УДК 597-19 (477)

pdf35

ВОДОРОСТЕВІ УГРУПОВАННЯ р. ІРШАВА ЯК АВТОТРОФНІ КОМПОНЕНТИ КОРМОВОЇ БАЗИ БЕЗХРЕБЕТНИХ І РИБ

В. І. Щербак, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
В. І. Устич, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Є. Семенюк, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Розглянуто різноманіття водоростей р. Іршава як автотрофного компонента, який формує енергетичну основу кормової бази безхребетних і риб. Проведено районування річки за різноманіттям водоростевих угруповань.

ЛІТЕРАТУРА
1. Харченко Т.А., Карпезо Ю.И., Ляшенко А.В. Гидробиота р. Тисы и ее изменения в условиях антропогенного пресса // Гидробиол. журн. — 2003. — Т. 39, № 3. — С. 11–26.
2. Устич В.І. Фітопланктон і фітоперифітон річки Іршава в паводковий період // Рибне госпо- дарство. — 2006. — Вип. 65. — С. 144–152.
3. Владимирова К.С. Фитомикробентос Днепра, его водохранилищ и Днепровско-Бугского ли- мана. — К.: Наук. думка, 1978. — 232 с.
4. Владимирова К.С. Фитомикробентос верхнего течения Днепра // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. — К., 1967. — С. 46–74.
5. Протасов А.А. Старые и новые проблемы исследования перифитона // Биология внутренних вод. — 2005. — № 3. — С. 3–11.
6. Щербак В.І. Гідроекологічні аспекти вирішення проблеми оцінки та зменшення загроз біо- різноманіттю континентальних водойм України // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. — К.: Хімджест, 2003. — С. 273–348.
7. Щербак В.І. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем. 1. Фітопланктон. 2. Фітомікробентос // Методи гідроекологічних досліджень по- верхневих вод / За ред. В.Д. Романенка. НАН України. Ін-т гідробіології. — К.: ЛОГОС, 2006. — С. 8–27.
8. Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Экологические и географические характерис- тики водорослей-индикаторов // Водоросли-индикаторы в оценке качества окружающей среды. — М.: ВНИИ природы, 2000. — 150 с.
9. Чередарик М.І., Худий О.І. Екологічна характеристика альгофлори гідроекосистеми верхнього Дністра // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. — Львів: Ліга-Прес, 2003. — С. 107–110.
10. Чередарик М.І. Еколого-флористична характеристика водоростей гірських рік Дністровсько- Прутського басейну // Наукові записки Тернопіль. пед. ун-ту. Сер.: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”. — 2005. — № 3 (26). — С. 472–473.