UDC 597.2/5:639.3.03

pdf35

REGENERATION ICHTHYOLOGY AS A GVIDELIRE FOR DEVELOPING FICHING ECONOMY IN INTERIOR WATER RESERVOIRS OF UKRAINE

N. Yvtuchenko, National university of bioresources and environmental management of Ukraine, Kyiv

Some scientific works on issues of rehabilitating aborigine ichthyology fauna in transformed river lake network of Ukraine are considered in the article.

REFERENCES
1. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — У 2-х т. — 496 с.
2. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) // [за редакцією Й.В. Гриба, В.В. Сондака]. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
3. Зимбалевская Л.Н., Сухойван П.Г и др. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. — К.: Наукова думка, 1989. — 243 с.
4. Козлов В.И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод в связи с сохранением видового биоразнообразия и созданием устойчивых рыбных сообществ: Автореф. дис. ... д. б. н. — Санкт-Петербург, 1995. — 48 с.
5. Гончаренко Н.І Дністровська водна екосистема в умовах роботи гідровузлів // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 247–274.
6. Щербуха А.Я. Сучасні проблеми збереження і відтворення цінних і червонокнижних видів аборигенної іхтіофауни річково-озерної мережі України // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 396–473.
7. Новіцький Р.О. Динаміка видового складу аборигенної іхтіофауни Дніпра після зарегулюван- ня (на прикладі Дніпровського водосховища) // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 276–317.
8. Гриб Й.В., Сондак В.В. Відновлення видового різноманіття і біопродуктивності аборигенної іхтіофауни в умовах порушених річково-озерних систем // Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — С. 531–570.
9. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України: монографія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
10. Гоч І.В. Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни Центрально-По- дільського Придністров’я України: Автореф. дис. ... к.б.н. — К., 2008. — 28 с.
11. Стариков С.В., Стариков В.С. Почему такое состояние водной среды в настоящее время // Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. “Вода, проблемы и решения”, 4-5 июня 1998 г., Днепропетровск: Гамалия, 1999. — С. 14–18.
12. Cондак В.В До питання реабілітації умов відтворення аборигенної іхтіофауни та формування стійкості водного середовища у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 3. — С. 54–61.
13. Євтушенко М.Ю., Шевченко П.Г. Сучасний стан іхтіофауни та охорона риб Шацького НПП. — Світязь, 1999. — С. 194–200.
14. Куньчик Т.М Антропогенна трансформація і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті: Автореф. дис.... к. с.-г. н. — Житомир, 2004. — 18 с.
15. Сондак В.В. Збереження видового різноманіття, умов відтворення та охорона рибних ресурсів у річковій мережі Західного Полісся України // Рибогосподарська наука України. — 2010. —
№ 2. — С. 99–119.
16. Романенко В.Д. Гідроекологія. — К.: Обереги, 2001. — 728 с.
17. Романенко В.Д., Гриб Й.В., Гродзинський М.Д. Концептуальні підходи при формуванні транскордонних гідроекологічних коридорів // Гидробиол. журнал. — 2003. — № 5. — С. 3–20.
18. Гриб Й.В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління): Автореф. дис. ... д. б. н. — Дніпропетровськ, 2002. — 40 с.
19. Изергин Л.В Экологические основы применения искусственных рифов для воспроизводства азовских бычков: Автореф. дисс. ... к. б. н. — К., 2009. — 20 с.
20. Сондак В.В. Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання аборигенної іхтіо-фауни у поверхневих водах України // Доповіді НАН України. — 2008. — № 7. — С. 191–199.