pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 19-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.019
УДК: 639.311:574.55

Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему

Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. О. Мушит, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  Вінницький  національний  аграрний  університет, м. Вінниця
А. М. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості формування гідрохімічного, гідробіологічного режимів та визначити рибопродуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології та рибництві методики.

Результати досліджень. В статті представлено результати досліджень щодо продуктивності вирощувальних ставів при застосуванні комплексу інтенсифікаційних заходів (удобрення традиційними добривами, застосування пасти зеленої водорості хлорели, полікультура, годівля риб). Встановлено, що основні гідрохімічні показники при вирощуванні цьоголіток коропових видів риб у полікультурі знаходилися в межах нормативних значень і були сприятливими для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу. Отримано позитивні тенденції щодо застосування пасти хлорели при вирощуванні цьоголіток коропових риб у полікультурі за різного співвідношення коропа та рослиноїдних риб. У дослідних ставах, при застосуванні пасти хлорели в комплексі з іншими інтенсифікаційними заходами, створювалися сприятливі умови для розвитку природної кормової бази, росту та виживання цьоголіток коропових риб. При цьому отримана загальна рибопродуктивність у дослідних ставах була на 22,0–28,0% вищою, а витрати корму — в 1,1–1,3 раза меншими, порівняно з контрольними.

Наукова новизна. Досліджено особливості формування гідрохімічного та гідробіологічного режимів та визначено рибопродуктивність вирощувальних ставів за умов застосування перегною ВРХ та внесення пасти зеленої водорості хлорели при вирощуванні цьоголіток коропа в полікультурі з гібридом товстолоба.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для розробки практичних рекомендацій щодо оптимізації умов вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб у полікультурі при застосуванні пасти хлорели, підвищення ефективності управління станом водних екосистем та їхньої біопродуктивності.

Ключові слова:  вирощувальні стави, природна кормова база, інтенсифікаційні заходи, гідрохімічний режим, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, полікультура, цьоголітки, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін.; ред. Гринжевський М. В. Київ, 1998. 124 с.
 2. Головко Г. В. Биологическая продуктивность временных рыбоводных прудов // Вопросы рыболовства. 2008. Т. 9, № 4(36). С. 754—763.
 3. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Герб, 2008. 560 с.
 4. Кузьмин И. А. Повышение продуктивности выростных прудов путем комплексного воздействия на их екосистему : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология». Москва, 2007. 20 с.
 5. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Киев : Наукова думка, 1984. 173 с.
 6. Особливості формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних добрив / Григоренко Т. В. та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2015. № 3–4(64). С. 133—137. (Серія : Біологія).
 7. Хижняк М. І. Біологічна продуктивність вирощувальних ставів при використанні нетрадиційних  органічних  добрив // Сучасні  проблеми  теоретичної  та  практичної  іхтіології : X Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Херсон : Грінь Д.С., 2017. С. 349—352.
 8. Головко Г. В. Оптимизация способов формирования планктона в прудах Нижнего Дона : автореф. дисс. на соиск. уч. ступени канд. биол. наук : спец. 03.00.18 «Гидробиология». Астрахань, 2007. 20 с.
 9. Богданов Н. И. Биологическая реабилитация водоёмов. Пенза : РИО ПГСХА, 2008. 126 с.
 10. Опыт выращивания молоди пеляди Coregonus peled при добавлении суспензии хлореллы / Трофимчук О. А. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2020. № 5. С. 62—69.
 11. Продуктивність вирощувальних ставів при застосуванні різного комплексу інтенсифікаційних заходів / Григоренко Т. В. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : І Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-17 трав. 2018 р. : тези. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 97—99.
 12. Онищенко О. М., Дворецький А. І. Мікроводорості як відновлюваний біологічний ресурс для потреб сільського господарства // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 2 (32). С. 48—50.
 13. Особенности влияния штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111 на качество воды в прудовом рыбоводстве / Фролова М. В. и др. // Орошаемое земледелие. 2019. № 3. С. 46—49.
 14. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 262 с.
 15. СОУ-05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : Київ: Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 16. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. В. Д. Романенка. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 17. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
 18. Топачевский А. В., Масюк Н. П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. Киев : Вища школа, 1984. 336 с.
 19. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
 20. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 328 с.
 21. Шерман І. М. Ставове рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.
 22. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая пром-ть, 1966. 376 с.
 23. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Москва : Агропромиздат, 1986. Т. 1. 259 с.

REFERENCE