Elsevier, 2003. — Р. 639—676.
 6. Scardi M. Monitoring methods based on fish / M. Scardi, L. Tancioni, S. Cataudella // Biological monitoring of rivers / [еds. G. Ziglio, M. Siligardi, G. Flaim]. — Chichester : John Wiley & Sons, 2006. — Р. 135—153.
 7. Курзыкина Л. Г. Влияние полиамидной смолы «Кюмене» на рыб и водных беспозвоночных / Л. Г. Курзыкина, Н. В. Артемьева // Проблемы водной токсикологии : межвузовский сборник. — Петрозаводск, 1985. — С. 54—57.
 8. USEPA biomonitoring and bioindicator concepts needed to evaluate the biological integrity of aquatic systems / J. M. Lazorchak, B. H. Hill, B.S. Brown [et al.] // Bioindicators & biomonitors. Principles, concepts and applications / [еds. B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister]. — Oxford : Elsevier, 2003. — Р. 831—874.
 9. Van der Oost R. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review / R. Van der Oost, J. Beyer, N. P. E. Vermeulen // Environ. Toxicol. Pharmacol. — 2003. — Vol. 13. — P. 57—149.
 10. Дудкин С. И. Биохимические методы биоиндикации токсического воздействия на гидробионты / С. И. Дудкин // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне. — Краснодар, 2005. — С. 292—315.
 11. Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб / В. А. Демченко, А. Г. Антоновский, Н. А. Демченко [и др.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : І Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф. : тези. — Канів, 2008. — С. 52—56.
 12. Biomarkers / D. Schlenk, R. Handy, S. Steinert [et al.] // The toxicology of fishes / [eds. R. T. Di Giulio, D. E. Hinton]. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2008. — P. 683—731.
 13. Munkittrick K. R. An integrated approach to aquatic ecosystem health: top-down, bottom-up or middle-out? / K. R. Munkittrick, L. S. McCarty // J. Aquat. Ecosyst. Health. — 1995. — Vol. 4. — P. 77—90.
 14. Руднева И. И. Применение биомаркеров рыб для экотоксикологической диагностики водной среды / И. И. Руднева // Рибне господарство України. — 2006. — № 1(42). — С. 20—24.
 15. Molecular responses to environmental contamination: enzyme and protein systems as indicators of chemical exposure and effect / J. J. Stegeman, M. Brouwer, R. T. DiGuilio [et al.] // Biomarkers: biochemical, physiological, and histological markers of anthropogenic stress. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1992. — P. 235—335.
 16. Stegeman J. J. Biochemistry and molecular biology of monooxygenases: current perspectives on forms, functions, and regulation of cytochrome P450 in aquatic species / J. J. Stegeman // Aquatic Toxicology: Molecular, Biochemical, and Cellular Perspectives. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1994. — P. 87—206.
 17. Stegeman J. J. Cytochrome P450 monooxygenase systems in aquatic species: carcinogen metabolism and biomarkers for carcinogen and pollutant exposure / J. J. Stegeman, J. J. Lech // Environ. Health Perspect. — 1991. — Vol. 90. — P. 101—109.
 18. Stegeman J. J. The cytochromes P450 in fish / J. J. Stegeman // Molecular Biology Frontiers. — Amsterdam : Elsevier, 1993.
 19. Bucheli T. D. Induction of cytochrome P450 as a biomarker for environmental contamination in aquatic ecosystems / T. D. Bucheli, K. Fent // CRC Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. — 1995. — Vol. 25. — P. 201—268.
 20. Cook P. M. The TCDD toxicity equivalence approach for characterizing risks for early life-stage mortality in trout / P. M. Cook, E. W. Zabel, R. E. Peterson // Chemically induced alterations in functional development and reproduction of fishes. — Pensacola, FL : SETAC Press, 1997. — P. 9—27.
 21. Buhler D. R. Rainbow trout cytochrome P450s: purification, molecular aspects, metabolic activity, induction, and role in environmental monitoring / D. R. Buhler, J. L. Wang-Buhler // Comp. Biochem. Physiol. — 1998. — Vol. 121C. — P. 107—137.
 22. Sarasquete C. Cytochrome P4501A (CYP1A) in teleostean fishes. A review of immunohistochemical studies / C. Sarasquete, H. Segner // The Science of the Total Environment. — 2000. — Vol. 247, № 2—3. — P. 313—332.
 23. Hahn M. E. Xenobiotic receptors in fish: structural and functional diversity and evolutionary insights / M. E. Hahn, R. R. Merson, S. I. Karchner // Biochemistry and molecular biology of fishes. Vol. 6. Environmental Toxicology. — Amsterdam : Elsevier, 2005. — P. 191—232.
 24. Юрченко В. В. Активность этоксирезоруфин-О-диэтилазы (ЭРОД) рыб как биомаркер загрязнения водной среды стойкими органическими загрязняющими веществами / В. В. Юрченко, Г. М. Чуйко // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. Т. 1 : Экологическая физиология и биохимия водных организмов : сборник науч. статей. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2010. — C. 316—319.
 25. Johansson-Sjöbeck M. L. Effects of inorganic δ-amino levulinic acid dehydratase activity and haematological variables in rainbow trout (Salmo gairdnerі) / M. L. Johansson-Sjöbeck, A. Larsson // Arch. Environ. Contam. Toxicol. — 1979. — Vol. 8. — P. 419—431.
 26. Cortisol induction of metallothionein in primary cultures of rainbow trout hepatocytes / J. S. Hyllner, C. Haux, T. Andersson [et al.] // J. Cell Physiol. — 1989. — Vol. 139. — P. 24—28.
 27. The role of metallothionein in cadmium accumulation of Arctic charr (Salvelinus alpinus) from high mountain lakes / R. Dallinger, M. Egg, G. Köck [et al.] // Aquat. Toxicol. — 1997. — Vol. 38. — P. 47—66.
 28. Stress protein expression in fish / G. K. Iwama, M. M. Thomas, M. M. Vijayan [et al.] // Rev. Fish Biol. Fish. — 1998. — Vol. 8. — P. 35—56.
 29. Heat shock proteins and physiological stress in fish / G. K. Iwama, M. M. Vijayan, R. B. Forsyth [et al.] // Am. Zoologist. — 1999. — Vol. 39. — P. 901—909.
 30. Janssens de Bisthoven L. Biomonitoring with morphological deformaties in aquatic organisms / L. Janssens de Bisthoven // Biomonitoring of Polluted Water. Environmental Research Forum. — 1999. — Vol. 9. — P. 65—94.
 31. Петухов С. А. Роль металлотионеина в концентрировании тяжелых металлов рыбами / С. А. Петухов, А. И. Глубоков, И. Н. Горкин // Экологические аспекты химического и радиоактивного загрязнения водной среды : сборник науч. трудов ВНИРО. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. — С. 36—40.
 32. Roesijadi G. Metallothionein in metal regulation and toxicology / G. Roesijadi // Aquat. Toxicol. — 1992. — Vol. 22. — P. 81—114.
 33. Sato M. Oxygen free radicals and metallothionein / M. Sato, I. Bremner // Free Radic. Biol. Med. — 1993. — Vol. 14. — P. 325—337.
 34. Olsson P. E. Metallothionein gene expression and regulation in fish / P. E. Olsson // Biochemistry and Molecular Biology of Fishes. — Amsterdam : Elsevier, 1993. — P. 259—278.
 35. Olsson P. E. Metallothioneins in fish: induction and use in environmental monitoring / P. E. Olsson // Toxicology of Aquatic Pollution: Physiological, Molecular and Cellular Approaches. — Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 1996. — P. 187—203.
 36. Interaction of cadmium and oestradiol 17 beta on metallothionein and vitellogenin synthesis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / P. E. Olsson, P. Kling, C. Petterson [et al.] // Biochem. J. — 1995. — Vol. 307. — P. 197—203.
 37. The physiological impairment of free-ranging brown trout exposed to metals in the Clarke Fork River, Montana / A. M. Farag, M. A. Stansbury, C. Hogstrund [et al.] // Can. J. Fish. Aquat. Sci. — 1995. — Vol. 52. — P. 2038—2050.
 38. Столяр О. Б. Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді і цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук / О. Б. Столяр. — Львів, 2004. — 32 с.
 39. Порівняльний аналіз функції металотіонеїнів прісноводних тварин за дії на організм важких металів / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, Р. Л. Михайлів [та ін.] // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. — 2005. — №3(26) : Спеціальний випуск: Гідроекологія. — С. 423—425. — (Серія : Біологія).
 40. Kling P. Metallothionein: structure and regulation / P. Kling, P. E. Olsson // Biochemistry and Molecular Biology of Fishes. Vol. 6. Environmental Toxicology. — Amsterdam : Elsevier, 2005. — P. 289—302.
 41. Функції металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту за дії Co- та Zn-вмісних нанокомпозитів на карася сріблястого (Carassius auratus gibelio) / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. О. Турта [та ін.] // Український біохімічний журнал. — 2013. — Т. 85, № 3. — С. 52—61.
 42. Kothary R. K. Induction of a novel set of polypeptides by heat shock or sodium arsenite in cultured cells of rainbow trout / R. K. Kothary, E. P. M. Candido // Can. J. Biochem. — 1982. — Vol. 60. — P. 347—357.
 43. Sanders B. M. Stress proteins in aquatic organisms: an environmental perspective / B. M. Sanders // CRC Crit. Rev. Toxicol. — 1993. — Vol. 23. — P. 49—75.
 44. Accumulation of HSP70 in juvenile and adult rainbow trout gill exposed to metal-contaminated water and/or diet / J. H. Williams, A. M. Farag, M. A. Stasbury [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1996. — Vol. 15. — P. 1324—1328.
 45. Handling stress does not affect the expression of hepatic heat shock protein 70 and conjugation enzymes in rainbow trout treated with beta-naphthoflavone / M. M. Vijayan, C. Pereira, R. B. Forsyth [et al.] // Life Sci. — 1997. — Vol. 61. — P. 117—127.
 46. Heat shock protein expression in fish / G. K. Iwama, P. T. Thomas, R. B. Forsyth [et al.] // Rev. Fish Biol. Fish. — 1998. — Vol. 8. — P. 35—56.
 47. Induction of heme oxygenase in fish by heavy metals, phenylhydrazine and high lipid diets / M. Lunde, B. E. Gosvik, K. Hamre [et al.] // 9th Intern. Symp. on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 9) (Bergen, Norway, April 27-30) : рroc. — Bergen, 1998.
 48. Genetic damage and the molecular/cellular response to pollution / M.P. Cajaraville, L. Hauser, G. Carvalho [et al.] // Effects of pollution on fish. Molecular effects and population responses / [eds. A. Lawrence, K. Hemingway]. — Oxford : Blackwell Science, 2003. — P. 14—82.
 49. Онисковец М. Я. Влияние ионов свинца на уровень экспрессии белков теплового шока HSP70 и HSС70 в головном мозге Cyprinus сarpio L. / М. Я. Онисковец, В. В. Снитинский // Труды БГУ. — 2013. — Т. 8, ч. 1. — С. 167—169.
 50. Kurelec B. A new type of hazardous chemical: the chemosensitizers of multixenobiotic resistance / B. Kurelec // Environ. Health Perspect. — 1997. — Vol. 105. — P. 855—860.
 51. Kurelec B. The multixenobiotic resistance mechanism in aquatic organisms / B. Kurelec // CRC Crit. Rev. Toxicol. — 1992. — Vol. 22. — P. 23—43.
 52. Expression and functional activity of P-glycoprotein in cultured hepatocytes from Oncorhynchus mykiss / A. Sturm, C. Ziemann, K. I. Hirsch-Ernst [et al.] // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. — 2001. — Vol. 281. — P. R1119—1126.
 53. Sturm A. P-glycoproteins and xenobiotic efflux transport in fish / A. Sturm, H. Segner // Biochemistry and Molecular Biology of Fishes / [eds. T. P. Mommsen, T. W. Moon]. — 2005. — Vol. 6. — P. 495—533.
 54. Gene expression analysis of the ABC efflux transporters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / J. Loncar, M. Popovic, R. Zaja [et al.] // Comp. Biochem. Physiol. — 2010. — Vol. C, 151. — P. 209—215.
 55. P-gp expression in brown trout erythrocytes: evidence of a detoxification mechanism in fish erythrocytes / E. Valton, C. Amblard, I. Wawrzyniak [et al.] // Scientific Reports. — 2013. — № 3.
 56. Effects on UDP glucuronosyl transferase, glutathione transferase, DT-diaphorase and glutathione reductase activities in rainbow trout liver after long-term exposure to PCB / L. Forlin, S. Blom, M. Celander [et al.] // Mar. Environ. Res. — 1996. — Vol. 42. — P. 213—216.
 57. Forlin L. Comparative studies of hepatic xenobiotic metabolizing and antioxidant enzymes in different fish species / L. Forlin, P. Lemaire, D. R. Livingstone // Mar. Environ. Res. — 1995. — Vol. 39. — P. 201—204.
 58. Борвинская Е. В. Глутатион-S-трансферазы рыб — потенциальные экологобиохимические индикаторы антропогенного воздействия на водную среду (обзор) / Е. В. Борвинская, Л. П. Смирнов, Н. Н. Немова // Труды Карельского научного центра РАН. — 2009. — № 3. — С. 8—19.
 59. Incorporation of biomarkers into ecological risk assessments of contaminated nearshore marine habitats / T. K. Collier, L. L. Johnson, M. S. Myers [et al.] // Mar. Environ. Res. — 1996. — Vol. 42. — P. 274—275.
 60. Ruddock P. J. Bile metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in three species of fish from the severn estuary / P. J. Ruddock, D. J. Bird, D. V. McCalley // Ecotoxicol. Environ. Saf. — 2002. — Vol. 51. — P. 97—105.
 61. Metabolic products as biomarkers / M. J. Melancon, R. Alscher, W. H. Benson [et al.] // Biomarkers: Biochemical, Physiological, and Histological Markers of Anthropogenic Stress. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1992. — P. 87—123.
 62. Xu H. Suitability of carboxylated porphyrin profiles as a biochemical indicator in whitefish (Coregonus clupeaformis) exposed to bleached kraft pulp mill effluent / H. Xu, S. Lesage, K. R. Munkittrick // Environ. Toxicol. Water Q. — 1994. — Vol. 9. — P. 223—230.
 63. Spear P. A. Retinoids: from metabolism to environmental monitoring / P. A. Spear, A. Y. Bilodeau, A. Branchard // Chemosphere. — 1992. — Vol. 25. — P. 1733—1738.
 64. Effects of 3,3′,4,4′-tetrachlorobiphenyl on the dynamics of vitamin A in brook trout (Salvelinus fontinalis) and intestinal retinoid concentrations in lake sturgeon (Acipenser fulvescens) / A. Ndayibagira, M. J. Cloutier, P. D. Anderson [et al.] // Can. J. Fish. Aquat. Sci. — 1995. — Vol. 52. — P. 512—520.
 65. The biology and toxicology of retinoids in fish / D. Alsop, G. Van der Kraak, S. B. Brown [et al.] // Biochemistry and Molecular Biology of Fishes. Vol. 6. Environmental Toxicology. — Amsterdam : Elsevier, 2005. — P. 413—430.
 66. Gillespie R. B. Allozyme frequency analysis of aquatic populations as an indicator of contaminant-induced impacts / R. B. Gillespie, S. I. Guttman // Environmental Toxicology and Risk Assessment. Vol. 2. — Philadelphia, PA : American Society for Testing and Materials, 1993. — P. 34—135.
 67. Genetic and molecular ecotoxicology: a research framework / S. Anderson, W. Sadinski, L. Shugart [et al.] // Environ. Health Perspect. — 1994. — Vol. 102, suppl. 12. — P. 3—8.
 68. High frequency of K-ras mutations in pink salmon embryos experimentally exposed to Exxon Valdez oil / N. K. Roy, J. Stabile, J. E. Seeb [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1999. — Vol. 18. — P. 1521—1528.
 69. Theodorakis C. W. Genetic responses as population-level biomarkers of stress in aquatic ecosystems / C. W. Theodorakis, I. I. Wirgin // Biological indicators of aquatic ecosystem stress. — Bethesda, MD : American Fisheries Society, 2002. — P. 149—186.
 70. Wirgin I. I. Molecular biomarkers in aquatic organisms: DNA damage and RNA expression / I. I. Wirgin, C. W. Theodorakis // Biological indicators of aquatic ecosystem stress. — Bethesda, MD : American Fisheries Society, 2002. — P. 43—110.
 71. Fish and chips: various methodologies demonstrate utility of a 16,006-gene salmonid microarray / K. R. von Schalburg, M. L. Rise, G. A. Cooper [et al.] // BMC Genomics. — 2005. — Vol. 6. — P. 126.
 72. Gene expression patterns in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, exposed to a suite of model toxicants / S. E. Hook, A. D. Skillman, J. A. Small [et al.] // Aquat. Toxicol. — 2006. — Vol. 77. — Р. 372—385.
 73. Differential gene expression associated with dietary methylmercury (MeHg) exposure in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and zebrafish (Danio rerio) / Q. Liu, N. Basu, G. Goetz [et al.] // Ecotoxicology. — 2013. — Vol. 22(4). — P. 740—751.
 74. Korcock D. E. Effects of sampling conditions on selected blood variables of rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson / D. E. Korcock, A. H. Houston, J. D. Gray // J. Fish Biol. — 1988. — Vol. 33. — P. 319—330.
 75. Iwama G. K. The effects of five fish anaesthetics on acid-base balance, haematocrit, blood gases, cortisol, and adrenaline in rainbow trout / G. K. Iwama, J. C. McGeer, M. P. Pawluk // Can. J. Zool. — 1989. — Vol. 76. — P. 2065—2073.
 76. Waring C. P. The effects of handling on flounder (Platichthys flesus L.) and Atlantic salmon (Salmo salar L.) / C. P. Waring, R. M. Stagg, M. G. Poxton // J. Fish Biol. — 1992. — Vol. 41. — P. 131—144.
 77. Houston A. H. Review: are the classical hematological variables acceptable indicators of fish health / A. H. Houston // Trans. Am. Fish. Soc. — 1997. — Vol. 126. — P. 879—894.
 78. Sepúlveda M. S. Physiological changes in largemouth bass exposed to paper mill effluents under laboratory and field conditions / M. S. Sepúlveda, E. P. Gallagher, T. S. Gross // Ecotoxicology. — 2004. — Vol. 13. — P. 291—301.
 79. Histopathological markers for copper toxicity in rainbow trout fry (Oncorhynchus mykiss) / N. A. Salman, J. L. Ullman, K. Snekvik [et al.] // Basrah J. Agric. Sci. — 2012. — Vol. 25, sp. iss. 2. — Р. 26—39.
 80. Inhibition of testicular growth in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals / S. Jobling, D. Sheahan, J. A. Osborne [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1996. — Vol. 15. — P. 194—202.
 81. Руднева И. И. Изменение состава сывороточных преальбуминов рыб как ответная реакция на хроническое загрязнение морской среды / И. И. Руднева, Т. Б. Вахтина, И. Н. Залевская // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов-2 : Междунар. науч.-практ. конф. : расш. мат. — Борок ; М., 2007. — С. 230—233.
 82. Ali Louei Monfared. Histomorphometric and biochemical studies on the liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after exposure to sublethal concentrations of phenol / Ali Louei Monfared, Amir Parviz Salati // Toxicology and Industrial Health. — 2012. — Vol. 29, № 9. — P. 856—861.
 83. A field study of physiological effects on fish in lead-contaminated lakes / C. Haux, Å. Larsson, G. Lithner [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1986. — Vol. 5. — P. 283—288.
 84. Inhibition of testicular growth in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals / S. Jobling, D. Sheahan, J. A. Osborne [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 1996. — Vol. 15. — P. 194—202.
 85. Pottinger T. G. The three-spined stickleback as an environmental sentinel: effects of stressors on whole-body physiological indices / T. G. Pottinger, T. R. Carrick, W. E. Yeomans // J. Fish Biol. — 2002. — Vol. 61. — P. 207—229.
 86. Immunocompetence of juvenile Chinook salmon against Listonella anguillarum following dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons / R. C. Palm, D. B. Powell, A. Skillman [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. — 2003. — Vol. 22. — P. 2986—2994.
 87. Toxic effects of dietborne metals: laboratory studies / R. D. Handy, J. C. McGeer, H. E. Allen [et al.] // Toxic effects of dietborne metal exposure: laboratory studies. — Pensacola, FL : SETAC Press, 2005. — P. 59—112.
 88. Dethloff G. M. Effects of dissolved copper on select hematological, biochemical, and immunological parameters of wild rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / G. M. Dethloff, H. C. Bailey, K. J. Maier // Arch. Environ. Contam. Toxicol. — 2001. — Vol. 40. — P. 371—380.
 89. Toxicology of dietary nickel in lake whitefish (Coregonus clupeaformis) / M. D. Ptashynski, R. M. Pedlar, R. E. Evans [et al.] // Aquat. Toxicol. —2002. — Vol. 58. — Р. 229—247.
 90. Maximum limits of organic and inorganic mercury in fish feed / M. H. G. Berntssen, K. Hylland, K. Julshamn [et al.] // Aquacult. Nutr. — 2004. — Vol. 10. — P. 83—97.
 91. Adiele R. C. Reciprocal enhancement of uptake and toxicity of cadmium and calcium in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver mitochondria / R. C. Adiele, D. Stevens, C. Kamunde // Aquatic Toxicology. — 2010. — Vol. 96, iss. 4. — P. 319—327.
 92. Desforges P. R. The effects of exogenous extracellular carbonic anhydrase on CO2 excretion in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): role of plasma buffering capacity / P. R. Desforges, K. M. Gilmour, S. F. Perry // J. Comp. Physiol. — 2001. — Vol. 171B. — P. 465—473.
 93. Handy R. D. Biomarker approaches for ecotoxicological biomonitoring at different levels of biological organisation / R. D. Handy, A. N. Jha, M. H. Depledge // Handbook of Environmental Monitoring. — New York, 2002. — P. 9.1—9.32.
 94. Hinton D. E. Integrative histological approaches to detecting effects of environmental stressors on fishes / D. E. Hinton, D. J. Laurén // Biological Indicators of Stress in Fish. Vol. VIII. — Bethesda, MD : American Fisheries Society, 1990. — P. 51—66.
 95. Histopathologic biomarkers / D. E. Hinton, P. C. Baumann, G. R. Gardner [et al.] // Biomarkers: biochemical, physiological, and histological markers of anthropogenic stress. — Boca Raton, FL : Lewis Publishers, 1992. — P. 155—209.
 96. Liebel S. Fish histopathology as biomarker to evaluate water quality / S. Liebel, M. E. M. Tomotake, C. A. Oliveira Ribeiro // Ecotoxicol. Environ. Contam. — 2013. — Vol. 8, iss. 2. — P. 9—15.
 97. Reddy P. B. Assessment of aquatic pollution using histopathology in fish as a protocol / P. B. Reddy, S. S. Rawat // International Research Journal of Environment Sciences. — 2013. — Vol. 2, iss. 8. — P. 79—82.
 98. Терновенко В. А. Поведенческие реакции рыб и их использование для обнаружения загрязнителей в водной среде / В. А. Терновенко, Е. Л. Никифоров // Методы ихтиотоксикологических исследований : Первый Всесоюз. симп. по методам ихтиотокс. исследований (Ленинград, октябрь 1987 г.) : тезисы докл. — Л., 1987. — С. 125—126.
 99. Черкашин С. А. Метод оценки токсичности веществ, основанный на избегании гидробионтами неблагоприятных факторов / С. А. Черкашин // Методы ихтиотоксикологических исследований : Первый Всесоюз. симп. по методам ихтиотокс. исследований (Ленинград, октябрь 1987 г.) : тезисы докл. — Л., 1987. — С. 133—135.
 100. Little E. E. Swimming behaviour as an indicator of sublethal toxicity in fish / E. E. Little, S. E. Finger // Environ. Toxicol. Chem. — 1990. — Vol. 9. — P. 13—20.
 101. Handy R. D. Physiological responses: their measurement and use as environmental biomarkers in ecotoxicology / R. D. Handy, M. H. Depledge // Ecotoxicology. — 1999. — Vol. 8. — P. 329—349.
 102. Metabolic trade-off between locomotion and detoxification for maintenance of blood chemistry and growth parameters by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during chronic dietary exposure to copper / R. D. Handy, D. W. Sims, A. Giles [et al.] // Aquat. Toxicol. — 1999. — Vol. 47, № 1. — P. 23—41.
 103. Campbell H. A. Increased metabolic cost of swimming and consequent alterations to circadian activity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to dietary copper / H. A. Campbell, R. D. Handy, D. W. Sims // Can. J. Fish. Aquat. Sci. — 2002. — Vol. 59. — P. 768—777.
 104. Campbell H. A. Shifts in a fish’s resource holding power during a contact paired interaction: the influence of a copper contaminated diet in rainbow trout / H. A. Campbell, R. D. Handy, D. W. Sims // Physiol. Biochem. Zool. — 2005. — Vol. 78. — P. 706—714.
 105. Scott G. R. The effects of environmental pollutants on complex fish behaviour: integrating behavioural and physiological indicators of toxicity / G. R. Scott, K. A. Sloman // Aquatic Toxicology. — 2004. — Vol. 68. — Р. 369—392.
 106. Шакирова Ф. М. Биоиндикация загрязнения Куйбышевского водохранилища по морфологическим аномалиям рыб / Ф. М. Шакирова // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : мат. — М., 2007. — С. 370—372.
 107. Швырева Н. С. Ихтиоценозы как эффективный индикатор экологического состояния водоемов / Н. С. Швырева // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : мат. — М., 2007. — С. 432—433.
 108. Kolkwitz R. Grundsätze für die biologische Beurteilung des Wassers nach seiner Flora und Fauna. Aus. 1 / R. Kolkwitz, M. Marsson. — BerlinDahlem : Mitteilungen der königlichen Prüfanstalt Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, 1902. — P. 33—72.
 109. Олексив И. Т. Показатели качества природных вод с экологических позиций / Олексив И. Т. — Львов : Свит, 1994. — 234 с.