UDC 574.5.001.8

pdf35

THE METHODICAL FUNDAMENTALS FOR COMPLEX MONITORING RESEARCHES OF WATER ORGANISMS FROM DIFFERENT TYPES OF RESERVOIRS

V. Trokhymets, The T. Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Methodical development concerning standardization of a choice of stations monitoring re- searches water organisms in reservoirs of different types [11] are presented. The new procedure has been used for monitoring water organisms in reservoirs of different types and the area: Dnieper river — Kiev (2009–2010) and Каnev (2006, 2008), Southern Bug river — Aleksandrovsk (2006, 2008–2010) and Bahchalinsk (2008–2010).

REFERENCES
1. Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. — М.: Мысль, 1987. — 325 с.
2. Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчётам. — Л.: ЛГМИ, 1989. — 195 с.
3. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. — М.: Агропромиздат, 1989. — 208 с.
4. Буторин Н.В., Смирнов Н.П. О принципах районирования водохранилищ // Уч. зап. Перм- ского гос. ун-та. — 1974. — № 330 — С. 99–113.
5. Жадин В.Н. Методы гидробиологического исследования. — М.: Высшая школа, 1960. — 192 с.
6. Матарзин Ю.М., Новосельский Ю.И. Гидролого-морфологическое районирование равнинных водохранилищ долинного типа //Вод. ресурсы. — 1983. — № 3. — С. 84–93.
7. Методичні рекомендації до практикуму з курсу “Гідробіологія” (розділ: “Методи збору та обробки зоопланктону”) для студентів біологічного факультету / Упор. В.М. Трохимець, В.Р. Алексієнко. — К.: ВЦ “Київський університет”, 2003. — 45 с.
8. Савичев О.Г., Краснощёков С.Ю., Наливайко Н.Г. Регулирование речного стока. — Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2009. — 114 с.
9. Трохимець В.М., Алексієнко В.Р., Серебряков В.В. Методика вивчення розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм // Вісник Київського університету (Біологія). — 2001. — Вип. 34. — С. 23–26.

PATENTS
10. Патент України № 49103. МПК А01К61/00. Пастка “АСТ” для пасивного вилову зоопланктону та молоді риб / Грициняк І.І., Гейко Л.М., Алексієнко В.Р., Серебряков В.В., Трохимець В.М., Алексієнко М.В.; заявник і патентовласник Інститут рибного господарства НААН. — u201001081; заявл. 2.02.2010; опубл. 12.04.2010, Бюл. №7/2010.
11. Патент України № 54988, МПК6 А01К61/00. Спосіб комплексного моніторингу гідробіон- тів різнотипних водойм / Трохимець В.М.; заявник та патентовласник Трохимець В.М. —
№ u201012330; заявл. 19.10.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22/2010.