Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 51-60
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.051
УДК 575:639.3

pdf35

ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА РІЗНОВІКОВИХ ГРУП БІЛОГО (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) І СТРОКАТОГО ТОВСТОЛОБИКІВ (ARISTICHTHYS NOBILIS) ЛИМАНСЬКОГО ДВСРП

Т. А. Нагорнюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. О. Борисенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення особливостей генетичної структури різновікових груп білого і строкатого товстолобиків Лиманського ДВСРП за використання генетико-біохімічних маркерів.

Методика. В дослідженнях використовували методи вертикального поліакриламідного та горизонтального крохмального електрофорезів з власними модифікаціями. Відбір зразків біологічного матеріалу та гістохімічне фарбування гелевих пластин проводили за загальноприйнятими методиками. Статистичне опрацювання експериментальних даних виконували з допомогою програми «Biosys-1».

Результати. Виконано аналіз генетичної структури однорічок, дволіток і дворічок білого і строкатого товстолобиків за використання генетико-біохімічних маркерів — Рralb, EST, MDH, МЕ, СА. Показано особливості розподілу алельних частот і генотиповий склад локусів білкових систем. Встановлено високий рівень гетерозиготності за досліджуваними локусами у межах 66,7–88,9% у білого та 65,4–77,8% у строкатого товстолобиків однорічного віку. Спостерігалась значна перевага фактичного рівня середньої гетерозиготності над очікуваним у однорічок білого (Ho=75,9%; He=49,6%) і строкатого (Ho=73,6%; He=47,9%) товстолобиків, що вказує на необхідність стабілізації генетичної структури. Розрахований індекс фіксації Райта F у різновікових груп показав перевагу фактичного рівня середньої гетерозиготності над очікуваним на 22,7–53% у білого і на 24,5–53,7% у строкатого товстолобиків. Відмічалась стабілізація генетичної структури за рівнем гетерогенності у дворічок білого товстолобика (Ho= 57,8%; He= 47,1%).

Наукова новизна. З використанням генетико-біохімічних маркерів вперше проведено оцінку генетичної структури та рівня гетерогенності племінних груп однорічок, дволіток, дворічок білого і строкатого товстолобиків, які вирощуються у Лиманському ДВСРП.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані у селекційно-племінній роботі при формуванні племінних стад товстолобиків з метою контролю рівня міжвидової генетичної мінливості. Отримані експериментальні дані аналізу генетичної структури різновікових груп білого та строкатого товстолобиків будуть використані для моніторингу змін генетичної структури у процесі їх адаптації до нових умов існування.

Ключові слова: білий товстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), строкатий товстолобик (Aristichthys nobilis), однорічки, дволітки, дворічки, генетико-біохімічні маркери, генетична структура, алелі, генотип, гетерозиготність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Перспективи селекційно-племінної справи у рибництві України / В. В. Бех, І. І. Грициняк, О. О. Олексієнко [та ін.] // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 9. — С. 31—34.
2. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / [Гринжевський М. В., Шерман І. М., Грициняк І. І. та ін.]; за ред. М. В. Гринжевського, І. М. Шермана. — К. : «Рибка моя», 2006. — 352 с.
3. Біологічне різноманіття сільськогосподарських тварин як об’єкт і предмет збереження генетичних ресурсів тваринництва України / Б. Є. Подоба, П. П. Джус, О. В. Сидоренко [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2014. — Т. 12, № 1. — С. 58—64.
4. Тарасюк С. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві / С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк. — К. : Аграрна наука, 2013. — 310 с.
5. Карнаухов Г. И. Альбумины белого и пестрого толстолобиков / Г. И. Карнаухов, В. Д. Василиади // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре: междунар. науч.-практ. конф. мат. — Краснодар : Здравствуйте, 2000. — С. 23—24.
6. Карнаухов Г. И. Трансферрины белого и пестрого толстолобиков / Г. И. Карнаухов, В. Д. Василиади // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : междунар. науч.-практ. конф. : мат. — Краснодар : Здравствуйте, 2000. — С. 22—23.
7. Семенов А. П. Биохимико-генетические исследования генеалогической разнокачественности ремонтно-маточного стада белого амура и белого толстолобика / А. П. Семенов, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2006. — Вып. 22. — С. 36—44.
8. Паюсова А. Н. Генетическая структура толстолобика, вывезенного из Вьетнама / А. Н. Паюсова, Т. Н. Целикова // Генетика. — 1993. — Т. 29, № 10. — С. 1685—1696.
9. Паюсова А. Н. Адаптивные изменения частот аллозимов у белого толстолобика в процессе его разведения и акклиматизации в СНГ / А. Н. Паюсова, Т. Н. Целикова // Генетика. — 1992. — Т. 28, № 9. — С. 105—112.
10. Development of microsatellite DNA markers of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and their cross-species application in bighead carp (Aristichthys nobilis) / M. J. Liao, G. P. Yang, X. C. Wang [et al.] // Molecular Ecology Notes. — 2007. — V. 7 (1). — P. 95—99. 10.1111/j.1471-8286.2006.01542.x
11. Залоїло О. В. Аналіз генетичної структури білого та строкатого товстолоба з використанням мікросателітних маркерів / О. В. Залоїло, Н. Й. Тушницька // Сучасні проблеми практичної і теоретичної іхтіології : VII Міжнародна іхтіологічна наук.-практ. конф., 10-13 вер. 2014 р. : тези доп. — Херсон : Грінь Д.С., 2014. — С. 101—104.
12. Сравнительный анализ двух популяций белого толстолоба (Hypophthalmichthys molitrix) и карпа (Cyprinus carpio) с использованием микросателлитных ДНК-маркеров / И. С. Резникова, В. В. Степура, А. В. Шелев [и др.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2010. — Т. 9. — С. 64—69.
13. Борисенко Н. О. Особливості генетичної структури білого і строкатого товстолобиків / Н. О. Борисенко, Т. А. Нагорнюк, С. І. Тарасюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2013. — Вип. 4 (76), т. 2, ч. 2. — С. 12—17.
14. Нагорнюк Т. А. Особливості генетичної структури різновікових груп білого товстолобика / Т. А. Нагорнюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2014. — Вип. 7 (26). — С. 51—54.
15. Davis B. J. Disc electrophoresis. II. Method and application to human serum proteins / B. J. Davis // Ann. N. Y. Acad. Sci. — 1964. — Vol. 121. — P. 404—408. 10.1111/j.1749-6632.1964.tb14213.x
16. Глазко В. И. Генетика изоферментов животных и растений / В. И. Глазко, И. А. Созинов. — К. : Урожай, 1993. — 528 с.
17. Генетика изоферментов / [Корочкин Л. И., Серов О. Л., Пудовник А. И. и др. — М. : Наука, 1977. — 275 с.
18. Wright S. Variability within and among natural populations. Vol. 4 / S. Wright. — Chicago: Univ. Рress, 1978. — Р. 590.
19. Swofford D. L. Biosys-1: A Fortran program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics / D. L. Swofford, R. B. Selander // J. Heredity. — 1981. — Vol. 72. — P. 281—283.