Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 86-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.086
УДК 597-11:639.3

pdf35

АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ТКАНИНАХ ГЕПАТОПАНКРЕАСУ ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ДВОЛІТОК КОРОПІВ (CYPRINUS CARPIO) РІЗНОГО ГЕНЕЗУ

І. А. Особа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести визначення вмісту окремих продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах гепатопанкреасу та скелетних м’язів коропів різного походження.

Методика. Визначення вмісту продуктів вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів у тканинах гепатопанкреасу та скелетних м’язів коропів проводили шляхом спектрофотометричного аналізу. Зокрема, вміст малонового діальдегіду визначали за реакцією з тіобарбітуровою кислотою, яка за високої температури в кислому середовищі протікає з утворенням кольорового триметинового комплексу. Інтенсивність утворення гідроперекисів ліпідів визначали після осадження білків розчином трихлороцтової кислоти та екстракцією ліпідів етанолом з наступною взаємодією досліджуваних екстрактів з тіоціанатом амонію. Для визначення вмісту дієнових кон’югатів у тканинах використали метод, в основі якого лежить утворення системи спряжених подвійних зв’язків, що супроводжується появою нового максимуму поглинання в діапазоні спектру λmax = 233 нм.

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що вміст малонового діальдегіду у скелетних м’язах дволіток лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу вірогідно нижчий, порівняно з таким у скелетних м’язах амурського сазана, та зростає відносно групи коропо-сазанового гібриду. Відмічено зростання вмісту дієнових кон’югатів у скелетних м’язах лускатих несвицьких та любінських коропів, порівняно з рамчастими. Показана тканинна специфічність накопичення вмісту окремих продуктів вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів у піддослідних групах риб.

Наукова новизна. Вперше проведено порівняльний аналіз вмісту окремих продуктів вільнорадикального окиснення у тканинах дволіток лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального і любінського внутрішньопородного типу разом із групами амурського сазана та коропо-сазанового гібриду. Охарактеризовано фактори забезпечення такої інтенсивності процесів ліпопероксидації у тканинах дволіток досліджуваних груп риб.

Практична значимість. Порівняльний аналіз перебігу процесів вільнорадикального перекисного окиснення чітко відображає рівень окремих адаптаційних можливостей різних породних груп риб. Результати даних досліджень можна використовувати для контролю фізіологічного стану вирощуваної риби та як якісний критерій рівня господарювання, а також для покращення останнього із зведенням до мінімуму ризику виникнення оксидативного стресу в організмі вирощуваної риби.

Ключові слова: коропи різного генезу, вільні радикали, перекисне окиснення ліпідів, малоновий діальдегід, гідроперекиси ліпідів, дієнові кон’югати.

ЛІТЕРАТУРА

1. Martinez-Alvarez R. Antioxidant defenses in fish: Biotic and abiotic factors / R. Martinez-Alvarez, A. Morales, A. Sanz // Fish Biology and Fisheries. — 2005. — Vol. 15. ― P. 75—88. http://dx.doi.org/10.1007/s11160-005-7846-4
2. Особа І. А. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму / І. А. Особа // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 1. — С. 133—139.
3. Курський М. Д. Біомембранологія / М. Д. Курський, С. М. Кучеренко. — К. : Вища школа, 1993. — С. 231―246.
4. Сибірна Н. О. Дослідження окремих біохімічних показників за умов оксидативного стресу / Сибірна Н. О., Маєвська О. М., Барська М. Л. —Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 60 с.
5. Данчук В. В. Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці / Данчук В. В. — Кам’янець-Подільський : АБЕТКА, 2006. — 190 с.
6. Грициняк І. І. Обмін ліпідів у риб / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 336 с.
7. Особа І. А. Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб / І. А. Особа // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 1. — С. 87—96. http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.01.087
8. Role of redox metabolism for adaptation of aquatic animals to drastic changes in oxygen availability / A. F. Welker, D. C. Moreira, E. G. Campos [et al.] // Comp. Biochem. Physiol. A, Mol. Integr. Physiol. ― 2013. — Vol. 165 (4). — P. 384—404. http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2013.04.003
9. Joyner-Matos J. Persisting in papyrus: Size, oxidative stress, and fitness in freshwater organisms adapted to sustained hypoxia [Electronic resource] / J. Joyner-Matos, L. J. Chapman // Comp. Biochem. Physiol. A. ― 2013. ― Access mode: dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2013.03.032.
10. Jia X. Low levels of cadmium exposure induce DNA damage and oxidative stress in the liver of Oujiang colored common carp Cyprinus carpio var. color. / X. Jia, L.X. Zhang // Fish Physiolog. Biochem. — 2011. — Vol. 37. — P. 97—103. http://dx.doi.org/10.1007/s10695-010-9416-5
11. Владимиров Ю. А. Свободные радикалы в биологических системах / Ю. А. Владимиров // Сорос. образ. журнал. — 2000. —№ 12. — С. 13—19.
12. Грубинко В. В. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у рыб / В. В. Грубинко, Ю. В. Леус // Гидробиолог. журн. — 2001. — Т. 37, № 1. — С. 64—78.
13. Лущак В. І. Показники оксидативного стресу. 2. Пероксиди ліпідів / В. І. Лущак, Т. В. Багнюкова, Л. І. Лужна // Укр. біохім. журнал. — 2006. — Т. 78, № 5. — С. 113—119.
14. Winston G. W. Oxidant and antioxidant in aquatic animals / G. W. Winston // Comp. Biochem. Physiol. C. — 1991. — Vol. 100, № 1—2. — P. 173—176. http://dx.doi.org/10.1016/0742-8413(91)90148-M
15. Storey K. B. Oxidative stress: animal adaptations in nature / K. B. Storey // Braz. J. Med. Biol. Res. — 1996. — Vol. 29, № 12. — P. 1715—1733.
16. Oxidative stress and antioxidant defenses in goldfish Carassius auratus during anoxia and reoxygenation / V. I. Lushchak, L. P. Lushchak, A. A. Mota [et al.] // Am. J. Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol. — 2001. — Vol. 280. — P. 100—107.
17. Deb N. Chlorpyrifos Toxicity in Fish: A Review / N. Deb, S. Das // Curr. World Environ. — 2013. —Vol. 8, № 1. — P. 77—84. http://dx.doi.org/10.12944/cwe.8.1.17
18. Aluminum-induced oxidative stress and neurotoxicity in grass carp (Cyprinidae-Ctenopharingodon idella) / M. L. Fernandez-Davila, A. C. Razo-Estradaa, S. Garcıa-Medina [et al.] // Ecotoxicol. Environ. Saf. — 2011. — P. 1—6.
19. Mahboob S. Environmental pollution of heavy metals as a cause of oxidative stress in fish: a review / S. Mahboob // Life Science Journ. —2013. — Vol. 10 (10s). — P. 336—347.
20. Isaksson C. The challenges of integrating oxidative stress into life-history biology / C. Isaksson, B. C. Sheldon, T. Uller // BioScience. — 2011. — Vol. 61, № 3 — P. 194—202. http://dx.doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.5
21. Sedeno-Diaz J. E. Freshwater Fish as Sentinel Organisms: From the Molecular to the Population Level, a Review / J. E. Sedeno-Diaz, E. Lуpez-Lуpez // New Advances and Contributions to Fish Biology. — 2013. — P. 151—173.
22. Житенева Л. Д. Экологические закономерности ихтиогематологии / Житенева Л. Д. — Ростов-на-Дону : АзНИИРХ, 2000. —56 с.
23. Олексюк Н. П. Вплив сезону на перекисне окиснення ліпідів у тканинах ставкових риб / Н. П. Олексюк, В. Г. Янович // Біологія тварин. — 2003. — Т. 5, № 1, 2. — С. 180—183.
24. Шахматова О. А. Активность антиоксидантной системы личинок рыб как показатель качества морской среды / О. А. Шахматова // Экология моря — 2001. — Вып. 59. — С. 48—50.
25. Коробейникова С. Н. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с ТБК / С. Н. Коробейникова // Лабор. дело. — 1989. — № 7. — С. 8—9.
26. А. с. 1084681 СССР, МКUI, 33/48. Способ определения гидроперекисей липидов в биологических тканях / В. В. Мирончик (СССР). — 1984.
27. Стальная И. Д. Метод определения диеновой коньюгации ненасыщенных жирных кислот / И. Д. Стальная.— М. : Медицина, 1997. — 68 c.
28. Міщук О. Біохімічні маркери прісноводного двостулкового молюска Anodonta cygnea (Unionidae) за умов переселення / О. Міщук // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. — 2008. — Вип. 47. — С. 96—103.