Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 12-17
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.012
УДК 597.556.331.

pdf35

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОМИСЛУ НА ВІКОВУ СТРУКТУРУ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ ЗОНИ

Ю. В. Пилипенко, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
І. А. Лобанов, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
В. О. Корнієнко, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Проведено аналіз динаміки вікової структури нижньодніпровської популяції ляща (Abramis brama) під впливом зростаючого тиску промислу. Наведено дані щодо динаміки показників середньзваженого віку ляща в уловах останніх десяти років.

Ключові слова: структура стада ляща, антропогенне навантаження, іхтіологічні проби, частиковий закидний невід, Дніпровсько?Бузька гирлова зона.

ЛІТЕРАТУРА

1. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. – М.: Пищевая промышленность, 1974. – 447 с.
2. Христенко Д.С. Вікова структура промислового стада ляща у Кременчуцькому водосховищі / Д.С. Христенко // Наук. вісник Нац. аґрар. універ. – К. 2007. –
№ 105. – С.77–82.
3. Залуми С.Г. Рыбные запасы Днепровско-Бугской устьевой области в условиях зарегулирования и сокращения речного стока и перспективы их использования
// Рыбные ресурсы Херсонщины, их использование, охрана и воспроизводство.
– Херсон. – 1979. – С. 1 – 16.
4. Фауна України. Т. 8. Вип.1. Риби / За ред. П.І. Павлова. - К.: Наукова думка, 1980. –352 с.
5. Павлов П.И. Современное состояние промысловых рыб Нижнего Днепра и Днепровско-Бугского лимана и их охрана. – М. – 1964. – Рукопис деп. в ВИНИТИ, № 27-64. – 298 с.
6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів
України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. – К., 1998. – 47 с.
7. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 351 с.
8. Річний звіт Херсондержрибоохорони. – Херсон. – 2011. – 268 с.