pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 4(54): 111-123
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.111 
УДК 016:597-111.11

ЛЕЙКОЦИТАРНІ КЛІТИНИ РИБ. ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань дослідження лейкоцитарних клітин різних видів риб (клітин білої крові) — гранулоцитів, або зернистих лейкоцитів (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли), та агранулоцитів, або незернистих лейкоцитів (лімфоцити, моноцити).

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 78 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1953 по 2017 рр., та присвячені вивченню лейкоцитарних клітин крові риб, зокрема, їх функцій, закономірностей утворення, мобілізації, утилізації, міграції в залежності від сезону, віку, фізіологічного стану риб та інших факторів. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання гематології, іхтіопатології, імунології, фізіології та біохімії риб.

Ключові слова: лейкоцити, еозинофіли, базофіли, нейтрофіли, лімфоцити, моноцити, клітини білої крові риб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Анализ лейкограммы осетровых рыб (Acipenser baerii (Brandt) и A. gueldenstaedtii (Brandt)), выращенных в искусственных водоемах / Абдуллаева Н. М. и др. // Биология внутренних вод. 2015. № 4. С. 92.
 2. Анализ лейкоцитов крови для скрининга рыб в популяционно-экологических исследованиях на примере карася Carassius carassius / Микряков В. Р. и др. // Вопросы ихтиологии. 1992. Т. 32, № 5. С. 155—160.
 3. Антипова П. С. Сезонные и возрастные изменения морфологического состава крови карпа // Вопросы ихтиологии. 1954. Вып. 2. С. 120—122. 
 4. Балабанова Л. В., Микряков Д. В., Микряков В. Р. Реакция лейкоцитов карпа Cyprinus carpio L. на гормониндуцированный стресс // Биология внутренних вод. 2009. № 1. С. 91—93.
 5. Безнос Т. В., Малышевская Н. А. Характер изменений функциональной активности клеточного иммунитета у прудового карпа при аэромонозе в условиях действия ксенобиотиков // Экология и животный мир. 2007. № 3–4. С. 43—52.
 6. Бичарева О. Н., Мусаев М. А. Особенности гематологических показателей и микроэлементарного состава некоторых органов прудовых рыб // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2008. № 3(44). С. 71—74. (Серия : Рыбное хозяйство).
 7. Валова В. Н. Реакция периферической крови и пищеварительной системы сеголеток амурского осетра на условия зимовки в садках тепловодного хозяйства // Известия ТИНРО. 2013. Т. 173. С. 259—268.
 8. Влияние плероцеркоида на структурную организацию лейкоцитов леща / Микряков В. Р. и др. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : І Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Канів, 18-21 вересня 2008 р. : тези. Канів, 2008. С. 106—108.
 9. Волынкин Ю. Л. Лейкоциты и тромбоциты периферической крови некоторых рыб отряда окунеобразных (Perciformes) // Вопросы ихтиологии. 1983. Т. 23, вып. 5. С. 865—870.
 10. Головина Н. А., Тромбицкий И. Д. Гематология прудовых рыб. Кишинев : Штиинца, 1989. 160 с.
 11. Головина Н. А. Использование лейкоцитарного профиля для оценки лейкоцитоза рыб // Труды ВНИИПРХ. 1978. Т. 27. С. 65—72.
 12. Головина Н. А. О возрастных изменениях лейкоцитов карпа // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1979. Вып. 23. С. 200—208.
 13. Гордеев И. И., Балабанова Л. В., Суворова Т. А. Состав лейкоцитов органов кроветворения антарктического клыкача // Труды ВНИРО. 2017. Т. 167. С. 6—11.
 14. Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. Патология крови рыб. Киев : Украинский фитосоциологический центр, 2006. 212 с. 
 15. Данилів С. І., Мазепа М. А. Реакція лейкоцитів периферичної крові коропа на надлишкові концентрації свинцю // Рибогосподарська наука України. 2009. № 2. С. 105—109.
 16. Дерень О. В. Показники клітинного та гуморального імунітету в крові коропів різних генотипів при додаванні до раціону настойки ехінацеї пурпурової // Науковий вісник ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2011. Т. 12, вып. 1, 2. С. 135—137.
 17. До Хыу Кует, Чернявских С. Д., Во Ван Тхань. Действие температурного фактора на морфометрические и физические показатели эритроцитов и полиморфноядерных лейкоцитов Stenopharyngodon idella // Научный результат. 2015. № 3 (5). С. 18—25. (Серия «Физиология»).
 18. До Хыу Кует. Компенсаторно-приспособительные реакции эритроцитов и лейкоцитов рыб на действие температурного фактора : дисс. … кандидата биологических наук : 03. 03. 01. Белгород : Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, 2017. 129 с.
 19. Драгомирецька І. З., Мазепа М. А. Сезонні та вікові особливості лейкоцитів периферійної крові коропа // Біологія тварин. 2008. Т. 10, № 1–2. С. 116—121.
 20. Дрогомирецька І. З., Мазепа М. А. Вплив іонів кадмію на лейкоцити периферичної крові та кровотворних органів коропа // Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 98—103.
 21. Житенева Л. Д., Гориславская М. М. Гематологические показатели сельди (Clupea pallasi pallasi Val.) в зависимости от ее физиологического состояния // Вопросы ихтиологии. 1986. Вып. 1, т. 26. С. 137—146.
 22. Житенева Л. Д., Гориславская М. М. Качественный состав клеток крови у эмбрионов и личинок двух форм малопозвонковых сельдей (на при­мере корфо-каргинской Clupea pallasi Val. и беломорской C. pallasi marisadbi Berg сельдей (Clupeidae) // Вопросы ихтиологии. 1984. Т. 24, вып. 2. С. 271­—280.
 23. Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая O. A. Тромбоциты рыб и других групп позвоночных. Ростов-на-Дону : СКНЦ ВШ, 2003. 72 с.
 24. Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. Эволюция крови. Ростов-на-Дону: АзНИИРХ, 2001. – 113 с.
 25. Житенева Л. Д.,  Макаров Э. В., Рудницкая О. А. Основы ихтиогематологии (в сравнительном аспекте). Ростов-на-Дону : АзНИИРХ, 2004. 311 с. 
 26. Заботкина Е. А. Сравнительно-морфологическая характеристика селезенки окуня Perca fluviatilis из озер с различным уровнем рН воды // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2005. Т. 41, № 1. С. 89—94. https://doi.org/10.1007/s10893-005-0042-2 
 27. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация форменных элементов крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 182 с.
 28. Калашникова З. М. Исследование морфологического состава крови рыб // Исследования размножения и развития рыб. Москва : Наука, 1981. С. 110—124.
 29. Калашникова З. М. О классификации морфологических элементов крови // Вопросы ихтиологии. 1976. Т. 16, № 3. С. 510—525.
 30. Калинин Е. А., Минеев А. К. Особенности лейкоцитарной формулы обыкновенной уклеи (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758) из водоемов разного типа (на примере Саратовского водохранилища и малых рек республики Удмуртия) // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. № 5–1. С. 204—208.
 31. Киташова А.А. Реакции врожденного и приобретенного иммунитета у рыб в естественных и экспериментальных условиях : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Москва : МГУ, 2002. 22 с.
 32. Компанец Э. В. Иммунологическая активность лимфоцитов карпа при остром течении болезней, вызываемых бактерией Aeromonas hydrophila // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 года : материалы. Киев : Институт рыбного хозяйства УААН ; Национальный аграрный университет, 2002. С. 205—206.
 33. Кондратьева И. А., Киташова А. А. Функционирование и регуляция иммунной системы рыб // Иммунология. 2002. № 2. С. 97—101.
 34. Кондратьева И. А., Киташова А. А., Ланге М. А. Современные представления об иммунной системе рыб. Часть 1. Организация иммунной системы рыб // Вестник Московского университета. 2001. № 4. С. 11—20. (Серия 16 : Биология).
 35. Крылов О. Н. Методические указания по гематологическому обследованию рыб в водной токсикологии. Ленинград : ГосНИОРХ, 1974. 40 с.
 36. Крючков В. Н., Дремкова Д. А., Показеева Ю. С. Изучение процессов отторжения трансплантантов у рыб в норме и при токсикозах // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2009. № 2. С. 47—53. (Серия : Рыбное хозяйство).
 37. Кудрявцев А. А., Кудрявцева Л. А., Привольнев Т. И. Гематология животных и рыб. Москва : Колос, 1969. 320 с.
 38. Кулинич Н. Н., Галатюк А. Е. Определение Т- и Б-лимфоцитов в периферической крови карпа // Ветеринария. 1986. № 11. С. 28—29.
 39. Кутырев И. А., Пронин Н. М., Дугаров Ж. Н. Лейкоцитарный состав головного отдела почки карася серебряного Carassius auratus gibelio (Cyprinidormes: Cyprinidae) и влияние на него инвазии цестоды Diagramma interrupta (Cestoda: Pseudophyllidea) // Известия РАН. 2011. № 6. С. 759—763. (Серия Биологическая).
 40. Кутырев И. А., Пронина С. В., Пронин Н. М. Изменения лейкоцитарного состава органов иммунной системы байкальского омуля при дифиллоботриозе // Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества : Междунар. науч.-практ. конф., Улан-Удэ, оз. Байкал, 1-7 августа 2011 г. : матер. Тюмень : Госрыбцентр, 2011. С. 106—107.
 41. Лазаренко П. В. Особливості гематологічних показників лускатого коропа при садковому вирощуванні // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2009. Т. 11, № 3(42), ч. 2. С. 119—122.
 42. Лапирова Т. Б., Заботкина Е. А. Реакция лейкоцитов периферической крови рыб разных систематических групп на загрязнение кадмием // Ихтиологические исследования на внутренних водоемах : Междунар. науч. конф., г. Саранск, 2007 г. : матер. Саранск : Мордовский государственный университет, 2007. С. 98—100.
 43. Ложниченко О. В., Амплеева А. В., Хвостова С. М. Физиологические аспекты кроветворения в мезонефросе у осетровых рыб // Вестник АГТУ. 2010. № 2. С. 106—111. (Серия : Рыбное хозяйство).
 44. Лукьяненко В. И. Иммунобиология рыб. Врожденный иммунитет. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Агропромиздат, 1989. 270 с.
 45. Микряков В. Р. Закономерности формирования приобретенного иммунитета у рыб. Рыбинск, 1991. 154 с. 
 46. Микряков В. Р., Балабанова Л. В., Микряков Д. В. Реакция лейкоцитов стерляди Acipenser ruthenus на гормониндуцируемый стресс // Вопросы ихтиологии. 2009. Т. 49, № 4. С. 554—557. https://doi.org/10.1134/S0032945209070066 
 47. Микряков В. Р., Балабанова Л. В., Микряков Д. В. Реакция лейкоцитов стерляди на гормониндуцированный стресс // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна : Междунар. науч.-практ. конф., 13-16 октября 2008 г., Астрахань : матер. Астрахань : КаспНИРХ, 2008. С. 250—254.
 48. Микряков Д. В., Балабанова Л. В., Суворова Т. А. Влияние тестостерона на состав лейкоцитов периферической крови и иммунокомпетентных органов стерляди Acipenser ruthenus // Вопросы ихтиологии. 2015. Т. 55, № 5. С. 565—569. https://doi.org/10.1134/S0032945215040074 
 49. Микряков Д. В., Микряков В. Р. Влияние гормона стресса кортизона на состав лейкоцитов крови золотого карася Carassius carassius L. // Биология внутренних вод. 2005. № 4. С. 72—76.
 50. Минеев А. К., Калинин Е. А. Особенности лейкоцитарной формулы у плотвы (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) из водоемов разного типа (на примере Саратовского водохранилища и малых рек Республики Удмуртия) // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1. С. 213—217.
 51. Морфологические особенности кровяных клеток европейского окуня (Perca fluviatilis) в искусственных условиях / Нгуен Тхи Хонг Ван и др. // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2017. № 3. С. 106—112. (Серия : Рыбное хозяйство). https://doi.org/10.24143/2073-5529-2017-3-106-112 
 52. Назарова Е. А., Заботкина Е. А. Особенности лейкоцитарного состава почек у некоторых видов пресноводных и морских костистых рыб // Биология внутренних вод. 2010. № 2. С. 92—97.
 53. Ногарев О. В., Бучацький Л. П., Матвієнко Н. М. Лейкоцитарна культура як експериментальна система для репродукції ретровірусу щук // Ветеринарна біотехнологія. 2005. № 6. С. 12—16.
 54. Остроумова И. Н. Показатели крови и кроветворение в онтогенезе рыб // Известия ГосНИОРХ. 1957. Т. 43, № 3. С. 97—100.
 55. Пономарев С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. Оценка эритроцитарной и лейкоцитарной картин крови рыб // Корма и кормление рыб в аквакультуре : учебник. Москва : МОРКНИГА, 2013. С. 326—330.
 56. Применение интегральных показателей структуры лейкоцитов для изучения реакции иммунной системы рыб на токсиканты / Микряков В. Р. и др. // Биология внутренних вод. 2002. № 4. С. 84—88.
 57. Пронина Г. И. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови карпов разных селекционных групп // Водні біоресурси і аквакультура : Міжнар. наук. конф. з нагоди 80-річчя Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України  : матеріали. Київ : ІРГ НААН України; ДІА, 2010. С. 331—332.
 58. Пустовит Н. С., Пустовит О. П. Некоторые гематологические показатели молоди камчатской микижи Parasalmo mykiss // Вопросы ихтиологии. 2005. Т. 45, № 5. С. 680—688. 
 59. Пучков Н. В. Физиология рыб : учебное пособие. Москва : Пищепромиздат, 1954. 372 с.
 60. Пучков Н. В. О механизме фагоцитоза и влиянии некоторых факторов среды на фагоцитарную активность лейкоцитов в организме // Успехи современной биологии. 1957. Т. 43, вып. 2. С. 165—179.
 61. Савушкина С. И. Лейкоцитарный состав крови молоди карпа, полученной с применением криоконсервированной спермы // Рыбное хозяйство. 1991. № 12. С. 62.
 62. Серпунин Г. Г. Изменения лейкоцитарной формулы карпа в зависимости от условий выращивания // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1982. Вып. 191. С. 34—38.
 63. Смирнова Л. И. Сезонные изменения лейкоцитарного состава крови леща и окуня // Гидробиологический журнал. 1966. Т. 2, № 4. С. 71—74.
 64. Смирнова Л. И. Функциональное значение гранулоцитов крови рыб при деструкции эритроцитов // Журнал общей биологии. 1975. Т. 36, № 4. С. 618—623.
 65. Смирнова Л. И. О физиологии зернистых лейкоцитов крови рыб // Вопросы ихтиологии. 1968. Т. 8, вып. 5/52. С. 939—948.
 66. Смирнова Л. И. Физиологическая роль лейкоцитов в пищеварении рыб // Вопросы ихтиологии. 1956. Вып. 7. С. 107—118.
 67. Состав лейкоцитов периферической крови антарктического клыкача Dissostichus mawsoni (Nototheniidae) / Гордеев И. И. и др. // Вопросы ихтиологии. 2014. Т. 54, № 4. С. 479—482. https://doi.org/10.1134/S0032945214030047 
 68. Справочник по физиологии рыб / Яржомбек А. А. и др. Москва : Агропромиздат, 1986. 190 с.
 69. Сравнительная характеристика состава лейкоцитов золотого карася Carassius carassius (Cyprinidae) из водоёмов Чернобыльской зоны отчуждения и Рыбинского водохранилища / Микряков В. Р. и др. // Вопросы ихтиологии. 2013. Т. 53, № 6. С. 741—745.
 70. Строганов Н. С. Экологическая физиология рыб. Москва : МГУ, 1962. 444 с.
 71. Сыров В. В. Сезонные и возрастные изменения морфологического состава крови белого амура и белого толстолобика // Рыбное хозяйство. 1969. Вып. 9. С. 98—103.
 72. Тарасенко С. Н., Чаплина A. M. Об изменении лейкоцитарного состава крови рыб при некоторых заболеваниях // Проблемы паразитологии. Киев, 1972. Ч. 2. С. 315—316.
 73. Точилина Л. В. Лейкоцитарная формула морских рыб // Гидробиологический журнал. 1994. Т. 30, № 3. С. 50—57.
 74. Тушницька Н. Й., Янович В. Г. Показники природного імунітету в крові коропа при захворюванні асоційованою формою краснухи // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2006. Вип. 7, № 3, 4. С. 143—145.
 75. Федоненко Е. В., Шарамок Т. С., Ананьева Т. В. Особенности лейкоцитарной формулы у некоторых карповых рыб Запорожского водохранилища (Украина) // Труды ВНИРО. 2017. Т. 167. С. 59—65.
 76. Функциональные маркёры рыб : справочник / Микодина Е. В. и др. Москва : ВНИРО, 2016. 118 с. https://doi.org/10.7868/S0042875213060076 
 77. Шполянская А. Ю. Изменения лейкоцитарной формулы рыб под влиянием ленточного гельминта Ligulа // Доклады АН СССР. 1953. Т. 90, № 2. С. 319—320.
 78. Яхненко В. М. Сезонная и возрастная динамика морфологического состава периферической крови некоторых рыб озера Байкал : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 1980. 24 с.