pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 33-47
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.033
УДК 639.311.043.2:631.874

Вирощування цьоголіток коропа із застосуванням суспензії хлорели (Chlorella (Beijerinck,1890))

Т. В. Григоренко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Савенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. О. Берсан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити екологічні умови та визначити рибопродуктивність ставів при вирощуванні цьоголіток коропа із застосуванням суспензії зеленої водорості хлорели.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології та рибництві методики.

Результати досліджень. У статті представлено результати досліджень щодо застосування суспензії хлорели при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа. У результаті проведених досліджень встановлено, що в дослідному ставу із застосуванням суспензії хлорели створювалися сприятливі гідрохімічні умови та спостерігався інтенсивний розвиток зоопланктону, що позитивно відобразилося на рості цьоголіток коропа та рибопродуктивності ставу. Розвиток природної кормової бази був достатнім для забезпечення потреб живлення молоді коропа. Середньосезонна біомаса зоопланктону в дослідному ставу становила 28,68 г/м3 і була в 1,5 рази вищою, ніж у контрольному. При цьому частка гіллястовусих ракоподібних у загальній біомасі зоопланктону дослідного ставу становила 76,6%, проти 36,8% — у контрольному. Середня за вегетаційний сезон біомаса зообентосу в досліді була в 1,3 раза вищою, ніж у контролі, і формувалася за рахунок розвитку цінних у кормовому значенні личинок хірономід.

Середня маса вирощених цьоголіток коропа у досліді була на рівні 34,3±1,78 г, а виживання – 45,4%, проти відповідно 32,1±1,88 г та 39,2% у контролі. Рибопродуктивність у досліді становила 778,6 кг/га і була в 1,2 раза вищою, ніж у контролі.

Наукова новизна. Досліджено екологічні умови та визначено рибопродуктивність вирощувальних ставів за умов застосування перегною великої рогатої худоби та суспензії зеленої водорості хлорели при вирощуванні цьоголіток коропа в монокультурі.

Практична значимість. На підставі отриманих результатів встановлено, що застосування суспензії хлорели сприяє інтенсифікації розвитку зоопланктонних організмів у ставах. Отримані дані можуть бути використані для розробки практичних рекомендацій щодо оптимізації умов вирощування рибопосадкового матеріалу коропових видів риб та підвищення біопродуктивності ставів.

Ключові слова: вирощувальні стави, природна кормова база, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, цьоголітки коропа, суспензія хлорели, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін.; ред. Гринжевський М. В. Київ, 1998. 124 с.
 2. Головко Г. В. Оптимизация способов формирования планктона в прудах Нижнего Дона : автореф. дис. на соиск. уч. ступени канд. биол. наук : спец. 03.00.18 «Гидробиология». Астрахань, 2007. 20 с.
 3. Пестис В., Козлова Т., Козлов А. Новое слово в технологиях аквакультуры // Наука и инновации. Минск : Беларусская наука, 2018. С. 28—34.
 4. Онищенко О. М., Дворецький А. І. Мікроводорості як відновлюваний біологічний ресурс для потреб сільського господарства // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 2(32). С. 48—50. 
 5. Михеева Т. Перспективы использования культивируемых и планктонных микроскопических водорослей // Наука и инновации. Минск : Беларусская наука, 2018. С. 15—20.
 6. Харитонова Н. Н., Галасун П. Т., Панченко С. Т. Методические рекомендации по совершенствованию метода комплексной интенсификации прудового рыбоводства УССР в зависимости од зонального положения хозяйств. Киев, 1976. 30 с.
 7. Харитонова Н. Н. Влияние удобрений на повышение рыбопродуктивности прудов // Технология производства рыбы. Москва : Колос, 1974. С. 66—72.
 8. Экологические проблемы эвтрофирования внутренних континентальных водоемов Юга России и биотехнологический метод повышения качества воды / Кузнецов П. И. и др. // Межвузовский сборник научных статей под редакцией О.А. Полумордвинова. Астрахань : АИСИ, 2013. № 2(5). Спецвыпуск. С. 61—67.
 9. Богданов Н. И. Биологическая реабилитация водоёмов. Пенза : РИО ПГСХА, 2008. 126 с.
 10. Шарило Ю. Є., Деренько О. О., Дюдяєва О. А. Використання водоростей виду як біологічний метод очищення водойм // Водні біоресурси та аквакультура. 2020. № 1. С. 88—102. https://doi.org/10.32851/wba.2020.1.8 
 11. Особенности влияния штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111 на качество воды в прудовом рыбоводстве / Фролова М. В. и др. // Орошаемое земледелие. 2019. № 3. С. 46—49.
 12. Богданов Н. И. Суспензия хлореллы в рационе сельскохозяйственных животных. Пенза, 2007. 48 с.
 13. Амбросимова Н. А., Арутюнян Т. В. Продуктивное действие хлореллы в составе стартового комбикорма севрюги // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2019. № 7.
 14. Опыт выращивания молоди пеляди Coregonus peled при добавлении суспензии хлореллы / Трофимчук О. А. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2020. №5. С.62-69.
 15. Інтенсивність масонакопичення молоді стерляді прісноводної за дії суспензії живих клітин Clorella vulgaris / Джуравець Ю.Ю. та ін. // Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем. С. 55—57.
 16. Brown M. R., Blackburn S. I. Live microalgae as feed in aquaculture hatcheries // Advances in Aquaculture Hatchery Technology. [S. l.] : Woodhead Publishing Limited, 2013. P. 117—158. https://doi.org/10.1533/9780857097460.1.117 
 17. Liu L., Pohner, G., Wei D. Extracellular metabolites from industrial microalgae and their biotechnological potential // Marine drugs. 2016. Vol. 14, № 10. P. 1—19. https://doi.org/10.3390/md14100191 
 18. Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 262 с.
 19. СОУ-05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 7 с.
 20. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін.; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 21. Кражан С. А., Лупачева Л. И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства (Справочный материал для работников прудовых хозяйств УССР). Львов, 1991. 105 с.
 22. Асаул З. И. Определитель пресноводных водорослей. Эвгленовые. Москва : Наука, 1973. 330 с.
 23. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
 24. Пресноводные водоросли Украинской ССР / Топачевский А. В., Масюк Н. П. ; ред. Макаревич М. Ф. Киев : Вища школа, 1984. 336 с.
 25. Царенко П. М. Краткий  определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев : Наукова думка, 1990. 208 с.
 26. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
 27. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. Москва — Ленинград : Наука, 1964. 328 с.
 28. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части ССР (Планктон, бентос). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 512 с.
 29. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая пром-ть, 1966. 376 с.
 30. Шерман І. М. Ставове рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.
 31. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Москва : Агропромиздат, 1986. Т. 1. 259 с.