УДК 574.5.001.8

pdf35

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГІДРОБІОНТІВ У ВОДОЙМАХ РІЗНОГО ТИПУ

В. М. Трохимець, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ

Представлено методику стандартизації вибору станцій моніторингового дослідження гідробіонтів у водоймах різних типів. Нова методика була апробована у моніторингу гідробіонтів у водоймах різного типу: р. Дніпро — Київське (2009–2010) та Канівське водосховища (2006, 2008), р. Південний Буг — Олександрівське (2006, 2008–2010) та Бахчалинське водосховища (2008–2010).

ЛІТЕРАТУРА
1. Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. — М.: Мысль, 1987. — 325 с.
2. Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчётам. — Л.: ЛГМИ, 1989. — 195 с.
3. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. — М.: Агропромиздат, 1989. — 208 с.
4. Буторин Н.В., Смирнов Н.П. О принципах районирования водохранилищ // Уч. зап. Перм- ского гос. ун-та. — 1974. — № 330 — С. 99–113.
5. Жадин В.Н. Методы гидробиологического исследования. — М.: Высшая школа, 1960. — 192 с.
6. Матарзин Ю.М., Новосельский Ю.И. Гидролого-морфологическое районирование равнинных водохранилищ долинного типа //Вод. ресурсы. — 1983. — № 3. — С. 84–93.
7. Методичні рекомендації до практикуму з курсу “Гідробіологія” (розділ: “Методи збору та обробки зоопланктону”) для студентів біологічного факультету / Упор. В.М. Трохимець, В.Р. Алексієнко. — К.: ВЦ “Київський університет”, 2003. — 45 с.
8. Савичев О.Г., Краснощёков С.Ю., Наливайко Н.Г. Регулирование речного стока. — Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2009. — 114 с.
9. Трохимець В.М., Алексієнко В.Р., Серебряков В.В. Методика вивчення розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм // Вісник Київського університету (Біологія). — 2001. — Вип. 34. — С. 23–26.

ПАТЕНТИ
10. Патент України № 49103. МПК А01К61/00. Пастка “АСТ” для пасивного вилову зоопланктону та молоді риб / Грициняк І.І., Гейко Л.М., Алексієнко В.Р., Серебряков В.В., Трохимець В.М., Алексієнко М.В.; заявник і патентовласник Інститут рибного господарства НААН. — u201001081; заявл. 2.02.2010; опубл. 12.04.2010, Бюл. №7/2010.
11. Патент України № 54988, МПК6 А01К61/00. Спосіб комплексного моніторингу гідробіон- тів різнотипних водойм / Трохимець В.М.; заявник та патентовласник Трохимець В.М. —
№ u201012330; заявл. 19.10.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22/2010.