Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 14-23
УДК [591.524.12:574.5] (285.33)(477)

pdf35

ЛІТОРАЛЬНИЙ ЗООПЛАНКТОН СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

В. М. Трохимець, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

Представлено результати вивчення сучасного стану літорального зоопланктону середньої частини Канівського водосховища. Із використанням оригінальних методичних підходів проаналізовано тенденції формування видового різноманіття, фауністичного та екологічного спектрів, біотопічного розподілу та кількісних показників цієї групи гідробіонтів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) фауни України. Повідомлення І / Овандер Е.В., Яковенко Н.С., Трохимець В.М. та ін. // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 2. — С. 59–69.
2. Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) фауни України. Повідомлення ІІ / Овандер Е.В., Яковенко Н.С., Трохимець В.М. та ін. // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 3. — С. 46–54.
3. Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Mono- gononta, Ploima) фауни України. Повідомлення ІІІ / Яковенко Н.С., Овандер Е.В., Трохи- мець В.М. та ін. // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 4. — С. 41–51.
4. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / Зимбалевская Л.Н., Сухойван П.Г., Черногоренко М.И. и др. — К.: Наук. думка, 1989. — 248 с.
5. Боруцкий Е.В., Степанова Л.А., Кос М.С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. — Л.: Наука, 1991. — 504 с.
6. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ / Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. — К.: Наук. думка, 1989. — 216 с.
7. Жадин В.Н. Методы гидробиологического исследования. — М.: Высш. шк., 1960. — 192 с.
8. Зимбалевская Л.Н. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ. — К.: Наук. думка, 1981. — 215 с.
9. Коханова Г.Д., Литвиненко Н.И. Развитие зоопланктона в Каневском водохранилище в первые годы его заполнения // Рыбное хозяйство. — 1977. — № 28. — С. 49–56.
10. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. — Л.: Наука, 1970. — 744 с.
11. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Наука, 1990. — 169 с.
12. Мануйлова Е.Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. — М.-Л.: Наука, 1964. — 327 с.
13. Марковський Ю.М. Районування р. Дніпра за складом його зоопланктону // Тр. Ін-ту гідробіології. — 1949. — № 23. — С. 15–27.
14. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О.М., Давидов О.А., Дьяченко Т.М. та ін. — К.: ЛОГОС, 2006. — 408 с.
15. Методичні рекомендації до практикуму з курсу “Гідробіологія” (розділ: “Методи збору та обробки зоопланктону”) для студентів біологічного факультету / Упорядники Трохимець В.М., Алексієнко В.Р. — К.: ВЦ “Київський університет”, 2005. — 40 с.
16. Мірошніченко О.З. До характеристики зоопланктону середньої течії р. Дніпро // Зб. пр. Дніпр. біол. ст. — 1928. — № 3. — С. 185–195.
17. Монченко В.І. Щелепнороті циклоподібні, циклопи. — К.: Наук. думка, 1974. — 450 с.
18. Пашкова О.В. Біотопічне різноманіття зоопланктону верхньої частини Канівського водоймища // Наукові записки. — Тернопіль, 2001. — С. 80–81.
19. Пашкова О.В. Этапы и особенности многолетней сукцессии зоопланктона пелагиали Каневского водохранилища // Гидробиол. журн. — 2003. — № 6. — С. 42–56.
20. Пашкова О.В. Зоопланктон пелагиали Каневского водохранилища и особенности его про- странственно-временного распределения // Гидробиол. журн. — 2007. — № 1. — С. 3–23.
21. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. — М.: Наука, 1982. — 287 с.
22. Сабанеєв П.Л. Матеріали до вивчення зоопланктону річки Дніпра // Тр. гідробіол. ст. — 1937. — № 14. — С. 17–89.
23. Травянко В.С., Цееб Я.Я. Зоопланктон верхнего Днепра и водоёмов его поймы // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. — К.: Наук. думка, 1967. — С. 74–110.
24. Трохимець В.М. Методика комплексних моніторингових досліджень гідробіонтів у водоймах різного типу // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 1. — С. 16–23.
25. Трохимець В.М., Алексієнко В.Р. Розподіл та поведінка зоопланктону прибережної зони Кременчуцького та Канівського водосховищ // Вісник Київського університету (Біологія). — 2002. — Вип. 36. — С. 61–63.
26. Трохимець В.М., Алексієнко В.Р., Серебряков В.В. Методика вивчення розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм // Вісник Київського університету (Біологія). — 2001. — Вип. 34. — С. 23–26.
27. Патент України № 49103. МПК А01К61/00. Пастка “АСТ” для пасивного вилову зоопланктону та молоді риб / Грициняк І.І., Гейко Л.М., Алексієнко В.Р., Серебряков В.В., Трохимець В.М., Алексієнко М.В.; заявник і патентовласник Інститут рибного господарства УААН. — u201001081; заявл. 2.02.2010; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7/2010.
28. Патент України № 54988. МПК А01К61/00. Спосіб комплексного моніторингу гідробіонтів різнотипних водойм / Трохимець В.М.; заявник та патентовласник Трохимець В.М. —
№ u201012330; заявл. 19.10.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22/2010.