pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 1(59): 3-24
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.01.003
УДК 574.5:639.2/.3(282.247)

Біотичні особливості використання Київського водосховища як рибогосподарського водного обʾєкта (огляд)

В. О. Литвиненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державна екологічна інспекція, м. Київ
Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо сучасних біотичних особливостей Київського водосховища, а саме — стану та специфіки угрупувань фітопланктону, зоопланктону, зообентосу та макрофітів з цієї водойми. Розглянути основні принципи їх формування, а також напрями подальшого розвитку та впливу на рибопродуктивність.

Результати. Представлено огляд сучасних наукових публікацій, присвячених біотичним особливостям Київського водосховища, що безпосередньо впливають на його потенціал як рибогосподарської водойми. Узагальнено літературні дані щодо найбільш поширених у цьому водосховищі угрупувань фітопланктону, зоопланктону, зообентосу та макрофітів. Описано основні напрями, за якими вони впливають на можливість промислового лову на даній водоймі. Розглянуто загальні аспекти впливу на них антропогенного тиску та їх наслідки. Показано перспективність використання Київського водосховища як рибогосподарського водного обʾєкта за умови систематичного проведення комплексних меліоративних заходів та організації раціонального промислового лову.

Практична значимість. Огляд може бути корисним для науковців, здобувачів, студентів, державних службовців та приватних підприємців, які задіяні у процесі дослідження чи використання водних біоресурсів на водосховищах, насамперед — Київському.

Ключові слова: Київське водосховище, рибогосподарський водний обʾєкт, біота, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, макрофіти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белінг Д. О. Дніпро та його рибні багатства. Київ : Всеукр. акад. наук, 1935. 163 с.
 2. Бузевич И. Ю. Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 64—70.
 3. Яцик А. В., Хорєва В. М. Водне господарство України. Київ : Ґенеза, 2000. 456 с.
 4. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. Санкт-Петербург : Наука, 2000. 147 с.
 5. Грициняк И. И., Бузевич И. Ю. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада // Комплексный подход к проблеме сохранения и востановления биоресурсов каспийского бассейна : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань. 2008. С. 76—79.
 6. Цееб Я. Я., Майстренко Ю. Г. Киевское водохранилище: Гидрохимия, биология, продуктивность. Киев : Наукова думка, 1972. 460 с.
 7. Панов Д. А., Сорокин Ю. И. О роли фитопланктона в питании личинок леща, плотвы и густеры // Экология и физиология сине-зеленых водорослей. 1965. С. 240—245. https://doi.org/10.1016/0041-5553(65)90093-5 
 8. Кружиліна С. В., Котовська Г. О. Кормова база риб та потенційні біопродукційні можливості водосховищ дніпровського каскаду // Вісник Запорозького національного університету. 2013. № 3. С. 22—31.
 9. Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об’єктів України загальнодержавного значення : звіт про НДР (заключний, 2006–2010 рр.) : № ДР 0110U002811 / ІРГ УААН. Київ, 2010. 368 с.
 10. Романенко В. Д., Сиренко Л. А., Федоровский А. Д. Экологические проблемы Днепра в ретроспективе и на современном этапе // Гидробиологический журнал. 1998. Т. 34, № 6. С. 22—34.
 11. Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжрічинський» (Чернігівсьвка обл.) // Вісн. Запорізького держ. ун-ту. 2004. № 1. С. 190—195.
 12. Тарасова О. М. Фитопланктон водохранилищ днепровского каскада // Рыбное хозяйство. 1983. Вып. 37. С. 52—56.
 13. Вишневський В. І. Ріка Дніпро. Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. 384 с.
 14. Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е. Характеристика водосховищ дніпровського каскаду. Київ : ЕКМО, 2006. 136 с.
 15. Биоразнообразие и качество среды антропогенно измененных гидроекосистем Украины / Харченко Т. А. и др. Киев : ИГБ НАН Украины, 2005. 314 с.
 16. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Рыбное хозяйство Украины и виды-вселенцы — проблемы и перспективы // Світ рибалки, 2005. № 8. С. 204—213.
 17. Межжерин С. В. Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития : аналитический справочник. Киев : Логос, 2008. 282 с.
 18. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 31. С. 3—9.
 19. Мальцев B. I., Зуб Л. М., Карпова Г. О. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору. Київ : ІНЕКО, 2010. 142 с.
 20. Романенко В. Д., Євтушенко М. Ю., Линник П. М. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 146 с.
 21. Романенко В. Д. Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії. Київ : Наукова думка, 2019. 254 с.
 22. Марушевський Г. Б., Жарук І. С. Водно-болотні угіддя України. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2006. 312 с.
 23. Тимченко В. М., Оксиюк О. П., Романенко В. Д. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми). Київ : Інститут гідробіології НАН України, 2002. 36 с.
 24. Бузевич І. Ю., Третяк О. М. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпровських водосховищ // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. Черкассы, 2005. С. 213—216.
 25. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / ред. Зимбалевская Л. Н. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 248 с.
 26. Романенко В. Д. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние водоемы. Київ : Наукова думка, 1987. 224 с.
 27. Романенко В. Д. Основы гидроекологии. Киев : Генеза, 2004. 664 с.
 28. Карпова Г. О., Мальцев В. І., Лопарев С. О. Природа Придніпровського Полісся. Київ : Інститут екології НЕЦУ 2006. 198 с.
 29. Дрозд Н. И. Заиление водохранилищ // Каскад днепровских водохранилищ, 1976. С. 247—249.
 30. Дніпровський екологічний коридор. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2008. 340 с.
 31. Задорожная Е. А., Боднюк Н. Г., Родина Т. И. Значение олигохет и хирономид в питании рыб Можайского водохранилища // Комплексные исследования водохранилищ, 1978. С. 219—226.
 32. Зеров К. К. Формирование и зарастание водохранилищ Днепровского каскада. Київ : Наукова думка, 1976. 142 с.
 33. Зуб Л. Н., Томченко О. В. Оценка трансформации водно-болотных угодий с использованием космической информации дистанционного зондирования Земли (на примере Киевского водохранилища) // Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 6. С. 29—40.
 34. Клоков В. М., Карпова Г. А., Мальцев В. И. Особенности становления растительного покрова крупного равнинного водохранилища с большой долей мелководий (на примере Киевского водохранилища) // Влияние водохранилищ на водно-земельные ресурсы : Всесоюз. науч. совещ. : тезисы докл. Пермь, 1987. С. 98—100.
 35. Дідух Я. П. Зелена книга України. Київ : Альтернрес, 2009. 448 с.
 36. Вишневський В. І., Шевчук С. А. Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях дніпровських водосховищ // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : III З’їзд Гідроекологічного товариства України, присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції : збірник матер. Київ, 2019. С. 242—244.
 37. Цапліна К. М. Продукційні характеристики вищих водяних рослин Київського водосховища на сучасному етапі функціонування його екосистеми // Наукові записки Тернопільського педагогічного університетуту. 2010. № 2. С. 524—527.
 38. Цаплина Е. Н., Холодъко О. П., Линчук М. И. Зарастание устьевых участков рек, впадающих в Киевское водохранилище // Гидробиологический журнал. 2014. Т. 50, № 4. С. 19—33.
 39. Мальцев В. И. Динамика зарастания Киевского, Каневского и Каховского водохранилищ полупогруженными макрофитами // Гидроботаника 2010 : I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9-13 окт. 2010 г. : матер. Ярославль : Принт Хаус, 2010. С. 205—207. https://doi.org/10.1002/nadc.19650131021 
 40. Барановський Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища. Днепр : ДНУ, 2000. 172 с.
 41. Белова М. А. Скорость разложения макрофитов в природных условиях. Ленинград, 1986. 10 с.
 42. Прокудин Ю. Н. Определитель высших растений Украины. Киев : Наукова думка, 1987. 548 с.
 43. Стародубцев В. М., Богданець В. А., Яценко С. В. Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах Дніпровського каскаду // Наукові доповіді НУБІП. 2010. № 5.
 44. Стародубцев В. М., Урбан Б. В., Струк В. С. Динаміка формування гідроморфних ландшафтів у Тетерівський затоці Київського водосховища // Наукові доповіді НУБІП. 2012. № 2.
 45. Корелякова И. Л. Высшая водная растительность Днепра и днепровских водохранилищ // Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. [Б. м.], 1989. С. 5—48.
 46. Мальцев В. І., Зуб Л. М. Формування мілководних ландшафтів дніпровських водосховищ — результат динаміки їхнього заростання // Забезпечення сталого функціонування та дотримання природно-екологічної рівноваги дніпровських водосховищ: регіональний тренінг : матер. Київ : Оріяни, 2004. С. 58—65.
 47. Мальцев В. И., Зуб Л. М., Карпова Г. А. Ландшафтно-ценотическая классификация мелководий днепровских водохранилищ // Гидроботаника 2005 : VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам : матер. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2006. С. 253—256.
 48. Стародубцев В. М., Богданец В. А. Динамика гидроморфных ландшафтов в верховьях Днепровских водохранилищ // Водные ресурсы. 2012. Т. 39, № 2. С. 165—168. https://doi.org/10.1134/S0097807812010137 
 49. Томченко О. В. Аналіз динаміки заростання макрофітами верхів’я Київського водосховища на основі ГІС/ДЗЗ-технологій // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 2013. Т. 26 (65), № 1. С. 156—164.
 50. Цуканова Г. О. Созологічна характеристика рослинного світу островів Дніпра та прилеглої частини заплави в межах м. Києва // Український ботанічний журнал. 2003. Т. 60, № 4. С. 397—403. https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2003.07.002 

REFERENCE