pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 4(66): 100-113
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2023.04.100
UDC [639.3.043.13:636.087.7]:639.371.52

Активність системи антиоксидантного захисту в організмі молоді коропа за згодовування олії розторопші плямистої

М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Закарпатська науково-дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, м. Мукачеве
О. М. Бернакевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
О. П. Добрянська, olya_dо Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
Л. Й. Бобеляк, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь; Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення біологічного впливу олії розторопші плямистої за різної кількості її введення до раціону на антиоксидантний статус організму молоді коропових в умовах рециркуляційних аквакультурних систем.

Методика. Для проведення експериментальних досліджень сформовано 4 групи молоді коропів, по 150 особин у кожній, середньою масою 0,012 г, яких утримували в басейнах об’ємом 150 дм3 зі штучною аерацією води. Період їхньої адаптації до умов утримання тривав 7 діб. Упродовж наступної 21 доби рибам контрольної та дослідних груп згодовували комбікорм із вмістом протеїну на рівні 23%. Рибам експериментальних груп щоденно додатково до корму вводили 0,5 (Дослід І); 1,0 (Дослід ІІ) та 1,5% (Дослід ІІІ) олії розторопші плямистої. Годівлю молоді комбікормом з добавкою олії здійснювали тричі на добу. При цьому контролювали основні гідрохімічні показники середовища утримання риб.

Після зaвершення експерименту відібрано зразки скелетних м’язів молоді риб для проведення біохімічних досліджень. Концентрацію дієнових кон’югатів визначали зa методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Визначення концентрації ТБК-aктивних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою; активність супероксиддисмутази — за визначенням відсотка гaльмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату; активність каталази — за зміною концентрації пероксиду водню (Н2О2). Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд. Опрацювання експериментальних результатів проводили методом варіаційної статистики. Статистично вірогідну різницю показників оцінювали за t-критерієм Стьюдента.

Результати. Встановлено, що основні показники якості води перебували в межах нормативних значень і середовище вирощування молоді коропа було оптимальним.

Відмічено позитивний вплив використання олії розторопші плямистої на показники середньої маси, яка на 3,8; 11,5; 7,8% перевищувала середню масу риб контрольної групи. Виживаність риб дослідних груп була вищою у Досліді ІІ та досліді ІІІ на 7,4 та 4,9% відносно контрольної групи. Виявлено підвищення активності супероксиддисмутази у всіх дослідних групах, а саме у Досліді І на 20,0%, Досліді ІІ і Досліді ІІІ на — 55,0 та 57,0% (p < 0,01) відповідно. У цей же час, прослідковувалося зниження інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у м’язах усіх дослідних груп риб. Встановлено, що додавання 1,0 та 1,5% олії розторопші плямистої до раціону молоді коропа позитивно впливає на рибницькі та біохімічні показники їх організму.

Наукова новизна. Вперше визначено оптимальні норми введення олії розторопші плямистої до раціону молоді коропа і вплив згодовування даної фітодобавки на активність антиоксидантних ферментів та вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів.

Практична значимість. Одержані результати свідчать про доцільність та ефективність застосування олії розторопші плямистої в годівлі молоді коропових з метою покращення продуктивних та біохімічних показників організму молоді коропа.

Ключові слова: молодь коропа, олія розторопші плямистої, антиоксидантні ферменти, продукти пероксидного окиснення ліпідів, приріст маси, виживаність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Chronic exposure to low environmental concentrations and legal aquaculture doses of antibiotics cause systemic adverse effects in Nile tilapia and provoke differential human health risk / Limbu S. et al. // Environment international. 2018. Vol. 115. P. 205—219. https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.03.034.
 2. Muriel P., Rivera-Espinoza Y. Beneficial drugs for liver diseases // J. Appl. Toxicol. 2008. Vol. 28(2). P. 93—103. https://doi.org/10.1002/jat.1310.
 3. Ginkgo biloba leaf extract improves growth, intestinal histomorphometry, immunity, antioxidant status and modulates transcription of cytokine genes in hapa-reared Oreochromis niloticus / Hany M. R. et al. // Fish Shellfish Immunol. 2021. Vol. 117. P. 339—349. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2021.06.003.
 4. Milk thistle (Silybum marianum) extract improves growth, immunity, serum biochemical indices, antioxidant state, hepatic histoarchitecture, and intestinal histomorphometry of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus / Hany M. R. et al. // Aquaculture. 2023. Vol. 562(2). P. 565—572. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738761.
 5. Policosanol composition, antioxidant and anti-arthritic activities of milk thistle (Silybium marianum L.) oil at different seed maturity stages / Harrabi S. et al. // Lipids Health Dis. 2018. Vol. 17 (82). https://doi.org/10.1186/s12944-018-0682-z.
 6. Antioxidant and hepatoprotective activity of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) seed oil / Hermenean A. et al. // Open Life Science. 2015. Vol. 10. P. 225—236. https://doi.org/ 10.1515/biol-2015-0017.
 7. The effect of drying temperature of milk thistle seeds on quality and bioactive compounds in the lipid fraction / Marszałkiewicz S. et al. // J. Food Sci. Technol. 2020. Vol. 57 (11). P. 4003—4013. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04431-4.
 8. Antioxidant and hepatoprotective effects of silibinin in a rat model of nonalcoholic steatohepatitis / Haddad Y. et al. // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011. ID 647903. 10 p. https://doi.org/10.1093/ecam/nep164.
 9. Comparison of imatinib, nilotinib and silymarin in the treatment of carbon tetrachloride-induced hepatic oxidative stress, injury and fibrosis / Shaker M. E. et al. // Toxicol. Appl. Pharmacol. 2011. Vol. 252(2). P. 165—175. https://doi.org/10.1016/j.taap.2011.02.004.
 10. Au A. Y., Hasenwinkel J. M., Frondoza C. G. Silybin inhibits interleukin-1b-induced production of pro-inflammatory mediators in canine hepatocyte cultures // J. Vet. Pharmacol. Therap. 2010. Vol. 34(2). P. 120–129. https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.2010.01200.x.
 11. Hepatoprotective, antioxidant, anti-inflammatory, and antiviral activities of silymarin against mayaro virus infection / Ferraz A. C. et al. // Antivir. Res. 2021. Vol. 194. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2021.105168.
 12. Fatty acid composition of Silybum marianum L. seeds and antimicrobial activity of seed oil and silymarin extract / Yin Q. et al. // The journal of food. 2021. Vol. 46 (1). P. 110—118. https://doi.org/10.15237/gida.GD20106.
 13. High pressure extraction of vitamin E-rich oil from Silybum marianum / Hadolin M. et al. // Food Chemistry. 2001. Vol. 74(3). P. 355—364. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00152-2.
 14. Supercritical CO2 extraction of oil, fatty acids and flavonolignans from milk thistle seeds: Evaluation of their antioxidant and cytotoxic activities in Caco-2 cells / Ben Rahal N. et al. // Food Chem. Toxicol. 2015. Vol. 83. P. 275—282. doi: 10.1016/j.fct.2015.07.006.
 15. Dietary silymarin supplementation promotes growth performance and improves lipid metabolism and health status in grass carp (Ctenopharyngodon idellus) fed diets with elevated lipid levels / Xiao P. et al. // Fish Physiol. Biochem. 2017. Vol. 43(1). P. 245—263. https://doi.org/10.1007/s10695-016-0283-6.
 16. Effects of long-term silymarin oral supplementation on the blood biochemical profile of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / Banaee M. et al. // Fish Physiol. Biochem. 2011. Vol. 37(4). P. 885—896. https://doi.org/10.1007/s10695-011-9486-z.
 17. Evaluation of the immunomodulatory effects of silymarin extract (Silybum marianum) on some immune parameters of rainbow trout, oncorhynchus mykiss (Actinopterygii: Salmoniformes: Salmonidae) / Ahmadi K. et al. // Acta Ichthyol. Piscatoria. 2012. Vol. 42(2). P. 113—120. https://doi.org/10.3750/AIP2011.42.2.04.
 18. Dietary Antioxidant Compounds and Liver Health, Critical Rev. / Vitaglione P. et al. // Food Sci. Nutrition. 2004. Vol. 44(7–8). P. 575—586. https://doi.org/10.1080/10408690490911701.
 19. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 20. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2013. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 21. Привезенцев Ю. А. Указания по определению качества воды в рыбоводных прудах. Москва : Колос, 1971. 18 с.
 22. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.
 23. Современные методы в биохимии. Москва : Медицина, 1977. 392 с.
 24. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. 1989. № 7. С. 8—9.
 25. Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лабораторное дело. 1983. № 10. С. 30—33.
 26. Королюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16—19.
 27. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248—254.
 28. Данчук В. В. Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці. Кам’янець-Подільський : АБЕТКА, 2006. 190 с.
 29. Halliwell B. Free radicals, antioxidants, and human disease: curiosity, 173 cause, or consequence. // Lancet. 1994. Vol. 344(8924). Р. 721—724. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(94)92211-x.
 30. Martinez-Alvarez R. M., Morales A. E., Sanz А. Antioxidant defenses 179 in fish: biotic and abiotic factors // Rev. Fish Biol. Fish. 2005. Vol. 15, № 1. P. 75—88. https://doi.org/10.1007/s11160-005-7846-4
 31. Storey K. B. Oxidative stress: animal adaptations in nature // Bras. J. Med. Biol. Res. 1996. № 29. P. 1715—1733.
 32. Citarasu T. Herbal biomedicines: a new opportunity for aquaculture industry // Aquacult. Inter. 2010. Vol. 18(3). P. 403–414. https://doi.org/10.1007/s10499-009-9253-7.
 33. Application of phytochemicals as growth-promoters and endocrine modulators in fish culture / Chakraborty S. B. et al. // Rev. Aquaclt. 2014. Vol. 6(5). P. 1–19. https://doi.org/10.1111/raq.12021.
 34. Hepatoprotective and antioxidant effects of dietary Angelica sinensis extract against carbon tetrachloride-induced hepatic injury in Jian Carp (Cyprinus carpio var. Jian) / Cao L. et al. Aquacult. Res. 2016. Vol. 47 (6). P. 1852–1863. https://doi.org/10.1111/are.12643.