Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 5-14
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.005
УДК [574.64: (595.384.16 + 594)] 113.4 (477)

pdf35

ВАЖКІ МЕТАЛИ У АБІОТИЧНИХ І БІОТИЧНИХ СКЛАДОВИХ РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ «ІШХАН»

А. П. Мельник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. Л. Галоян, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення вмісту важких металів в абіотичних компонентах (вода та донні відклади басейнів), кормах, органах та тканинах райдужної форелі в умовах індустріального вирощування.

Методика. Матеріалом для досліджень були дволітки райдужної форелі, котрих культивували в 2011–2012 рр., одержані від плідників райдужної форелі вирощуваних в басейновому господарстві «Ішхан». Дослідні екземпляри риб були відібрані з вирощувальних басейнів №№ 3–4. Середня маса риб становила 466 г, за середньої довжини за Смітом 36 см. Щільність посадки риб на завершальному етапі вирощування складала 50 кг/м3, або 100 екз. /м2. Утримання риб проводили згідно загально вживаних у форелівництві методик. Кількісне визначення концентрацій важких металів у воді, донних відкладах та рибі здійснювали прямим всмоктуванням розчину у пропан-бутан-повітряне полум’я за допомогою абсорбційного спектрофотометра С-115-М1.

Результати. В результаті проведених досліджень визначены екологічний стан вирощувальних басейнів та якість товарної продукції райдужної форелі господарства «Ішхан» за вищевказаними показниками. Основні гідрохімічні показники, які характеризували якість води, відповідали рибницьким нормативам. Однак, у донних відкладах була визначена тенденція до зростання вмісту важких металів. Зокрема, відмітили підвищений вміст рівнів купруму, ніколу, а також токсичних елементів — плюмбуму та кадмію.

Наукова новизна. Вперше досліджений екологічний стан вирощувальних басейнів господарства «Ішхан».

Практична значимість. Отримані результати стосовно екологічного стану вирощувальних басейнів господарства «Ішхан» дозволять створити оптимальні умови для вирощування риби.

Ключові слова: гідрохімічний режим, важкі метали, донні відклади, райдужна форель.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Перевозников М. А. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах / М. А. Перевозников, Е. А. Богданова. — С Пб. : ГосНИОРХ, 1999. — 226 с.
 2. Мур Дж. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния / Дж. Мур, С. Рамамурти. — М. : Мир, 1987. — 288 с.
 3. Воробьев В. И. Биогеохимия и рыбоводство / Воробьев В. И. — Саратов : МП Литера, 1993. — 224 с.
 4. Галасун П. Т. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины / Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат Н. А. — Львов, 1987. — 17 с.
 5. Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних умовах господарства «ІШХАН» / А. І. Мрук, Л. Л. Тертерян, А. І. Хандожівська [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 1. — С. 31—37. http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.01.031
 6. Метальникова К. В. Воспроизводство форели новым способом / К. В. Метальникова, А. И. Мрук, Л. Л. Тертерян // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : V Міжнарод. іхтіологічна конф. : мат. — Чернівці, 2012. — С. 155—159.
 7. Аналітична хімія поверхневих вод / [Набиванець Б. Й., Осадчий В. І., Осадча Н. М., Набиванець Ю. Б.]. — К. : Наукова думка, 2007. — 456 с.
 8. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 270 с.
 9. Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. — Л. : Химия, 1983. — 144 с.
 10. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных елементов: ГОСТ 26929-94. — [Чинний від 01.01.1996]. — М. : Стандартинформ, 2010. — 12 с. — (Межгосударственный стандарт).
 11. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных елементов: ГОСТ 30178-96. — [Чинний від 01.01.1998] — М. : Стандартинформ, 2010. — 10 с. — (Межгосударственный стандарт).
 12. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ–05.01.–37–385:2006. — Офіц. вид. — К. : Міністерство аграрної політики України, 2006. — 7 с.
 13. Важкі метали в екосистемі ставів господарства «Шипот» Закарпатського рибокомбінату при вирощуванні дволіток райдужної форелі / А. П. Мельник, М. А. Сидоров, Н. М. Власова [та ін.] // Рибне господарство. — 2006. — Вип. 65. — С. 177—183.