pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 3(65): 34-56
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.03.034
UDC 639.371.5:597.554.3 (477)

Біологічні особливості та перспективи штучного відтворення вирезуба (Rutilus frisii frisii Nordman, 1840) в Україні (огляд)

В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Кучерук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Завданням тематичного огляду є аналіз і узагальнення літературних джерел щодо особливостей біології, технологічних аспектів штучного відтворення і вирощування вирезуба (Rutilus frisii frisii Nordman, 1840) з метою відновлення чисельності його природних популяцій у водоймах України. Оцінити перспективи штучного відтворення та вирощування вирезуба в аквакультурі України.

Результати. Внаслідок антропогенного навантаження на річкові мережі України чисельність вирезуба значно зменшилась, він став рідкісним та, водночас, видом, що зникає. За ретроспективними даними, вирезуб належав до розповсюджених промислових об’єктів річок басейнів Дніпра та Південного Бугу. Проаналізовано біологічні особливості цього виду, врахування яких сприятиме організації робіт з отримання життєстійкої  молоді  вирезуба в умовах аквакультури. Розглянуто адаптаційні можливості вирезуба до штучних умов відтворення. Узагальнено історичні відомості з використання цього виду упродовж останнього столітнього періоду. На території України перші спроби штучного відтворення вирезуба проведені фахівцями Укрчоррибводу. За результатами цих експериментів, виділено низку етапів технологічного процесу штучного відтворення вирезуба, а саме: вилучення плідників з природних водойм, отримання ікри та сперми, запліднення ооцитів, інкубація ікри в апаратах, вирощування цьоголіток масою до 6 г, зариблення життєстійкою молоддю природних водойм. Проте роботи зі штучного відтворення вирезуба не набули істотного поширення, характеризувались недостатньою ефективністю і припинились.

Розширення видового набору об’єктів аквакультури за рахунок вирезуба сприятиме отриманню додаткового біомеліоративного ефекту. Зокрема, цей вид є перспективним для вирощування у полікультурі, оскільки  не створює напружену трофічну конкуренцію з більшістю об’єктів прісноводного рибництва, а в результаті споживання молюсків зменшуватиме імовірність поширення деяких інвазійних захворювань риб.

Практична значимість. Зроблений огляд інформаційних джерел за різними аспектами використання вирезуба в аквакультурі сприятиме розробленню системи окремих ланок технології його культивування для потреб вирощування в умовах рибогосподарських підприємств та зариблення внутрішніх водойм життєстійкою молоддю. 

Ключові слова: вирезуб (Rutilus frisii frisii Nordman, 1840), аквакультура, біомеліоративний ефект, штучне відтворення, життєстійка молодь, відновлення чисельності популяції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кривонос І. В., Хижняк М. І. Водосховища як водні екосистеми та їх особливості // Сучасні технології у тваринництві та рибництві // Навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми : 75-а Всеукр. наук.-практ. конф. : тези доп. Київ, 2021. 257 с.
 2. Коржов Є. І. Науково-практичні рекомендації щодо покращення стану водних екосистем гирлової ділянки Дніпра шляхом регулювання їх зовнішнього водообміну. Херсон, 2018. 52 с.
 3. Основні напрямки робіт із штучного відтворення цінних видів риб у внутрішніх водоймах України / Яковлева Т. В. та ін. // Питання рибного господарства Білорусі. 2014. Вип. 30.C. 289—300. (Російською мовою).
 4. Демченко Н. Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст. // Вісник Львів. ун-ту. 2009. Вип. 50. С. 72—84. (Серія біологічна).
 5. Короткий Й. І. Іхтіофауна порожистої частини р. Дніпра та її зміни під впливом побудування греблі // Вісн. Дніпропетр. гідробіол. станції. 1937. Т. 11. С. 133—141.
 6. Худий О. І., Ткебучава І. Б. Вирезуб причорноморський Rutilus frisii (Nordman,1840) у зоологічних колекціях природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : Х Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., 19-21 вер. 2017 р. : тези доп. Херсон, 2017. С. 359—363.
 7. Мовчан Ю. В. Риби України (таксономія, номенклатура, зауваження) // Збірник праць Зоологічного музею. 2008–2009. Вип. 40. С. 47—86.
 8. Мовчан В. Ю. Риби України. Київ, 2011. 421 с.
 9. Васильківський І. В. Знищення iхтiофауни Пiвдeнного Бугу в peзультатi будiвництва малих ГЕС // Науково-технічний журнал. 2022. № 2 (26).
 10. Бенінг Д. О. Дніпро та його рибні багатства. Київ, 1935. 164 с.
 11. Оперативний звіт про діяльність органів рибоохорони Української РСР за 1959 рік. Київ : Укрводрибгосп, 1960. 103 с.
 12. Boldyrev V. S. Life Strategies of Vyrezub Rutilus frisii (Cyprinidae) in the Black Sea Basin // Journal of Ichthyology. 2022. Vol. 62, No. 3. P. 446—456.
 13. Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ) : наказ Міндовкілля. Перелік від 19.01.2021, № 29.
 14. Червона книга Республіки Білорусь. Тварини: рідкісні та ті, які перебувають під загрозою зникнення види диких тварин / попер. ред. І. М. Качановський. Мінськ : Білоруська Енциклопедія імені Петруся Броукi, 2015. 317 с. (Російською мовою).
 15. Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі : Закон України від 29.10.1996 № 436/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення : 23.09.2023).
 16. Романчич О. О., Худий О. І. Структура локальних угруповань риб у мілководних рдестових заростях Дністровського водосховища // Оцінка екологічного стану території та перспективи розвитку туризму і рекреації Чернівецької області // Горбуновські читання, м. Чернівці, 19 квітня 2012 р. Чернівці : ХПІ, 2012. С. 70—71.
 17. Худий О. I. Стан iхтiофауни Днiстровського водосховища за дiї факторiв антропогенної природи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.   біол. наук: 03.00.10. Чернiвцi, 2005. 22 с.
 18. Худий О. І., Худа Л. В., Цапок О. Л. Характеристика ростових процесів вирезуба в умовах Дністровського водосховища // Доповіді Національної академії наук України. 2008. № 7. С. 175—178.
 19. Мишкін А. В., Ражуков Р. С. Технологічні особливості вирощування та формування ремонтно-маткового стада вирезуба в умовах різних типів господарств // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту прісноводного рибного господарства. 2012. Т. 13, № 3–51. С. 643—651. (Російською мовою).
 20. Відтворення вирезуба у зв’язку із збереженням біорізноманіття / Міхєєв В. П. та ін. / Таврійський науковий вісник 2011. № 76. С. 252—256.
 21. Дзюбан Н. А., Дудкін А. Д. Відтворення вирезуба // Рибне господарство. 1952. № 1. С. 33—35. (Російською мовою).
 22. Кhudyi O. Fish biodiversity of the Dniester, Prut and Siret basin systems within western region of Ukraine. // Academician Leo Berg – 140: Collection of Scientific Articles. Chisinau: Eco-TIRAS, 2016. P. 557—561.
 23. Лебедев В. Д. До питання про зміну іхтіофауни річки Десни в період від останньої міжльодовикової до сучасної епохи // Зоологічний журнал. 1944. Т. 23, № 5. С. 240—249. (Російською мовою).
 24. Ancient DNA analysis of cyprinid remains from the Mesolithic-Neolithic Danube Gorges reveals an extirpated fish species Rutilus frisii (Nordmann, 1840) / Živaljević Ivana et al. // Journal of Archaeological Science. 2017. Vol. 79. P. 1—9.
 25. Цепкин Е. А. Зміна промислової фауни риб континентальних водойм Східної Європи та Північної Азії у четвертинному періоді // Питання іхтіології. 1995. Т. 35, № 1. С. 3—17. (Російською мовою).
 26. Худий А. І. Адаптивні зміни в екстер’єрі вирезуба у зв’язку із зарегулюванням передгірної ділянки Дністра // Питання рибного господарства Білорусі. 2011. Вип. 34. С. 268—275. (Російською мовою).
 27. Артюхова Н. Загальна характеристика басейну річки Південний Буг та його іхтіофауни // Академіку Л. С. Бергу–145 лет : Міжнар. конф. : матер. Бендери : Eco-TIRAS, 2021. С. 286—289. (Російською мовою).
 28. Берг Л. С. Риби прісних вод СРСР і суміжних країн. Ч. 1. Ленінград : Всесоюзний інститут озерного та річкового рибного господарства, 1932. С. 327. (Російською мовою).
 29. Томнатік Є. Н. До питання про формування іхтіофауни Дубосарського водосховища // Праці VI наради з проблем біології внутрішніх вод. Москва – Ленінград : АН СРСР, 1959. С. 378—382. (Російською мовою).
 30. Сабанєєв Л. П. Життя та лов прісноводних риб. Київ : Держ. видавництво сільськогосподарської літератури УРСР, 1965. С. 388—393. (Російською мовою).
 31. Амброз А. І. Вирезуб — Rutilus frisii Nordmann // Риби Дніпра, Південного Бугу та Дніпровсько-Бузького лиману. Київ : АН УРСР, 1956. С. 98—106. (Російською мовою).
 32. Сироватська Н. І. Вирозуб Rutilus frisii (Nordmann). Харків : Видавництво Наркомпостачання УРСР, 1933. 80 с.
 33. Худа Л. В., Худий А. І. Характеристика гідрохімічного режиму верхів’їв Дністровського водосховища // Академіку Л.С. Бергу — 135 років : збірник наукових статей. Бендери : Eco-TIRAS, 2011. С. 191—194. (Російською мовою).
 34. Худий О. Сучасний стан іхтіоценозів транскордонних водотоків Чернівецької області // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво : збірник наукових праць.  Чернівці : Рута, 2007. С. 209—220.
 35. Доманчук А. Г., Коржик В. П., Худий О. І. Відтворення аборигенних видів риб у Дністрі: перші кроки // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : Четв. Міжнар. наук.-практ. конф., 28‒29.04.2017 : матер. Чернівці : Друк Арт, 2017. С. 7—14.
 36. Скільський І., Хлус Л., Худий А. Раритетна фауна хребетних північно-західної частини Прут-Дністровського міжріччя // Інтегроване управління природними ресурсами транскордонного басейну Дністра : Міжнар. конф., Кишинів, 16-17 вер. 2004 р. : матер. Кишинів, 2004. С. 298—302. (Російською мовою).
 37. Худий О. I., Худа Л. В., Цапок О. Л. Характеристика ростових процесiв вирезуба Rutilus frisii (Nordmann) в умовах Днiстровського водосховища // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. 2008. № 7. С. 175—178.
 38. Худий А. І., Крисько І. С., Худа Л. В. Видова структура та кількісний склад уловів рибалок-аматорів на Дністровському водосховищі. // Інтегроване управління басейном транскордонного Дністра: платформа для співпраці та сучасні виклики : конф., Тираспіль, 26-27 жовт. 2017 р. : тези доп. Тираспіль, 2017. С. 403—409. (Російською мовою).
 39. Худий О. І. Біотехнологічні засади збереження та відтворення рибних ресурсів водойм Карпатського регіону : дис. … доктора біол. наук : спец. 03.00.10 «Екологія». Київ, 2019. 383 с.
 40. Худий А. І. Адаптивні зміни в екстер’єрі вирезуба у зв’язку із зарегулюванням передгірної ділянки Дністра // Питання рибного господарства Білорусі. 2011. Вип. 34. С. 268—275. (Російською мовою).
 41. Подушка С. Б. Науково-технічний бюлетень з лабораторії іхтіології ІНЗНКО. 2004. № 8. 73 с. (Російською мовою).
 42. Mahdieh Rahbar, Majidreza Khoshkholgh, Sajad Nazari. Population structure of Caspian Kutum (Rutilus frisii, Nordmann, 1840) in the southern coast of Caspian Sea using Genome-wide single nucleotide polymorphism markers // Fisheries Research. 2023. Vol. 257.
 43. Франк Ст. Ілюстрована енциклопедія риб. Прага : Атрія, 1975. 150 с. (Російською мовою).
 44. Берг Л. С. Риби прісних вод СРСР і суміжних країн. Ч. 2. Ленінград : АН СССР, 1949. С. 532—534. (Російською мовою).
 45. Подушка С. Б. Про доцільність організації відтворення вирезуба на азовських рибоводних підприємствах // Питання рибальства. 2000. Т. 1, № 2–3, ч. 2. С. 90. (Російською мовою).
 46. Великохатько Ф. Д. Нові дані про поширення та біології вирезуба Rutilus frisii Nordmann // Вісті НДІ іхтіології. 1931. Т. 12, вип. 1. С. 270—272. (Російською мовою).
 47. Розведення та вирощування вирезуба і кутума // Галузевий збірник нормативно-технологічної документації з розведення та вирощування промислово-цінних риб. Київ : Укррибпроект, 2004. С. 249.
 48. Смирнова О. М., Трушинська М. Б. Основні завдання щодо відновлення та збільшення чисельності запасів вирезуба // Вісті ДержНДОРГ. 1964. Т. 57. С. 69—76. (Російською мовою).
 49. Фауна України в 40 томах. Том 8. Риби. Вип. 2. Коропові. Част. 1. Плітка, ялець, гольян, краснопірка, амур, білизна, верховка, лин, чебачок амурський, підуст, пічкур, марена / Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Київ : Наукова думка, 1981.  423 с.
 50. Худий О. І., Худа Л. В., Цапок О. Л. Гістологічна характеристика яєчників статевозрілих самок туводної форми вирезуба Дністровського водосховища // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІІ Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Канів, 16-19 вер. 2009 р. : тези. Севастополь : Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського, 2009. С. 165—167.
 51. Худий О. І. Прояви статевого диморфізму в популяції вирезуба Rutilus frisii із Дністровського водосховища // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб. Київ : ДІЯ, 2011. С. 103—107.
 52. Biometric Relationship between body size and bone lengths of Carassius gibelio and Rutilus frisii from Iznik Lake / Gaygusuz Ç. G. et al. // Journal of Fisheries Sciences. 2008. Vol. 2 (2). P. 146—152.
 53. Стан запасів, промисел та штучне розведення кутума / Рабазанов Н. І. та ін. // Промислові види та їх біологія // Праці ВНІРО. 2017. Т. 166. С. 55—71. (Російською мовою).
 54. Kashefi P., Bani A., Ebrahimi E. Morphometric and meristic variations between non-reproductive and reproductive kutum females (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901), in the southwest Caspian Sea // Italian journal of zoology. 2012. Vol. 79, iss. 3. P. 337—343.
 55. Ковальков Д. В., Мишкін О. В., Салтанов Ю. М. Особливості отримання та інкубації ікри вирезуба (Rutilus frisii frisii). Особливості отримання та інкубації ікри вирізуба (Rutilus frisii frisii) // Тваринництво та ветеринарна медицина. 2016. № 3(2).
 56. Крушельницька О. В., Кравець С. І., Сенечин В. В. Фізіологія риб // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2021. 129 с.
 57. Водяніцький О. М. Морфофізіологічні та цитогенетичні особливості ембріогенезу риб при різних екологічних умовах водного середовища : дис. … кандидата біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 2018. 208 с.
 58. Розведення та вирощування вирезуба і кутума // Галузевий збірник нормативно-технологічної документації з розведення та вирощування промислово-цінних риб. Київ : Укррибпроект, 2004. С. 249.
 59. Смирнова О. М. Морфо-екологічні особливості розвитку вирезуба Rutilus frisii frisii (Nordman) // Праці Інституту морфології тварин ім. О.М. Сєверцова. 1957. Вип. 20. С. 95—120. (Російською мовою).
 60. Досвід відтворення вирезуба методами індустріального рибництва / Міхєєв В. П. та ін. // Збалансоване природокористування: сучасний погляд, тенденції та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 17-19 трав. 2010 р. : матер. Херсон : Колос, 2010. С. 55—57. (Російською мовою).
 61. Алімов І. А. Вирощування вирезуба (Rutilus frisii) в рибоводних ставках // Рибництво та рибне господарство. 2013. № 10. С. 26—30. (Російською мовою).
 62. Докучаєв А. С. Вирощування маточного стада вирезуба в ставових умовах для штучного відтворення // Внесок молодих учених у рибогосподарську науку : Молодіжна конф., 12-14 жовт. 2010 р. : тези доп. С. 47—49. (Російською мовою).