Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 5-12
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.005
УДК 597.593.4:639.3.034

pdf35

IMPORTANCE OF SHALLOW AREAS OF THE UPPER PART OF THE KANIV RESERVOIR IN THE MAINTENANCE OF ITS ICHTHYOFAUNA

O. Gurbyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Determination of the relative number of fish juveniles on biotopes of the upper part of the Kanev reservoir in the aspect of evaluation of these areas in general propagation of ichthyofauna.

Methodology. The work is based on data of fish juvenile surveys conducted in the Kaniv reservoir during 2011—2013. Data collection and processing were performed according to generally accepted methods. Fish juveniles were caught using a beach seine made of mill gauze № 7, length 10 m, height 1 m. Relative number of fish juveniles on different sites has been calculated based on the areas of fish nursing biotopes under assumption of the constancy of catchability coefficients. Shannon-Weaver diversity index was used for comparing species diversity of the commercial ichthyofauna of different sites.

Findings. The majority of the studied littoral sites of the upper part of the Kaniv reservoir were characterized by sufficiently high indices of biodiversity ― Shannon index values varied within 2,07—3,24 bit./ind. Twenty six species were recorded in the composition of the fish juvenile communities that was 80 % of total number of species in the reservoir. It was found that despite a decrease of the relative number of the juveniles of valuable commercial species compared to previous years, the upper part of the reservoir remains the major site for recruitment of commercial fish stock ― 70 % of bream (Abramis brama), tench (Tinca tinca), pike (Esox lucius), roach (Rutilus rutilus) and wels (Vimba vimba) of the Kaniv reservoir are reproduced here. Taking into account the especial value of the upper part in formation of the spawning fund of the reservoir, any hydroenhancement works here should be limited exclusively by navigable channel.

Originality. For the first time we quantitatively evaluated (in spatial aspect) the number of fish fauna recruitment in the Kanev reservoir under current state of spawning areas.

Practical value. Results of the work will be used during development of a program of enhancement works on spawning grounds of the Kaniv reservoir and development of nature conservation measures when planning hydroenhancement works in littoral zone of the reservoir.

Keywords: Kaniv reservoir, ichthyofauna, natural propagation, spawning efficiency.

REFERENCES

1. Kohanova, G. D., & Semenyuk, A. F. (1980). Sovremennoe sostoyanie i perspektivyi osvoeniya melkovodiy Dneprovskih vodohranilisch. Ryboghospodarsjka nauka Ukrainy, 3, 34-38.
2.   Zerov, K. K. (1976). Formirovanie rastitelnosti i zarastanie vodohranilisch Dneprovskogo kaskada. Kiev: Naukova dumka.
3.   Semenyuk, O. F., Ozinkovs'ka, S. P., Kokhanova, H. D., Ul'man, E. Zh., Medyna, T. V., Yerko, V. M., & Semenyuk, O. F. (1995). Vykorystannya milkovod' dniprovs'kykh vodoskhovyshch dlya stvorennya rybnykh hospodarstv z urakhuvannyam yikh vplyvu na ekolohichnyy stan vodoym. I z'yizd Нidrobiol. tov-va Ukrainy (16-19 Nov. 1991). Kyiv, 193.
4.  Buzevych, I. Yu. (2012). Stan ta perspektyvy rybohospodars'koho vykorystannya promyslovoyi ikhtiofauny velykykh rivnynnykh vodoskhovyshch Ukrainy. Doctor's thesis. Kyiv.
5.  Kokhanova, G. D., Gurbyk, O. B., & Didenko, O. V. (2009). Rybogospodarska kharakterystyka Kanivskogo vodoshovyshha za period yoho promyslovoyi ekspluatatsii. Ryboghospodarsjka nauka Ukrainy, 1, 9-16.
6.   Dydenko, A. V., & Gurbyk, A. B. (2011). Pitanie okunya (Perca fluviatilis L.) Kanevskoho vodochranylycha v vesenniy peryod. Ryboghospodarsjka nauka Ukrainy, 2, 14-20.
7.   Cedyk, V. V. (2002). Cenotychna ta rozmirno-vagova kharakterystyka molodi ryb Kanivskogo vodoshovyshha. Rybne gospodarstvo, 2, 14-20.
8.   IRH UAAN. (2010). Vyvchyty mekhanizmy funktsionuvannya bioheotsenoziv vnutrishnikh vodnykh ob"yektiv Ukrayiny zahal'noderzhavnoho znachennya. Zvit po NDR (zaklyuchnyy, 2006–2010 rr.) : № DR 0110U002811. Kyiv.
9. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy : Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy №166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
10.  Koblickaja, A. F. (1981). Opredelitel' molodi presnovodnyh ryb. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
11. Shannon, С., & Weaver, W. (1963). The Mathematical Theory of Communication. Urbana (Illinois): Univ. of Illinois Press.
12. Cedyk, V. V. (2003). Stan populyacij lyashha i plitky v transformaciyi vodnoyi ekosystemy Kanivskogo vodoshovyshha. Candidate's thesis. Kyiv.