pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 45-73
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.045
UDC 597:639.2.03(477)

Аналіз стану умов відтворення аборигенних іхтіопопуляцій Стир-Горинського гідроекологічного коридору на території Західного Полісся України

В. В. Сондак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
О. В. Волкошовець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Поліщук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», с. Немішаєве

Мета. Дослідити сучасний та в динаміці з 1922 року стан умов відтворення аборигенних іхтіопопуляцій (АІ) Стир-Горинського гідроекологічного коридору (ГЕК) на території Західного Полісся України.

Методика.Стир-Горинський ГЕК вивчали за наступними показниками: гідрологічним режимом та тривалістю перебування води на заплаві; станом поверхні водозбору; швидкістю руслового потоку; величиною водообміну; якістю водного середовища; природно-часовими змінами русла, заплав, придаткової мережі; чисельністю екотонів; якісними та кількісними характеристиками молоді риб. Гідрологічний режим досліджували за допомогою аналізу показників гідрографів стоку, починаючи з 1922 р., розміщених у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Для оцінки якості води використовували КНД №211.1.4.010-94, «Методику екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями», СОУ – 05,01.37-385:2006. Іхтіологічні дослідження проводили у польових та камеральних умовах за стандартними методиками із застосуванням визначників, насамперед використовуючи дані контрольних ловів та класифікацію В. Г. Нікольського. Статистико-математичний аналіз був виконаний за допомогою мови програмування Delfi, відповідних комп’ютерних програм («Mathcad», «Excel», «Xara») та формул, у тому числі — авторських.

Результати. Здійснено аналіз Стир-Горинського ГЕК на засадах відновної іхтіоекології з використанням басейнового принципу та підходів ризикології. Досліджено гідроекологічні та іхтіоекологічні чинники впливу на відтворення АІ. Визначено їхні природні рибовідтворювальні локалітети (ПРЛ) в цьому регіоні.

Наукова новизна. Вперше здійснено комплексний аналіз стану умов відтворення АІ Стир-Горинського ГЕК на території Західного Полісся України, починаючи з 1922 року. Також надана прогностична оцінка ПРЛ цього ГЕК на території України.

Практична значимість. Проведені дослідження вже успішно використовуються у роботі вищих навчальних закладів України за напрямом підготовки «Водні біоресурси та аквакультура». Окрім того, вони застосовуються органами рибоохорони у декількох областях України, зокрема для паспортизації зимувальних ям. У подальшому, заплановано їх імплементацію на рівні загальнодержавної природоохоронної політики та у підготовці нормативно-правових документів щодо визначення заподіяної шкоди та розмірів збитків.

Ключові слова: річка Прип’ять, річка Горинь, річка Стир, гідроекологія, іхтіоекологія, Західне Полісся, гідроекологічний коридор, природні рибовідтворювальні локалітети, нерестовища, зимувальні ями, міграції риб, аборигенна іхтіофауна.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України. Київ : Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 2. Водний кодекс України : від 6 червня 1995 р., № 214/95-ВР (із змінами, внесеними згідно з Законами) // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.
 3. Про затвердження переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення : наказ Державного комітету України по водному господарству від 3 червня 1997 р. № 41 // Офіційний вісник України. 1998. № 2. Ст. 174.
 4. Сондак В. В. Іхтіофауна природних водойм Стир-Горинського рибовідтворювального комплексу (стан та умови відтворення) : автореф. дис. на здобуття наук. ст. докт. біол. наук : спец. 03.00.10 — іхтіологія. Київ, 2010. 44 с.
 5. Бігун В. К. Інвазійні види риб та їх вплив на аборигенну іхтіофауну річково-озерної мережі Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2012. 24 с.
 6. Сучасний стан іхтіоценозу, видового складу та популяцій риб у басейнах малих річок Прип’ятського Полісся України / Сондак В. В. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2020. № 4. С. 5—22. https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.005 
 7. Гриб И. В. Анализ заморных явлений в малых реках Западного Полесья Украинской ССР // Гидробиологический журнал. 1972. Т. 11, № 2. С. 42—48. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.007 
 8. Щербуха А. Я. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття // Вестник зоологии. 2004. № 38(3). С. 3—18.
 9. Vellinga P., Van Verseveld W. J. Climate change and extreme weather events. Amsterdam : Institute for environmental studies ; WWF, 2000. 46 p.
 10. Екологія / Березуцький В. В. та ін. Харків : ХПІ, 2016. 420 с.
 11. Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки «Ризикологія» / Гриб Й. В. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 7—29.
 12. Водне господарство в Україні / ред. Яцик А. В., Хорєв В. М. Київ : Генеза, 2000. 456 с.
 13. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Реабілітація порушених річкових та озерних систем (гідроекологія, іхтіоекологія, економіка, управління). Вінниця : НАУ, 2014. 414 с.
 14. Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Киев, 2002. 105 с.
 15. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / ред. Гриб Й. В., Сондак В. В. Рівне : Волинські обереги, 2007. 630 с.
 16. Гриб Й. В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук. Дніпро, 2002. 40 с.
 17. Клименко В. Г., Фролова Л. І. Екологічна оцінка природних ресурсів. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009.  64 с.
 18. Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. Київ : Ніка-центр, 2001. 262 с.
 19. Романенко В. Д. Актуальні гідроекологічні проблеми в контексті європейської водної політики // Наукові записки НТПУ ім. В. Гнатюка. 2005. № 3(26). С. 378—382. (Серія : Біологія).
 20. Реабилитация ихтиофауны Припятского гидроэкологического коридора с позиций гидроэкологии / Гриб И. В. и др. // Рибогосподарська наука України. 2019. № 4. С. 5—22. https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.005 
 21. Екологічне управління / Шевчук В. Я. та ін. Київ : Либідь, 2004. 432 с.
 22. Сташук В. А., Яцик А. В. До питання водної політики в Україні на принципах басейнового управління водними ресурсами // Економіка. 2007. № 4. С. 170—175.
 23. Мовчан Ю. В. Риби України. Київ, 2011. 420 с.
 24. Куцоконь Ю., Квач Ю. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку // Біологічні студії. 2012. Т. 6, № 2. С. 199—220. https://doi.org/10.30970/sbi.0602.208 
 25. Данілов В. Я. Статистична обробка даних. Київ : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019.  156 с.
 26. Королюк Д. В. Основи статистичної обробки даних: Ймовірність і статистика. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.  78 с.
 27. КНД 211.1.4.010-94. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. Методика. Київ : Основа, 1994. 37 с.
 28. СОУ – 05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 29. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
 30. Оценка состояния водных объектов Украины по гидробиологическим показателям. Бентос, перифитон и зоопланктон // Оксиюк О. П. и др. / Гидробиологический журнал. 1994. Т. 30, № 4. С. 31—35.
 31. Войтишина Д. Й. Регіональні еколого-економічні особливості природокористування на території Західного Полісся // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку. Березне, 2008. С. 22—23. https://doi.org/10.1007/BF03080577 
 32. Методи іхтіологічних досліджень / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон, 2017. 432 с.
 33. Євтушенко М. Ю. Методика досліджень у рибництві. Київ, НУБІП. 2013. 130 с.
 34. Маркевич О. П., Короткий І. І. Визначник прісноводних риб України. Київ : Рад. шк., 1954. 276 с.
 35. Пенязь В. С. Рыбы реки Припяти // Ученые записки. 1957. № 33. С. 107—146.