Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 12-17
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.012
УДК 597.556.331.

pdf35

THE INFLUENCE OF FISHING ON THE AGE STRUCTURE OF BREAM (ABRAMIS BRAMA) OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY REGION

U. Pilipеnko, Kherson State Agrarian University, Kherson
І. Lobanov, Kherson State Agrarian University, Kherson
V. Kornijenko, Kherson State Agrarian University, Kherson

The analysis of the dynamics of the age structure of the Lower Dnieper population of bream (Abramis brama) under increased pressure fishing is carried out. The data on the dynamics of indicators of the middle-weighted age of bream catches in the last ten years are determined.

Key words: bream stock structure, anthropogenic load, ichthyologic samples, beach seine, Dnieper-Bug mouth zone.

REFERENCES

1. Nikol'skiy, G. V. (1974). Teoriya dinamiki stada ryb. Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.
2. Khrystenko, D. S. (2007). Vikova struktura promyslovoho stada liashcha u Kremenchutskomu vodoskhovyshchi. Nauk. visnyk Nats. agrar. univer., 105, 77-82.
3. Zalumi, S. G. (1979). Rybnye zapasy Dneprovsko-Bugskoy ust'evoy oblasti v usloviyakh zaregulirovaniya i sokrashcheniya rechnogo stoka i perspektivy ikh ispol'zovaniya. Rybnye resursy Khersonshchiny, ikh ispol'zovanie, okhrana i vosproizvodstvo. Kherson, 1-16.
4. Pavlov, P. I. (Ed). (1980). Ryby. Fauna Ukrainy, 8. Kiev : Naukova dumka.
5. Pavlov, P. I. (1964). Sovremennoe sostoyanie promyslovykh ryb Nizhnego Dnepra i Dneprovsko-Bugskogo limana i ikh okhrana. Rukopis dep. v VINITI, 27-64. Moskva.
6. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
7. Lakin, G. F. (1990). Biometriya. Moskva : Vysshaya shkola.
8. Richnyi zvit Khersonderzhrybookhorony. (2011). Kherson.