pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 26-44
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.026
UDC 597.5 (282.247.314) (477.86)

Урожайність молоді риб прибережних ділянок р. Дністер у межах Івано-Франківської області

В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. С. Стрембіцький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Івано-Франківській області, м. Тисмениця
О. О. Худий, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
О. В. Охріменко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Враховуючи унікальний іхтіокомплекс верхньої течії річки Дністер, дослідження повинні спрямовуватись як на структуру іхтіофауни в цілому, так і на її кількісні показники видової структури. Особливої уваги потребують риби з особливим природоохоронним статусом. Тому метою нашої роботи було визначення особливості сучасної структурно-функціональної організації іхтіоценозу річки Дністер в межах Івано-Франківської області.

Методика. Кількісну оцінку молоді риб проводили за методом площ [15, 16]. Видову належність та систематику молоді риб встановлювали за визначниками А. Ф. Коблицької та Ю. В. Мовчана [17, 18]. Всі риби після проведення деяких промірів були випущені у місце локалізації живими та в неушкодженому стані. Після визначення видів риб з особливим природоохоронним статусом, які потрапили у знаряддя лову, вони відразу були повернуті у середовище їх існування без вилучення з води.

Результати. У складі угруповань молоді риб на прибережних ділянках річки Дністер Івано-Франківської області відмічено представників 14 видів риб. За даними аналізу, переважну чисельність серед молоді риб встановлено за видами (% від загальної чисельності): вирезуб — 40, верховодка — 23 та рибець — 18. Загальна відносна чисельність молоді риб, які мають особливий природоохоронний статус, від загального улову склала 68%, що дозволяє припустити необхідність створення додаткових зон з метою посилення природоохоронних заходів.

З огляду на високу відносну частку молоді риб з особливим природоохоронним статусом, актуальною є оцінка видового біорізноманіття в розрізі подібності біотопів. Найбільшим біорізноманіттям за видовим складом іхтіофауни серед досліджуваних біотопів характеризувались ділянка села Маріямпіль та заплавні прибережні ділянки. В межах пригирлових ділянок річок зафіксовано найвищу чисельність молоді риб в абсолютних величинах, однак її високі показники досягались за рахунок молоді вирезуба. Також ця досліджувана прибережна ділянка характеризувалась невисоким біорізноманіттям іхтіофауни, що підтверджує індекс Шенона-Уівера на рівні 1,74 од. За результатами наших досліджень, можна стверджувати, що прибережні ділянки пригирлової частини річок є важливими та унікальними для формування іхтіоценозу саме для вирезуба. Таким чином, можна дійти висновку, що для всіх проаналізованих станцій є характерною наявність вирезуба, що дозволяє віднести досліджувану ділянку до важливих у природоохоронному аспекті. З огляду на поширеність молоді вирезуба в межах досліджуваних ділянок, більш актуальними є охоронні заходи, які спрямовані не тільки на забезпечення контролю стану водних біоресурсів, а і організацію штучного поповнення природних локалітетів та створення нових популяцій цього виду з їх цілеспрямованою акліматизацією в спеціально підібраних за своїми екологічними умовами водоймах.

Наукова новизна. Проаналізовано урожайність молоді риб прибережних ділянок р. Дністер в межах Івано-Франківської області з метою встановлення місць локалізації видів риб з особливим природоохоронним статусом.

Практична значимість. У результаті оцінки сучасного стану іхтіофауни річки Дністер в межах Івано-Франківської області отримано дані щодо природних локалітетів рідкісних та зникаючих видів риб на визначеній ділянці.

Ключові слова: іхтіофауна, річка Дністер, види, що охороняються, природний локалітет, вирезуб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вайнштейн А. С. Іхтіофауна басейну Верхнього Дністра // Праці Інституту гідробіології. Бюлетень № 1. 1958. № 34. С. 48—60.
 2. Мовчан Ю. В. До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України (таксономічний склад, розподіл по річковим басейнам, сучасний стан) // Збірник праць Зоологічного музею. 2005.  Вип. 37.  С. 70—82.
 3. Балабай П. П. До вивчення iхтiофауни басейну верхнього Днiстра //  Науковi записки Природознавчого музею Iнституту агробiологiї АН УРСР. 1952. Т. II. С. 3—26.
 4. Колюшев И. И. Фауна позвоночных животных Советских Карпат // Научные записки Ужгородского Государственного Университета. 1959. Т. 40. С. 3—20.
 5. Гидробиологический режим Днестра и его водоемов / отв. ред. Брагинский Л. П. Киев : Наукова думка, 1992. 356 с.
 6. Шевцова Л. В. Інвазійні та чужорідні види Дністра та їх загроза біорізноманіттю // Екологія/Ecology–2019 : VІІ-й Всеукр. зʼїзд екологів з міжнародною участю, 25–27 вер., 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. Петрук В. Г. Вінниця : ВНТУ, 2019. С. 204.
 7. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Круглоротые и рыбы / Мовчан Ю. В. и др. Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2003. 241 с.
 8. Порівняльна характеристика іхтіофауни річки Стрий та ділянки верхнього і середнього Дністра / Гупало О. О. та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2022. Вип. 1–2 (82). С. 51—56. (Серія : Біологія).
 9. Худий О. І. Зміни в іхтіофауні річних ділянок Дністра під впливом антропогенних чинників // Гідробіологічний журнал. 2002. Т. 38, № 6. С. 33—38.
 10. Іхтіофауна річки Дністер в Заліщицькому районі Тернопільської області / Забитівський Ю. М. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : ХІV Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-25 вер. 2021 р. : матер. Харків : Факт, 2021. С. 64—69.
 11. Созологічна характеристика іхтіофауни басейнів Дністра, Пруту та Сірету в межах карпатського регіону України / Худий О. І. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Одеса : Науково-організаційний комітет конференції, 2016. С. 275—278.
 12. Khudyi O. Fish biodiversity of the Dniester, Prut and Siret basin systems within Western region of Ukraine // Academician Leo Berg – 140: Collection of Scientific Articles. Chisinau : Eco-TIRAS, 2016. P. 557—561.
 13. Афанасьєв С., Лєтицька О., Савченко Є. Оцінка екологічного стану річок басейну річки Боржава // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2007. Вип. VII –VIII. С. 209—212. (Серія : Біологія).
 14. Відтворення аборигенних видів риб у Дністрі: перші кроки / Доманчук А. Г. та ін. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матер. Чернівці : Друк Арт, 2017. С. 7—14.
 15. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
 16. Методичні рекомендації до іхтіологічних досліджень для студентів біологічного профілю, фахівців-іхтіологів та рибалок. Ч. 1 : Методи вилову риб / упоряд. Трохимець В., М. та ін. Київ : Український фітосоціологічний центр, 2011. 46 с.
 17. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 208 с.
 18. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.
 19. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів : затв. наказом Мінагрополітики України та Мінприроди України від 12.07.2004 р., №248/273. Київ, 2004. 14 с.
 20. Методи іхтіологічних досліджень : навчальний посібник / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2017. 432 с.
 21. Jaccard P. Distribution de la flore alpine dans le Bassin des Dranses et dans quelques regions voisines // Bull. Soc. Vaudoise sci. Natur. 1901. Vol. 37, Bd. 140. P. 241—272.
 22. Shannon С., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana (Illinois) : Univ. of Illinois Press, 1963. 345 р.
 23. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Київ : Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. 450 с. (Серія : Conservation Biology in Ukraine ; вип. 6, т. 2).
 24. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 19.09.1979 / Рада Європи. Приєднання від 29.10.1996, підстава — 436/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/995_032 (дата звернення : 20.02.2024).
 25. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі) :  методичні матеріали / ред. Куземко А. А., Борисенко К. А. Київ : LAT & K, 2019. 78 с.