Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 5-12
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.005
УДК 597.593.4:639.3.034

pdf35

ЗНАЧЕННЯ МІЛКОВОДНИХ ДІЛЯНОК ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА У ВІДТВОРЕННІ ЙОГО ІХТІОФАУНИ

О. Б. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити відносну чисельність молоді риб на біотопах верхньої частини Канівського водосховища в аспекті оцінки ролі цих ділянок у загальному відтворенні іхтіофауни.

Методика. Робота базується на даних облікових малькових зйомок, проведених у Канівському водосховищі протягом 2011—2013 рр. Збір та опрацювання даних здійснювали за загальноприйнятими методиками. Виходячи з площ біотопів нагулу, за умови постійності коефіцієнтів уловистості, розраховувалась абсолютна чисельність молоді за окремими ділянками.

Результати. Більшість досліджених прибережних ділянок верхньої частини Канівського водосховища характеризуються достатньо високими показниками біорізноманіття — значення індексу Шенона-Уївера коливались в межах від 2,07 до 3,24 біт/екз. У складі угруповань молоді риб відмічено 26 видів, що складає 80% від загальної кількості видів у водосховищі. Встановлено, що, незважаючи на зниження, у порівнянні з минулими роками, відносної чисельності молоді цінних у господарському відношенні видів риб, верхня частина залишається основною ділянкою для поповнення промислового запасу іхтіофауни ― тут відтворюється 60—70% ляща (Abramis brama), лина (Tinca tinca), щуки (Esox lucius), плітки (Rutilus rutilus) та рибця (Vimba vimba) Канівського водосховища. Враховуючи особливу цінність верхньої частини у формуванні нерестового фонду водосховища, проведення будь-яких гідромеліоративних робіт на ній слід обмежити виключно судновим ходом.

Наукова новизна. Вперше кількісно оцінено питому (у просторовому аспекті) чисельність поповнення іхтіопопуляцій Канівського водосховища за сучасним станом нерестових ділянок.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані при підготовці програми меліоративних робіт на нерестовищах Канівського водосховища та розробленні природоохоронних заходів при плануванні гідромеліоративних робіт в прибережній зоні водосховища.

Ключові слова: Канівське водосховище, іхтіофауна, природне відтворення риб, ефективність нересту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Коханова Г. Д. Современное состояние и перспективы освоения мелководий Днепровских водохранилищ / Г. Д. Коханова, А. Ф. Семенюк // Рыбное хозяйство. ― 1980. ― Вип. 30. ― С. 34―38.
2. Зеров К. К. Формирование растительности и зарастание водохранилищ Днепровского каскада / Зеров К. К. ― К. : Наукова думка, 1976. ― 138 с.
3. Використання мілководь дніпровських водосховищ для створення рибних господарств з урахуванням їх впливу на екологічний стан водойм / О. Ф. Семенюк, С. П. Озінковська, Г. Д. Коханова [та ін.] // І з'їзд Гідробіологічного товариства України, 16-19 лист. 1991 р. : тези доп. — К., 1995. ― С. 193.
4. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України : дис. ... доктора біол. наук : 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. ― К., 2012. ― 297 с.
5. Коханова Г. Д. Рибогосподарська характеристика Канівського водосховища за період його промислової експлуатації / Г. Д. Коханова, О. Б. Гурбик, О. В. Діденко // Рибогосподарська наука України. ― 2009. ― № 1. ― С. 9―16.
6. Диденко А. В. Питание окуня (Perca fluviatilis L.) Каневского водохранилища в весенний период / А. В. Диденко, А. Б. Гурбик // Рибогосподарська наука України. ― 2011. ― № 2. ― С. 14―20.
7. Цедик В. В. Ценотична та розмірно-вагова характеристика молоді риб Канівського водосховища / В. В. Цедик // Рибне господарство. ― 2002. ― Вип. 61. ― С. 68―74.
8. Розробити науково обґрунтовану систему раціонального ведення рибного господарства на дніпровських водосховищах та Дніпровсько-Бузькому лимані : звіт по НДР (заключний 1996–2000 рр.) / ІРГ УААН : 04.01; № ДР 0196V023118. ― К., 2000. ― 259 с.
9. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. ― К., 1998. ― 47 с.
10. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / Коблицкая А. Ф. ― М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. ― 208 с.
11. Shannon С. The Mathematical Theory of Communication / С. Shannon, W. Weaver. ― Urbana (Illinois) : University of Illinois Press, 1963. ― 345 р.
12. Цедик В. В. Стан популяцій ляща і плітки в трансформації водної екосистеми Канівського водосховища : дис. ... кандидата біол. наук : 03.00.10 / Цедик Вікторія Валентинівна. ― К., 2003. ― 140 с.