Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 24-37
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.024
УДК 639.311:631.86/.87

pdf35

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПИВНОЇ ДРОБИНИ ДЛЯ УДОБРЕННЯ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ

Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідження впливу пивної дробини на формування гідрохімічного режиму, розвиток природної кормової бази та рибопродуктивність вирощувальних ставів.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології та рибництві методики. Для загального (повного) хімічного аналізу води проби відбирали 2 рази (на початку й у кінці вегетаційного сезону), короткий хімічний аналіз води проводили двічі на місяць. Гідробіологічні дослідження (фітопланктон, зоопланктон, зообентос) проводились до і після внесення органічних добрив, а також впродовж вегетаційного сезону 2 – 3 рази на місяць.

Результати. В статті узагальнено результати досліджень, проведених протягом 2007 – 2009 рр. щодо застосування різних доз та схем внесення пивної дробини у вирощувальні стави. Досліджено вплив пивної дробини на гідрохімічний режим, розвиток природної кормової бази (фіто-, зоопланктон, зообентос) та рибопродуктивність вирощувальних ставів. Встановлено, що пивна дробина стимулює розвиток природної кормової бази для молоді риб і може бути альтернативою традиційному органічному добриву ― перегною. Внесення у вирощувальні стави пивної дробини з вмістом сухої речовини 29,4 % з розрахунку 2,0 т/га (одноразово або двічі за вегетаційний сезон) стимулювало розвиток фітопланктону до 33,52 мг/дм3, зоопланктону ― до 37,97 г/м3, зообентосу ― до 3,43 г/м2. Рибопродуктивність вирощувальних ставів при цьому досягала 736,3 – 754,6 кг/га.

Наукова новизна. Вперше було досліджено особливості формування гідрохімічного режиму та розвиток фіто-, зоопланктону і зообентосу в процесі застосування для удобрення вирощувальних ставів відходів пивоварної промисловості ― пивної дробини. Встановлено, що пивна дробина сприяє підвищенню рівня розвитку природної кормової бази та рибопродуктивності ставів.

Практична значимість. На підставі отриманих результатів впроваджено у практику ставового рибництва використання пивної дробини як нетрадиційного органічного добрива для стимулювання розвитку природної кормової бази вирощувальних ставів з метою підвищення їх рибопродуктивності.

Ключові слова: пивна дробина, природна кормова база, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, вирощувальні стави, цьоголітки коропа, рибопродуктивність.

 ЛІТЕРАТУРА

1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / [Андрющенко А. І., Балтаджі Р. А., Вовк Н. І. та ін.]; за ред. М. В. Гринжевського. ― К., 1998. ― 124 с.
2. Крупий В. А. Разработка интенсификационных мероприятий, направленных на повышение естественной рыбопродуктивности осетровых выростных прудов за счет использования различных видов органических удобрений : дис. … на соиск. уч. степени к.б.н. : 03.00.10 / Валентина Александровна Крупий. ― Астрахань, 1997. ― 176 с.
3. Гидрохимический режим и естественная кормовая база выростных прудов при использовании дефекационных осадков сахарного производства / Г. П. Воронова, Л. А. Куцко, Г. Г. Адамчик, [та ін.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. ― 2003. ― Вып. 19. ― С. 163―169.
4. О возможности использования фосфогипса для удобрения рыбоводных прудов / В. Н. Столович, В. А. Лебедева, Н. Н. Гадлевская, [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. ― 2002. ― Вып. 18. ― С. 37―42.
5. Использование отходов пивоваренного производства для повышения рыбопродуктивности нагульних прудов / Г. П. Воронова, Г. В. Адамович, Л. А. Куцко [и др.] // Водні ресурси і аквакультура. ― К., 2010. ― С. 225―228.
6. Цьонь Н. І. Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх зерновою бардою / Н. І. Цьонь // Рибогосподарська наука України. ― 2008. ― № 3. ― С. 10―15.
7. National Organic Standard Board Recommendations (National Organic Program USDA) [Електронний ресурс] / The U.S. Department of Agriculture’s Agricultural Marketing Service. — 2013. — Режим доступу до сайту: htpp://www.ams/usda/gov/nop/nosbinfo/hum.
8. Кривенок М. Я. Світове виробництво екологічно чистої продукції тваринництва / М. Я. Кривенок, К. Ю. Ястребов // Біоресурси і природокористування. ― 2010. ― Т. 2, № 1―2. ― С. 169―173.
9. Гуменюк Г. Д. Органічне виробництво в світі – історія розвитку та сучасний стан (огляд) / Г. Д. Гуменюк, О. В. Баджурак, О. К. Ляшенко // Біоресурси і природокористування. ― 2010. ― Т. 2, № 3―4. ― С. 56―62.
10. Воронова Г. П. Использование в рыбоводстве нетрадиционных видов удобрений / Г. П. Воронова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. ― 2011. ― Вып. 27. ― С. 42―49.
11. Алёкин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. ― Л. : Гидрометеоиздат, 1973. ― 262 с.
12. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та ін.]; за ред. В.Д. Романенка. ― К. : Логос, 2006. ― 408 с.
13. Топачевский А. В. Пресноводные водоросли Украинской ССР / А. В. Топачевский, Н. П. Масюк; под ред. М. Ф. Макаревич. ― К. : Вища школа, 1984. ― 336 с.
14. Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР / Царенко П. М. ― К. : Наук. думка, 1990. ― 208 с.
15. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР / Кутикова Л. А. ― Л. : Наука, 1970. ― 744 с.
16. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР / Мануйлова Е. Ф. ― М., Л. : Наука, 1964. ― 328 с.
17. Фауна Украины : [в 40 т.] / Институт зоологии АН УССР. — К. : Наукова думка, 1956. — . — Т. 27, вып. 3 : Челюстноротые, циклопообразные. Циклопы / В. И. Монченко. — 1974. ― 450 с.
18. Боруцкий Е. В. Определитель Calanoida пресных вод СССР / Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. ― Л. : Наука, 1991. ― 504 с.
19. Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР (Diptera, Chironomidae,Tendipedidae) / Панкратова В. Я. ; Зоологический институт АН СССР. ― Л. : Наука, 1983. ― 296 с. — (Определитель по фауне СССР; вып. 134).
20. Шерман І. М. Ставове рибництво / Шерман І. М. ― К. : Урожай, 1994. ― 336 с.
21. Инструкция по сбору и обработке материала для исследования питания рыб в естественных условиях. Ч. 1 / Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии. — М. : ВНИРО, 1971. — 68 с.
22. Инструкция по сбору и обработке материала для исследования питания рыб в естественных условиях. Ч. 2 / Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии. — М. : ВНИРО, 1971. — 78 с.
23. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ-05.01.-37-385:2006. ― Офіц. вид. ― К. : Міністерство аграрної політики України, 2006. ― 7 с.
24. Кражан С. А. Природна кормова база / С. А. Кражан, М. І. Хижняк ― Херсон : Олді-Плюс, 2009. ― 328 с.