Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 51-60
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.051
УДК 575:639.3

pdf35

THE GENETIC STRUCTURE OF DIFFERENT AGE GROUPS OF SILVER (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) AND BIGHEAD (ARISTICHTHYS NOBILIS) CARPS FROM FISH FARM LIMANSKE

Т. Nagorniuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Borysenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Studying the peculiarities of the genetic structure of different age groups of silver and bighead carps from fish farm Limanske with the use of genetic-biochemical markers.

Methodology. The methods of vertical polyacrylamide and horizontal starch electrophoresis with our own modifications have been used for the study. Sampling of the biological material and histochemical staining of gel plates were carried out using the generally accepted methods. Statistical analysis of the obtained data were performed in "Biosys-I".

Findings. We analyzed the genetic structure of age-1, age-1+ and age-2 of silver and bighead carps with the use of genetic-biochemical markers - Рralb, EST, MDH, МЕ, СА. We demonstrated the peculiarities of allele frequencies and genotypic composition of protein system loci. A high level of heterozygosity in the examined was detected loci for age-1 silver carp – 66.7-88.9% and age-1 bighead carp – 65.4-77.8%. A significantly higher level of the observed average heterozygosity compared to the expected heterozygosity of age-1 as silver carp (Ho = 75.9%, He = 49,6%), and bighead carp (Ho = 73,6%, He = 47,9%) was observed. This fact indicated on the necessity for performing a stabilization of their genetic structure. The calculated Wright's F index in different age groups showed a predominance of the observed level of the average heterozygosity over the expected one for 22.7–53% in silver carp and 24.5-53.7% in bighead carp. A stabilization of the genetic structure in age-2 silver carp (Ho = 57.8%; He = 47.1%) by the heterogeneity level was observed.

Originality. For the first time we analyzed the genetic structure and the level of heterogeneity of the breeding groups of age-1, age-1+, age-2 silver and bighead carps from fish farm Limanske with the use of genetic-biochemical markers.

Practical value. The results of the study can be used in selection and breeding works aimed at creating the breeding stocks of silver and bighead carps to control the level of interspecies genetic variability. The obtained experimental data of the genetic structure analysis of silver and bighead carps of different age groups will be used for the monitoring of the genetic structure changes during their adaptation to new environmental conditions.

Key words: silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), bighead carp (Aristichthys nobilis), age-1, age-1+, age-2, genetic-biochemical markers, genetic structure, alleles, genotype, heterozygosity.

REFERENCES

1. Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., Oleksiienko, O. O., & Osipenko, M. I. (2014). Perspektyvy selektsiino-pleminnoi spravy u rybnytstvi ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky, 9, 31-34. 
2.  Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. M., Hrytsyniak, I. I., Vasylets, S. V., & Tretiak, O. M. (2006).Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Hrynzhevskyi, M. V. (Ed.), Sherman, I. M. (Ed.). Kyiv.
3.  Podoba, B. Ye., Dzhus, P. P., Sydorenko, O. V., Vyshnevskyi, L. V., Huziev, I. V., & Kuzebna, N. M. (2014). Biolohichne riznomanittia silskohospodarskykh tvaryn yak obiekt i predmet zberezhennia henetychnykh resursiv tvarynnytstva Ukrainy. Visnyk Ukrainskoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv12 (1), 58-64.
4. Tarasiuk, S. I., & Hrytsyniak, I. I. (2013). Molekuliarno-henetychni doslidzhennia v rybnytstvi. Kyiv : Ahrarna nauka.
5.  Karnaukhov, G. I., & Vasiliadi, V. D. (2000). Al'buminy belogo i pestrogo tolstolobikov. Problemy vosproizvodstva rastitel'noyadnykh ryb, ikh rol' v akvakul'ture : Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Krasnodar : Zdravstvuyte, 23-24.
6.  Karnaukhov, G. I., & Vasiliadi, V. D. (2000). Transferriny belogo i pestrogo tolstolobikov. Problemy vosproizvodstva rastitel'noyadnykh ryb, ikh rol' v akvakul'ture : Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Krasnodar : Zdravstvuyte, 22-23. 
7.   Semenov, A. P., Tarazevich, E. V., & Sazanov, V. B. (2006). Biokhimiko-geneticheskie issledovaniya genealogicheskoy raznokachestvennosti remontno-matochnogo stada belogo amura i belogo tolstolobika.Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi,22,36-44.
8.  Payusova, A. N., & Tselikova, T. N. (1993). Geneticheskaya struktura tolstolobika, vyvezennogo iz V'etnama. Genetika, 29 (10),1685-1696.
9.  Payusova, A. N., & Tselikova, T. N. (1992). Adaptivnye izmeneniya chastot allozimov u belogo tolstolobika v protsesse ego razvedeniya i akklimatizatsii v SNG. Genetika, 28 (9),105-112.
10.  Liao, M. J., Yang, G. P., Wang, X. C. et al. (2007). Development of microsatellite DNA markers of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and their cross-species application in bighead carp (Aristichthys nobilis). Molecular Ecology Notes, 7 (1), 95-99. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01542.x
11.  Zaloilo, O. V., & Tushnytska, N. Y. (2014). Analiz henetychnoi struktury biloho ta strokatoho tovstoloba z vykorystanniam mikrosatelitnykh markeriv. Suchasni problemy praktychnoi i teoretychnoi ikhtiolohii: VII Mizhnarodna ikhtiolohichna nauk.-praktych. konf. Kherson : Hrin D.S., 101-104.
12. Reznikova, I. S., Stepura, V. V., Shelev, A. V., Spiridonov, V. G., Mel'nichuk, S. D., & Alymov, S. I. (2010). Sravnitel'nyy analiz dvukh populyatsiy belogo tolstoloba (Hypophthalmichthys molitrix) i karpa (Cyprinus carpio) s ispol'zovaniem mikrosatellitnykh DNK-markerov. Faktory eksperymental'noi evoliutsіi organіzmіv, 9,64-69.
13. Borysenko, N. O., Nahorniuk, T. A., & Tarasiuk, S. I. (2013). Osoblyvosti henetychnoi struktury biloho i strokatoho tovstolobykiv. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 4 (76), 2 (2),12-17. 
14.  Nahorniuk, T. A. (2014). Osoblyvosti henetychnoi struktury riznovikovykh hrup biloho tovstolobyka. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 7 (26),51-54.
15. Davis, B. J. (1964). Disc electrophoresis. II. Method and application to human serum proteins. Ann. N. Y. Acad. Sci., 121, 404-408. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1964.tb14213.x
16.  Glazko, V. I., & Sozinov, I. A. (1993).Genetika izofermentov zhivotnykh i rasteniy. Kiev : Urozhay.
17.  Korochkin, L. I., Serov, O. L., Pudovnik, A. I., Aronshtam, A. A., Polyakova, E. V., Maletskiy, S. I., & Borkin, L. V. (1977). Genetika izofermentov. Moskva : Nauka.
18.  Wright, S. (1978). Variability within and among natural populations. Chicago: Univ. Рress, 4, 590.
19. Swofford, D. L., &Selander, R. B. (1981). Biosys-1: A Fortran program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics. J. Heredity, 72, 281-283.