pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 101-129
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.101
УДК 016:[502. 51:556. 114. 08:638. 394. 1]

Методи досліджень у гідрохімії, гідроекології та водній токсикології. Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань застосування класичних та розробки нових методів досліджень гідрохімічних показників природних та штучних водойм, а також визначення якості води.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 200 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1967 по 2017 рр., та висвітлюють методи досліджень, що використовуються у гідрохімії, гідроекології, еко- та іхтіотоксикології, за біомоніторингу якості вод. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APAstyle.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, спеціалістами, студентами, до сфери інтересів яких входять питання аналізу якості води, дослідження її хімічного складу, проблеми біоіндикації та біотестування.

Ключові слова: гідрохімічні показники, гідроекологія, іхтіотоксикологія, токсиканти, якість води, біомоніторинг.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Александрова З. В., Долженко Л. С., Ромова М. Г. Методы гидрохимических исследований // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 23—49.
 2. Анализ воды. Справочник : пер. с англ. 2-го изд. / ред. Ноллет Л. М. Л., Де Гелдер Л. С. П. Санкт-Петербург : Профессия, 2013. 920 с.
 3. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б. Й. та ін. Київ : Наукова думка, 2007. 457 с.
 4. Андрушайтис А. Г., Авенс А. Х., Сейсума З. К. Методика постановки экотоксикологического эксперимента in situ // Гидробиологический журнал. 1984. Т. 20, № 1. С. 76—82.
 5. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на Daphnia magna S. // Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 50—54.
 6. Аристархова Е. О. Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) методом «Time sampling» // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 33—41. https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.033 
 7. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних водах // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 286—289.
 8. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту нафтопродуктів у воді // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 279—280.
 9. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту пестицидів у рибі // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 285—286.
 10. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту у воді летких фенолів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 280—283.
 11. Арсан О. М., Ситник Ю. М., Шаповал Т. М. Визначення вмісту у воді пестицидів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 283—284.
 12. Ахмедов А. А., Перевозников М. А. Методика определения остаточных количеств купрохина (8-оксихинолят меди) и 3,4,5-трибромсалициланилида в воде // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1979. Вып. 146. С. 87—93.
 13. Баринова С. С., Клоченко П. Д., Белоус Е. П. Водоросли как индикаторы экологического состояния водных объектов: методы и перспективы // Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 4. С. 3—23. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v51.i6.10 
 14. Барсукова М. М. Анализ токсического действия на рыб пятиокиси ванадия гистологическим методом // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 250. С. 58—65.
 15. Белецкий В. И. Методика оценки сравнительной токсичности химических агентов для гидробионтов // Биотестирование природных и сточных вод : сборник научных трудов. Москва : ВНИРО, 1981. С. 75—77.
 16. Болдирєв Д. А. Санітарна оцінка води, донних відкладень і гідробіонтів узбережжя Криму та біоіндикація рибопродукції тест-об’єктом Artemia salina (L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 16. 00. 06 — гігієна тварин і ветеринарна санітарія. Харків : Харківська державна зооветеринарна академія, 2013. 24 с.
 17. Брагинский Л. П. Интегральная токсичность водной среды и ее оценка с помощью методов биотестирования // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 6. С. 66—73.
 18. Брагинский Л. П., Давыдов О. Н. Экологическая экспертиза причин массовой гибели рыб. Киев : Институт зоологии НАНУ, 1996. 130 с.
 19. Брагинский Л. П., Линник П. Н. К методике токсикологического эксперимента с тяжелыми металлами на гидробионтах // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 40, № 1. С. 92—104.
 20. Бурковский А. Л., Кулькин С. Г. Метод одновременного приготовления мазков крови и отпечатков почек рыб для сравнительной токсикологической диагностики // Гидробиологический журнал. 1981. Т. 17, № 6. С. 108—111.
 21. Быкова А. В. Методы определения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в рыбохозяйственных водоемах // Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов : обзорная информация. Вып. 1. Москва : ЦНИИТЭИРХ, 1981. 60 с.
 22. Волков И. В. Изучение интоксикации рыб методом теплового гемолиза эритроцитов // Биологические науки. 1969. № 8. С. 159—160.
 23. Волкова И. В., Ершова Т. С., Шипулин С. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения с помощью гидробионтов : учебное пособие. Москва : Колос, 2009. 352 с.
 24. Воскресенский К. А., Дмитриева Н. Г. Выявление сублетальных токсических загрязнений водоемов методом оценки адаптационных реакций тест-организмов // Биологические науки. 1977. № 10. С. 132—136.
 25. Вятчанина Л. И., Гончаренко Н. И. Опыт применения экспресс-метода оценки токсичности водной среды по состоянию респираторного аппарата рыб // Проблемы производства и переработки рыбы и других гидробионтов : науч.-практ. конф., Киев, 24-25 нояб 1993 г. : матер. Киев, 1993. С. 69—70.
 26. Ганджа Х. Д., Ганжа Д. Д., Канцева І. М. Екологічна індикація стану літоральних екосистем методом оцінки флуктуючої асиметрії // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 : Междунар. науч. конф., Херсон, 26-29 авг. 2008 г. : матер. Херсон, 2008. С. 102—105.
 27. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень. Теорія, методи, практика використання. Львів : Світ, 1995. 438 с.
 28. Глазачева И. В. Применение метода агрессивной окисляемости воды для характеристики некоторых гидрохимических показателей рыбоводных прудов // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 5. С. 128—131.
 29. Головин А. Н., Кириченко С. Г., Демина Л. Л. Спектрографический метод определения содержания кадмия в мышечной ткани рыб // Рыбное хозяйство. 1975. № 8. С. 68—70.
 30. Гончаренко Н. И. Использование чешуи рыб в диагностике водной среды // Методи іхтіологічних досліджень : І Всеукр. школа-семінар, 20-22 вер. 2007 р. : матер. Мелітополь, 2007. С. 5—8. (Бюлетень Іхтіологічної спілки України ; вип. 1).
 31. Дементьева М. А., Шишина В. П. Сравнительная оценка качества среды обитания рыб методами биотестирования и морфофизиологического контроля при экстремальных ситуациях на рыбоводных хозяйствах // Первый конгресс ихтиологов России, Астрахань, сент. 1997 г. : тезисы докл. Москва : ВНИРО, 1997. С. 273.
 32. Добрынский В. А., Рогаль И. В. Применение методов математического моделирования к изучению круговорота фосфора в пресноводных экосистемах // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 5. С. 73—88.
 33. ДСТУ ISO 10229:2005. Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)). Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 14 с. (Національний стандарт України).
 34. Дудкин С. И. Биохимические методы биоиндикации токсического воздействия на гидробионты // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне. Краснодар, 2005. С. 292—315.
 35. Евтушенко Н. Ю. Методологические аспекты ихтиотоксикологических исследований на основе биомониторинга // Развитие гидробиологических исследований в Украине. Киев : Наукова думка, 1993. С. 26—36.
 36. Зайдинер Ю. И. Методы оценки ущерба биоресурсам водоема антропогенной деятельностью // Рыбное хозяйство. 1993. № 3. С. 18—19.
 37. Звенигородский Э. Л. Использование методов теории нечетких множеств для оценки экологического статуса водохранилищ // Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 6. С. 90—98.
 38. Звенигородский Э. Л. Методика экологической оценки качества поверхностных вод на основе нечеткой логики // Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 1. С. 102—109.
 39. Золотов А. А. Классификация методов очистки сточных вод // Рибне господарство України. 2007. № 6. С. 39—42.
 40. Зубенко И. Б., Белоконь В. Н. Источники и методы устранения ошибок в атомно-абсорбционном определении тяжелых металлов в объектах гидросферы // Гидробиологический журнал. 1997. Т. 33, № 2. С. 108—112.
 41. Инкина Г. А., Дубко Н. В. Применение метода Кнеппа для оценки процессов самоочищения в водоемах и водотоках // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 16, № 3. С. 102—108.
 42. Инструментальный экспресс-метод оценки токсичности сточных вод по реакции ухода рыб / Власенко А. Г. и др. // Теоретические вопросы биотестирования. Волгоград, 1983. С. 100—104.
 43. Использование методов биотестирования и биоиндикации для эколого-токсикологического мониторинга пресноводных водоемов, испытывающих воздействие атмосферного загрязнения / Томилина И. И. и др. // Физиология и токсикология пресноводных животных. Рыбинск, 2007. С. 205—230.
 44. Качмар Т. М. Биоэлектрическая активность миокарда рыб как тест-метод разработки ПДК некоторых пестицидов в водоемах рыбохозяйственного назначения // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1988. Вып. 288. С. 159—160.
 45. Кирпенко Н. І. Тест A-Z за Кньопом для орієнтовного визначення токсичності води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 327—331.
 46. Кленус В. Г. Визначення вмісту специфічних речовин радіаційної дії в гідробіонтах різного трофічного рівня // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 319—320.
 47. Кожова О. М., Шастина Н. А., Мельник Н. Г. Статистические методы оценки состояния водных экосистем // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 3. С. 3—13.
 48. Козлов В. И. Методы экологического мониторинга эволюции экосистемы низовьев крупных рек // Рибне господарство. 2009. Вип. 67. С. 100—106.
 49. Комаровский Ф. Я., Клисенко М. А., Пищолка Ю. К. Определение содержания остатков пестицидов в органах и тканях пресноводных рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 36—49.
 50. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра / Романенко В. Д. та ін. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 103 с.
 51. Коновець І. М., Кіпніс Л. С. Біотестування токсичності поверхневих вод та донних відкладів за допомогою гіллястовусих ракоподібних Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 340—364.
 52. Контроль качества воды : справочник. Ч. 1 : Методики аналитических исследований / ред. Минеев В. Г. ; сост. Овцов Л. П. и др. Москва : Издательство Мурашкина, 2004. 222 с.
 53. Контроль органолептических показателей и физико-химических характеристик [воды] // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 128—191.
 54. Контроль токсичности по поглощению кислорода // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 604—612.
 55. Контроль токсичности по росту микроорганизмов активного ила // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 612—618.
 56. Корпакова И. Г., Цыбульский И. Е. Методы биотестирования качества природной среды // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 98—115.
 57. Критерий токсичности и принципы методик по водной токсикологии  сборник научных трудов. Москва : Московский университет, 1971. 307 с. (Известия ГосНИОРХ ; т. 78).
 58. Крылов О. Н. Методика токсикологических опытов на рыбах с целью установления пограничных концентраций вредных веществ // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1979. Вып. 146. С. 100—116.
 59. Лаврик В. И., Скуратовская И. А. Исследование устойчивости кислородного режима водных экосистем методами математического и имитационного моделирования // Гидробиологический журнал. 2007. Т. 44, № 1. С. 111—117.
 60. Лебединский Н. А. Применение метода эмиссионного спектрального анализа при изучении действия на рыб токсических веществ // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 61—67.
 61. Левич А. П., Терехин А. Т. Метод расчета экологически допустимых уровней воздействия на пресноводные экосистемы // Водные ресурсы. 1997. Т. 24, № 3. С. 328—335.
 62. Линник П. М. Визначення дихроматної окисності води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 255—257.
 63. Линник П. М. Визначення загальної мінералізації (суми іонів) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 225—226.
 64. Линник П. М. Визначення концентрації розчиненого у воді кисню // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 248—252.
 65. Линник П. М. Визначення концентрації у воді амонійного азоту // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 240—242.
 66. Линник П. М. Визначення концентрації у воді гідрокарбонат-іонів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 232—233.
 67. Линник П. М. Визначення концентрації у воді заліза (феруму) загального // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 272—275.
 68. Линник П. М. Визначення концентрації у воді іонів Ca2+ // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 233—235.
 69. Линник П. М. Визначення концентрації у воді іонів Mg2+ // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 235—237.
 70. Линник П. М. Визначення концентрації у воді марганцю (мангану) хемілюмінесцентним методом // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 275—276.
 71. Линник П. М. Визначення концентрації у воді миш’яку (арсену) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 270—272.
 72. Линник П. М. Визначення концентрації у воді нікелю // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 268—270.
 73. Линник П. М. Визначення концентрації у воді нітратного азоту // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 244—246.
 74. Линник П. М. Визначення концентрації у воді нітритного азоту // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 242—244.
 75. Линник П. М. Визначення концентрації у воді ртуті (меркурію) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 261—262.
 76. Линник П. М. Визначення концентрації у воді сульфат-іонів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 229—231.
 77. Линник П. М. Визначення концентрації у воді фосфору фосфатів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 246—248.
 78. Линник П. М. Визначення концентрації у воді фторид-іонів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 276—278.
 79. Линник П. М. Визначення концентрації у воді хлорид-іонів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 226—229.
 80. Линник П. М. Визначення концентрації у воді хрому загального // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 265—267.
 81. Линник П. М. Визначення концентрації у воді цинку, кадмію, свинцю (плюмбуму) та міді (купруму) методом анодної інверсійної вольтамперометрії // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 263—265.
 82. Линник П. М. Визначення перманганатної окисності води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 252—254.
 83. Линник П. М. Встановлення іонного складу води // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 237—238.
 84. Линник П. М. Встановлення концентрації водневих іонів (рН води) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 239—240.
 85. Линник П. М. Хемілюмінесцентний метод визначення концентрації у воді хрому тривалентного Cr (III) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 267—268.
 86. Линник П. Н. Методика исследований процессов комплексообразования ионов металлов в природных водах // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 16, № 6. С. 61—63.
 87. Линник П. Н., Линник Р. П., Запорожец О. А. Методы исследования сосуществующих форм металлов в природных водах (обзор) // Методы и объекты химического анализа. 2006. Т. 1, № 1. С. 4—26.
 88. Лукьяненко В. И. Биохимические тесты в ихтиотоксикологии // Теоретические вопросы биотестирования. Волгоград, 1983. С. 38—45.
 89. Лукьяненко В. И., Карпович Т. А. Биотестирование на рыбах (Методические рекомендации). Москва. : АН СССР, 1989. 96 с.
 90. Мальцев В. І., Карпова Г. О., Зуб Л. М. Визначення якості води методами біоіндикації : науково-методичний посібник. Київ : Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАНУ ; Недержавна наукова установа Інститут екології ІНЕКО, 2011. 112 с.
 91. Маляревская А. Я., Биргер Т. И., Комаровский Ф. Я. Определение накопления токсинов синезеленых водорослей в тканях рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 22—30.
 92. Маляревская А. Я., Биргер Т. И., Комаровский Ф. Я. Оценка влияния токсических веществ синезеленых водорослей на организм пресноводных рыб // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 31—35.
 93. Мартемьянов В. И. Методы оценки действия неблагоприятных факторов на гидробионты по показателям ионного обмена // Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы : III Всерос. конф. по водной токсикологии, посвящ. памяти Б. А. Флерова : матер. Ч. 2. Борок, 2008. С. 87—91.
 94. Методи контролю за абіотичними та біотичними компонентами екосистем / укл. Литвинова Т. Г. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2010. 19 с.
 95. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України : проект / Романенко В. Д. та ін. Київ : ВІПОЛ, 2001. 48 с.
 96. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
 97. Методика определения токсичности водной среды по изменениям жаберного аппарата рыб / Андронников С. Б. и др. // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 3. С. 92—95.
 98. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / Афанасьев С. А., Гродзинский М. Д. Киев : АйБи, 2004. 59 с.
 99. Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов. Москва, 1967. 11 с.
 100.         Методика получения водных вытяжек из донных отложений для их биотестирования / Щербань Э. П. и др. // Гидробиологический журнал. 1994. Т. 30, № 4. С. 100—111.
 101. Методики биологических исследований по водной токсикологии. Москва : Наука, 1971. 300 с.
 102. Методические аспекты дешифрирования космических изображений водных растительных ландшафтов для оценки экологического состояния устьевых участков рек / Федоровский А. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 2. С. 84—94.
 103. Методические указания по гематологическому обследованию рыб в водной токсикологии. Ленинград : ГосНИОРХ, 1974. 40 с.
 104. Методические указания по установлению предельно допустимых концентраций вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов и дополнительных характеристик, нужных для расчета ПДС / Лесников Л. А. и др. Ленинград : ГосНИОРХ, 1989. 50 с.
 105. Методичні рекомендації щодо визначення ступеню забруднення хлорорганічними пестицидами водойм комплексного та рибогосподарського призначення / Мельник А. П. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 18 с.
 106. Методичні рекомендації щодо оцінки екологічного стану водойм рибогосподарського призначення з використанням системи біомоніторингу / укл. Євтушенко М. Ю., Шевченко П. Г., Хижняк М. І.. Київ : НУБіП України, 2011. 60 с.
 107. Методы анализа природных и сточных вод. Москва : Наука, 1977. 264 с.
 108. Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС : сборник научных трудов. Москва : Наука, 1988. 165 с.
 109. Методы исследований токсичности на рыбах. Москва : Агропромиздат, 1985. 120 с.
 110. Методы ихтиотоксикологических исследований : І Всесоюзный симпозиум по методам ихтиотоксикологических исследований, Ленинград, октябрь 1987 г. : тезисы докл. Ленинград, 1987. 141 с.
 111. Методы определения загрязняющих веществ / Корпакова И. Г. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 79—97.
 112. Михайлова Л. В. Исследование влияния нефти на рыб с помощью метода радиоизотопной индикации // Х съезд Гидробиологического общества при РАН, Владивосток, 28 сент. ‒ 2 окт. 2009 г. : тезисы докл. Владивосток, 2009. С. 273—274.
 113. Мороз Т. Г. Сравнение различных методов оценки качества воды по индикаторным донным беспозвоночным // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 3. С. 115—118.
 114. Морозов Н. П., Петухов С. А. Определение содержания микроэлементов группы тяжелых и переходных металлов в рыбах // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 50—60.
 115. Набиванец Б. И., Линник П. Н., Удовиченко В. В. Методы определения химического потребления кислорода в природных водах // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 4. С. 84—98.
 116. Никаноров А. М. Гидрохимия и методы исследования качества вод суши. Ростов-на-Дону, 2017. 571 с.
 117. Новиков Ю. В., Ласточкина К. О., Болдина З. Н. Методы исследования качества воды водоемов. Москва : Медицина, 1990. 400 с.
 118. Новый экспресс-метод определения средних летальных концентраций ксенобиотиков для гидробионтов / Фрумин Г. Т. и др. // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1993. Вып. 335. С. 30—37.
 119. Онищенко Л. С., Аршаница Н. М. Сравнительная характеристика различных методик оценки качества сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и их влияния на водоемы // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1990. Вып. 313. С. 78—121.
 120. Определение адсорбируемых галогенорганических соединений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 441—446.
 121. Определение азот- и фосфорорганических средств защиты растений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 475—482.
 122. Определение азота // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 215—229.
 123. Определение активности липаз [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 83—84.
 124. Определение активности нуклеаз [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 81—83.
 125. Определение активности окислительно-восстановительных ферментов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 68—73.
 126. Определение активности протеолитических ферментов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 77—81.
 127. Определение активности фосфатазы [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 73—77.
 128. Определение алюминия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 252—260.
 129. Определение аммония // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 229—252.
 130. Определение белка в осадках по Лоури // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 40.
 131. Определение бензола // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 451—465.
 132. Определение бората // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 260—263.
 133. Определение железа // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 263—267.
 134. Определение кадмия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 268—272.
 135. Определение кадмия, никеля, кобальта, свинца и цинка // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 272—281.
 136. Определение калия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 282—283.
 137. Определение калия и натрия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 285—287.
 138. Определение кальция // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 288—290.
 139. Определение легколетучих галогенированных углеводородов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 446—451.
 140. Определение липидов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 58—62.
 141. Определение марганца // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 290—295.
 142. Определение мышьяка // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 295—301.
 143. Определение натрия // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 283—285.
 144. Определение неорганических анионов и катионов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 301—335.
 145. Определение нефтяных углеводородов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 422—430.
 146. Определение нитратов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 335—344.
 147. Определение нитратов и нитритов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 347—350.
 148. Определение нитритов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 344—347.
 149. Определение нуклеиновых кислот и азотистых оснований [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 46—52.
 150. Определение органических средств защиты растений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 482—489.
 151. Определение органического вещества [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 14—30.
 152. Определение органического углерода // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 417—421.
 153. Определение поверхностно-активных веществ // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 430—440.
 154. Определение растворенного белка с Кумасси R-250 // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 32—37.
 155. Определение растворенного и взвешенного белка по Лоури // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 38—40.
 156. Определение растворенного кислорода // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 192—200.
 157. Определение ртути // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 350—360.
 158. Определение свободного и общего хлора // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 201—212.
 159. Определение свободных и связанных аминокислот [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 41—46.
 160. Определение селена // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 360—363.
 161. Определение сульфатов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 363—365.
 162. Определение сульфидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 366—371.
 163. Определение углеводов [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 52—57.
 164. Определение феноксиалкановых гербицидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 489—495.
 165. Определение фенолов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 465—472.
 166. Определение фосфора и фосфатов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 371—380.
 167. Определение фторидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 380—385.
 168. Определение химических показателей качества воды // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 129—180.
 169. Определение хлоридов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 385—387.
 170. Определение хлорорганических средств защиты растений // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 472—475.
 171. Определение хлорофилла а // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 658—660.
 172. Определение хрома // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 387—394.
 173. Определение цианидов // Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам : энциклопедический справочник / Фомин Г. С. Москва : Протектор, 2000. С. 394—412.
 174. Оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води / Карпова Г. та ін. Бережани, 2010. 32 с.
 175. Пашкевич А. И. Методы определения минерального фосфора в воде и их применение в гидробиологических исследованиях (Обзор) // Гидробиологический журнал. 1983. Т. 19, № 5. С. 16—27.
 176. Перспективные методы биомониторинга внутренних водоемов / Федотов В. П. и др. // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 83—85.
 177. Пилипенко Ю. В., Клименко М. О., Бєдункова О. О. Метод інтегрованої діагностики стану гідроекосистем за цитогенетичним гомеостазом аборигенних видів риб // Водні біоресурси та аквакультура. 2017. № 2. С. 83—93.
 178. Пилипенко Ю. В., Плоткін С. Я. Екологічна індикація екосистем малих водосховищ геоінформаційними методами // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 52. С. 360—365.
 179. Предеина Л. М. Экспресс-методика биотестирования поверхностных вод суши при загрязнении тяжелыми металлами // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. науч. конф., Киев, 6-8 сент. 1995 г. : матер. Киев, 1995. С. 173—174.
 180. Приемы биоиндикации и биотестирования при текущем надзоре за загрязненностью водных объектов и выявлении превышения их ассимилирующей способности: методические указания. Санкт-Петербург, 1992. 28 с.
 181. Применение математических методов к прогнозированию и управлению качеством воды в речных бассейнах / Литвинчук Г. С. и др. Киев : Наукова думка, 1979. 156 с.
 182. Применение метода хромато-масс-спектрометрии для определения полихлорированных дифенилов в икре дунайской рыбы / Бродский Е. С. и др. // Гидробиологический журнал. 1992. Т. 28, № 6. С. 104—107.
 183. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологическом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для районов Мирового океана / ред. Сапожников В. В. Москва : ВНИРО, 2003. 202 с.
 184. Салазкин А. А. Методика постановки опыта по определению влияния различных ядохимикатов на водных беспозвоночных // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 103—107.
 185. Смирнова Н. Н., Сиренко Л. А. Цитофизиологический метод экспресс-оценки токсичности природных вод // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 4. С. 95—101.
 186. Спектрофотометрический метод определения растворенного белка в пресных водах // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 37—38.
 187. Справочник по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды : справочное издание / сост. Аранович Г. И., Коршунов Ю. Н., Ляликов Ю. С. Ленинград : Судостроение, 1979. 648 с.
 188. Стойка Ю. О., Кіпніс Л. С., Коновець І. М. Визначення цитогенотоксичності води та витяжок донних відкладів за допомогою риб // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 365—375.
 189. Строганов Н. С. Экспресс-метод установления ПДК для рыбохозяйственных водоемов // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 4. С. 100—102.
 190. Удовиченко В. В., Набиванец Б. И., Сухан В. В. Ускоренный метод определения химического потребления кислорода в природных водах // Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 5. С. 106—112.
 191. Флуоресцентный метод определения активности некоторых гидролаз [в водной среде] // Руководство по современным биохимическим методам исследования водных экосистем, перспективных для промысла и марикультуры / ред. Агатова А. И. Москва : ВНИРО, 2004. С. 85—88.
 192. Цыцугина В. Г., Поликарпов Г. Г. Методология изучения эквивалентности действия радиоактивного и химического загрязнения на природные популяции гидробионтов // Гидробиологический журнал. 2004. Т. 41, № 5. С. 78—89.
 193. Чалова И. В., Крылов А. В. Оценка качества природных и сточных вод методами биотестирования с использованием ветвистоусых ракообразных (Cladocera, Crustacea) : научно-методическое издание. Рыбинск : Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, 2007. 73 с.
 194. Чистяков В. А., Сазыкина М. А., Войнова Н. В. Биолюминисцентный метод определения генотоксичности воды, экстрактов донных отложений и тканей гидробионтов // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 116—122.
 195. Широков Л. В. К разработке методики составления экологических прогнозов // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1982. Вып. 180. С. 178—188.
 196. Шитиков В. К., Зинченко Т. Д., Головатюк Л. В. Нейросетевые методы оценки качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2002. Т. 4, № 2. С. 280—289.
 197. Шуляренко Л. В. Йод в природных водах и методы его определения // Гидробиологический журнал. 1996. Т. 32, № 1. С. 95—108.
 198. Щербак В. І. Визначення біохімічного споживання кисню (БСК) в природних водах // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 258—260.
 199. Щербак В. І. Оцінка якості води за структурно-функціональними характеристиками фітопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 302—304.
 200. Якушин В. М. Оцінка якості води за мікробіологічними показниками // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 305—307.