УДК 597.2/5:639.3.03

pdf35

ВІДНОВНА ІХТІОЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ РИБНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ

М. Ю. Євтушенко, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Розглянуто ряд наукових концепцій з питань реабілітації аборигенної іхтіофауни у трансформованій річково-озерній мережі України.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — У 2-х т. — 496 с.
2. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) // [за редакцією Й.В. Гриба, В.В. Сондака]. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
3. Зимбалевская Л.Н., Сухойван П.Г и др. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. — К.: Наукова думка, 1989. — 243 с.
4. Козлов В.И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод в связи с сохранением видового биоразнообразия и созданием устойчивых рыбных сообществ: Автореф. дис. ... д. б. н. — Санкт-Петербург, 1995. — 48 с.
5. Гончаренко Н.І Дністровська водна екосистема в умовах роботи гідровузлів // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 247–274.
6. Щербуха А.Я. Сучасні проблеми збереження і відтворення цінних і червонокнижних видів аборигенної іхтіофауни річково-озерної мережі України // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 396–473.
7. Новіцький Р.О. Динаміка видового складу аборигенної іхтіофауни Дніпра після зарегулюван- ня (на прикладі Дніпровського водосховища) // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 276–317.
8. Гриб Й.В., Сондак В.В. Відновлення видового різноманіття і біопродуктивності аборигенної іхтіофауни в умовах порушених річково-озерних систем // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 531–570.
9. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України: монографія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
10. Гоч І.В. Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни Центрально-По- дільського Придністров’я України: Автореф. дис. ... к.б.н. — К., 2008. — 28 с.
11. Стариков С.В., Стариков В.С. Почему такое состояние водной среды в настоящее время // Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. “Вода, проблемы и решения”, 4-5 июня 1998 г., Днепропетровск: Гамалия, 1999. — С. 14–18.
12. Cондак В.В До питання реабілітації умов відтворення аборигенної іхтіофауни та формування стійкості водного середовища у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 3. — С. 54–61.
13. Євтушенко М.Ю., Шевченко П.Г. Сучасний стан іхтіофауни та охорона риб Шацького НПП. — Світязь, 1999. — С. 194–200.
14. Куньчик Т.М Антропогенна трансформація і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті: Автореф. дис.... к. с.-г. н. — Житомир, 2004. — 18 с.
15. Сондак В.В. Збереження видового різноманіття, умов відтворення та охорона рибних ресурсів у річковій мережі Західного Полісся України // Рибогосподарська наука України. — 2010. —
№ 2. — С. 99–119.
16. Романенко В.Д. Гідроекологія. — К.: Обереги, 2001. — 728 с.
17. Романенко В.Д., Гриб Й.В., Гродзинський М.Д. Концептуальні підходи при формуванні транскордонних гідроекологічних коридорів // Гидробиол. журнал. — 2003. — № 5. — С. 3–20.
18. Гриб Й.В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління): Автореф. дис. ... д. б. н. — Дніпропетровськ, 2002. — 40 с.
19. Изергин Л.В Экологические основы применения искусственных рифов для воспроизводства азовских бычков: Автореф. дисс. ... к. б. н. — К., 2009. — 20 с.
20. Сондак В.В. Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання аборигенної іхтіо-фауни у поверхневих водах України // Доповіді НАН України. — 2008. — № 7. — С. 191–199.