UDC 597-19 (477)

pdf35

ALGAL COMMUNITIES OF THE RIVER IRSHAVA AS AUTOTROPHIC COMPONENTS OF FORAGE RESOURCES FOR INVERTEBRATES AND FISH

V. Scherbak, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv
V. Ustych, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Semenyuk, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv

The paper considers the diversity of algae in the river Irshava as autotrophic component, for- ming the energetic basis of forage resources for invertebrates and fish. The river has been divided into districts according to algal communities diversity.

REFERENCES
1. Харченко Т.А., Карпезо Ю.И., Ляшенко А.В. Гидробиота р. Тисы и ее изменения в условиях антропогенного пресса // Гидробиол. журн. — 2003. — Т. 39, № 3. — С. 11–26.
2. Устич В.І. Фітопланктон і фітоперифітон річки Іршава в паводковий період // Рибне госпо- дарство. — 2006. — Вип. 65. — С. 144–152.
3. Владимирова К.С. Фитомикробентос Днепра, его водохранилищ и Днепровско-Бугского ли- мана. — К.: Наук. думка, 1978. — 232 с.
4. Владимирова К.С. Фитомикробентос верхнего течения Днепра // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. — К., 1967. — С. 46–74.
5. Протасов А.А. Старые и новые проблемы исследования перифитона // Биология внутренних вод. — 2005. — № 3. — С. 3–11.
6. Щербак В.І. Гідроекологічні аспекти вирішення проблеми оцінки та зменшення загроз біо- різноманіттю континентальних водойм України // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. — К.: Хімджест, 2003. — С. 273–348.
7. Щербак В.І. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем. 1. Фітопланктон. 2. Фітомікробентос // Методи гідроекологічних досліджень по- верхневих вод / За ред. В.Д. Романенка. НАН України. Ін-т гідробіології. — К.: ЛОГОС, 2006. — С. 8–27.
8. Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Экологические и географические характерис- тики водорослей-индикаторов // Водоросли-индикаторы в оценке качества окружающей среды. — М.: ВНИИ природы, 2000. — 150 с.
9. Чередарик М.І., Худий О.І. Екологічна характеристика альгофлори гідроекосистеми верхнього Дністра // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. — Львів: Ліга-Прес, 2003. — С. 107–110.
10. Чередарик М.І. Еколого-флористична характеристика водоростей гірських рік Дністровсько- Прутського басейну // Наукові записки Тернопіль. пед. ун-ту. Сер.: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”. — 2005. — № 3 (26). — С. 472–473.