pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 5-22
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.005
УДК 639.215.43(282.247.323)

Особливості вилову плоскирки (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) з Київського водосховища (огляд)

В. О. Литвиненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне екологічна інспекція, м. Київ
Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо особливостей промислового вилову плоскирки (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) з Київського водосховища. Розглянути основні принципи його прогнозування, виходячи з сучасного екологічного стану даної водойми, що має стратегічне значення для України.

Результати. Представлено огляд сучасних наукових публікацій, присвячених особливостям промислового вилову плоскирки з Київського водосховища, його прогнозуванню та перспективам використання даного виду у рибному господарстві. Узагальнено літературні дані щодо специфіки промислового лову на Київському водосховищі, виходячи з екологічних особливостей цієї водойми. Описано основні чинники, що впливають на пристосованість популяцій плоскирки до промислової експлуатації. Розглянуто загальні напрями впливу на них антропогенного тиску та його наслідки. Показано перспективність використання плоскирки у якості господарськоцінної риби за умови раціонального промислового лову на Київському водосховищі.

Практична значимість. Огляд може бути корисним для науковців, здобувачів, студентів, державних службовців та приватних підприємців, які задіяні у процес дослідження чи використання водних живих ресурсів на водосховищах, насамперед — Київському.

Ключові слова: плоскирка (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)), Київське водосховище, промисловий лов, іхтіофауна.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шерман І. М., Пелих  В. Г. Генезис трансформації іхтіофауни після зарегулювання стоку річкових систем і утворення водосховищ. Рибогосподарська наука України. 2009. № 2. С. 39—42. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2008.11.023 
 2. Щербуха А. Я. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття // Вестник зоологии. 2004. № 38(3). С. 3—18.
 3. Білий М. Д., Біла В. К. Біологічні основи промислу густери (Вlісса bjоеrkna) р. Дніпр // Наукові записки державного епд. ін-ту. 1954. № 2. С. 97—112.
 4. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 31. С. 3—9.
 5. Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об’єктів України загальнодержавного значення : звіт про НДР (заключний, 2006–2010 рр.) : № ДР 0110U002811 / ІРГ УААН. Київ, 2010. 368 с.
 6. Бузевич О. А. Біологічний стан популяції ляща Київського водосховища в умовах інтенсивного промислового використання // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 9—13.
 7. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України : дис. … доктора біол. наук : 03.00.10. Київ, 2012. 297 с.
 8. Бузевич И. Ю. Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 64—70.
 9. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки (на примере Днепра). Киев : АН УССР. 1963. 385 с.
 10. Дніпровський екологічний коридор. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2008. 340 с.
 11. Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е. Характеристика водосховищ дніпровського каскаду. Київ : ЕКМО, 2006. 136 с.
 12. Киреева И. Ю., Кожух А. Ю., Соколенко В. М. Состояние запасов промысловых гидробионтов Киевского и Каневского водохранилищ // Вестник АГТУ. 2018. № 4. С. 46—52.
 13. Кузнецов В. А., Лукин А. В. Особенности воспроизводства рыб в условиях зарегулированного стока реки. Казань : КГУ, 1978. 160 с.
 14. Ерко В. М. Условия и эффективность размножения рыб Киевского водохранилища в начальный период его существования // Рыбное хозяйство. 1973. № 16. С. 63—77.
 15. Шерман І. М., Шевченко В. Ю. Сучасні проблеми і перспективи осетрівництва в Україні. Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні // Рибне господарство. 2004. Вип. 64. С. 102—106.
 16. Курганський С. В., Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я. Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища // Наукові доповіді НУБіПУ. 2014. № 7(49). С. 1—15.
 17. Балтаджи Р. А., Лупачева Л. И., Тарасова О. М. Результаты работ по акклиматизации растительноядных рыб на Украине // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 31. С. 38—44.
 18. Козлов В. И. Оценка эффективности искусственного воспроизводства рыбных запасов // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. Киев, 2005. С. 84—88.
 19. Грициняк И. И., Бузевич И. Ю. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада // Комплексный подход к проблеме сохранения и востановления биоресурсов каспийского бассейна : Международная науч.-практ. конф. : матер. Астрахань. 2008. С. 76—79.
 20. Стан іхтіофауни затоки Київського водосховища, яка експлуатується в режимі товарного рибного господарства / Бузевич І. Ю. та ін. //  Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 17—25.
 21. Зеров К. К. Формирование и зарастание водохранилищ Днепровского каскада. Київ : Наукова думка, 1976. 142 с.
 22. Ерко В. М. Рост сеголетков рыб в Киевском водохранилище // Рыбное хозяйство. 1979. № 28. С. 62—65.
 23. Козлов В. И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод. Москва, 1993. 251 с.
 24. Евтушенко Н. Ю., Кузьменко М. И., Сиренко Л. А Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Киев : Наукова думка, 1992. 268 с.
 25. Курганський С. В., Бузевич О. А. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 58—65.
 26. Кружиліна С. В., Котовська Г. О. Кормова база риб та потенційні біопродукційні можливості водосховищ дніпровського каскаду // Вісник Запорозького національного університету. 2013. № 3. С. 22—31.
 27. Озинковская С. П. Рыбохозяйственное изучение водохранилищ днепровского каскада // Рибне господарство. 2000. Вип. 57. С. 155—162.
 28. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1974. 446 с.
 29. Оксиюк О. П.,  Тимченко В. М., Полищук В. С. Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра. Киев : Институт гидробиологии НАН Украины, 1996. 64 с.
 30. Тюрин П. В. Биологическое обоснование регулирования рыболовства на вутренних водоемах. Москва : Пищепромиздат, 1963. 120 с.
 31. Мовчан Ю. В. Риби України. Київ : Золоті ворота, 2011. 424 с.
 32. Мальцев B. I., Зуб Л. М., Карпова Г. О. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору. Київ : ІНЕКО. 2010. 142 с.
 33. Лукин А. В. Пути направленного формирования ихтиофауны в водохранилищах // Труды совещания по проблеме акклиматизации рыб и кормовых беспозвоночных. Москва : АН СССР, 1954. C. 24—31.
 34. Исаев А. Й., Карпова Е. Й. Рыбное хозяйство водохранилищ : Справочник. Москва : Агропромнздат, 1989. 255 с.
 35. Марушевський Г. Б., Жарук І. С. Водно-болотні угіддя України. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2006. 312 с.
 36. Коханова Г. Д., Семенюк А. Ф. Современное состояние и перспективы освоения мелководий Днепровских водохранилищ // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 30. С. 34—38.
 37. Зимбалевская Л. Н., Сухойван П. Г., Черногоренко М. И. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Київ : Наукова думка, 1989. 212 с.
 38. Романенко В. Д. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние водоемы. Київ : Наукова думка, 1987. 224 с.
 39. Цыплаков Э. П. Мелкий частик (плотва и густера) // Труды ГосНИОРХ, 1972. № 12. С. 170—174.
 40. Бузевич І. Ю., Третяк О. М. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпровських водосховищ // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. Черкассы, 2005. С. 213—216.
 41. Ульман Э. Ж., Борбат А. Е. Методические рекомендации по улучшению условий естественного воспроизводства, охране рыбных запасов и совершенствованию организации рыболовства на Киевском водохранилище. Киев : УкрНИИРХ, 1982. 11 с.
 42. Савваитова К. А., Чеботарева Ю. В., Пичугин М. Ю. Аномалии в строении рыб как локазатели состояния природной среды // Вопросы ихтиологии. 1995. № 2. С. 182—188.
 43. Терещенко В. Г., Терещенко Л. И., Сметанин М. М. Оценка различных индексов для выражения биологического разнообразия сообщества // Биоразнообразие: степень таксономической изученности. 1994. С. 86—98.
 44. Дохолен В. К., Магомедов А. К., Нурмагомедов Г. Н. Уровни содержания и влияния токсикантов на жизнедеятельность гидробионтов. Київ : Наукова думка, 1981. 78 с.
 45. Евтушенко Н. Ю. Влияние загрязнения тяжелыми металами на состояние ихтиофауны. // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. конф., Киев, 6-8 сент. : матер. Киев, 1995. С. 165—166.
 46. Зубенко И. Б., Машновская Л. А. Содержание тяжелых металов в водохранилищах Днепра и их ПДК для рыбного хозяйства // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. конф., Киев, 6-8 сент. 1995 г. : матер. Киев, 1995. С. 172.
 47. Мельник А. П., Курганський С. В., Власова Н. М. Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 93—99.
 48. Никоноров А. М., Жулидов А. В., Покаржевский А. Д. Биомониторинг тяжелых металов в пресноводных экосистемах. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. 143 с.
 49. Романенко В. Д., Кузьменко М. И., Евтушенко Н. Ю. Радиоактивное и химическое загряз­нение Днепра и его водохранилищ после аварии на Чернобыльской АЭС. Київ : Наукова думка, 1992. 196 с.
 50. Щербак С. Д., Афанасьєва С. О. Екологічні проблеми водокористування на території, що постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС та рекомендації для населення. Київ : А-Центр, 2005. 96 с.
 51. Чуклін А. В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3. С. 3—8.
 52. Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах. Москва : ВНИИПРХ, 1982. 46 с.
 53. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Рыбное хозяйство Украины и виды-вселенцы — проблемы и перспективы // Світ рибалки. 2005. № 8. С. 204—213.
 54. Романенко В. Д. Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії. Київ : Наукова думка, 2019. 254 с.
 55. Романенко В. Д., Євтушенко М. Ю., Линник П. М. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 146 с.
 56. Зеров К. К. Мелководья Днепровских водохранилищ // Гидробиологический журнал. 1972. Т. 8, № 2. С. 15—22.
 57. Тимченко В. М., Оксиюк О. П., Романенко В. Д. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми). Київ : Інститут гідробіології НАН України, 2002. 36 с.
 58. Яковлєва Т. В. Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 5—11.
 59. Гиляров A. M. Индекс разнообразия и экологическая сукцессия // Журнал общей биологии. 1969. № 6. С. 652—657.
 60. Тюрин П. В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства // Известия ГосНИОРХ. 1972. № 71. С. 71—128.
 61. Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Київ, 2002. 106 с.
 62. Романенко В. Д. Основи гідроекології.  Київ : Обереги, 2001.  728 с.