pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 72-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.072
УДК 597-1.044:597-169

Вплив антропогенного забруднення водойм на фізіолого-біохімічні показники риб та склад їхніх паразитоценозів

Ю. О. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. О. Шлапак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м.Київ
О. С. Потрохов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. Г. Зіньковський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета роботи. Встановити характер змін фізіолого-біохімічних показників риб, якісного та кількісного складу їхніх паразитоценозів залежно від різного ступеня забруднення водойм.

Методика. У роботі наведені результати визначення гідрохімічного складу води озер м. Києва, структури їхньої кормової бази (зообентосу). Як маркерні морфо-фізіологічні ознаки карася сріблястого, краснопірки звичайної та плітки звичайної використовували індекс печінки та селезінки. У плазмі крові риб досліджено вміст глюкози, кортизолу та тиреоїдних гормонів. Збір та опрацювання іхтіологічного матеріалу виконано у відповідності до загальновизнаних методів. Встановлення таксономічної належності паразитів здійснювались за відповідними визначниками.

Результати. У роботі наведено декілька важливих гідрохімічних характеристик дослідних озер, розвиток кормової бази риб — організмів зообентосу, фізіолого-біохімічних показників окремих представників коропових видів риб у озерах м. Києва, які зумовлені різним ступенем антропогенного навантаження. Насамперед, було досліджено індекси внутрішніх органів та низку біохімічних показників плазми крові риб.

Паразитоценози виявилися специфічними для кожного озера. Найменша їх чисельність була в оз. Лугове, яке характеризується суттєвим антропогенним навантаженням. В оз. Бабиному, яке взято за умовний контроль, були наявні паразити риб, що не зустрічалися в інших озерах. У краснопірки з оз. Кирилівське, інвазованої паразитами, спостерігався вищий індекс селезінки на 13% (r = 0,98). Також у заражених риб з оз. Кирилівське та Лугове був встановлений вищий вміст трийодтироніну (Т3) у плазмі крові у 2,2 раза (r = 0,82 та r = 0,75 відповідно) порівняно з рибами з оз. Бабине.

Встановлено, що у плітки з оз. Кирилівське індекс селезінки більший на 16% (r = -0,83) відносно плітки з оз. Бабине. У плітки з оз. Кирилівське вміст кортизолу в крові виявився меншим у 4,7 (r = -0,83) та Т3 у 4,0 рази (r = -0,71) порівняно з рибами з оз. Бабине. У карася з оз. Кирилівське та Лугове індекси селезінки були меншими на 44 та 37%, у порівнянні з рибами з оз. Бабине. Крім того, у карася з оз. Лугове відмічався менший вміст кортизолу та Т3 у 1,7 та 1,5 раза відповідно порівняно з рибами оз. Бабине. Можна припустити, що досліджені види риб різним чином реагують на сукупний вплив антропогенного навантаження.

Наукова новизна. Вперше використано різнорівневі маркери (морфо-фізіологічні, біохімічні та паразитологічні) для встановлення реакції риб на комплексний антропогенний вплив в умовах водойм урбанізованих територій.

Практична важливість. Отримані дані необхідні для визначення закономірностей пристосувальних реакцій господарсько цінних видів коропових риб, їхніх паразитів і кормових об’єктів за дії несприятливих умов урбанізації. Досліджені фізіолого-біохімічні показники риб можна використовувати для оцінки якості води водойм.

Ключові слова: карась, краснопірка, плітка, пристосування, озеро, антропогенне навантаження, кормова база, ектопаразити, ендопаразити.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва / Ситник Ю. М. та ін. // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 2012. № 2 (51). С. 230—236. (Серія : Біологія).
 2. Клименко В. Г. Гідрологія України: Навчальний посібник для студентів-географів // Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. С. 74—75.
 3. Биоиндикация экологического состояния водоемов в черте г. Киева / Романенко В. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 2. C. 3—24. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v46.i4.10 
 4. Khan R. A., Thulin J. Influence of Pollution on Parasites of Aquatic Animals // Advances in Parasitology. 1991. Vol. 30. Р. 201—238. https://doi.org/10.1016/S0065-308X(08)60309-7 
 5. Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / Линник П. М. та ін. // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 59—69.
 6. Микряков Д. В., Силкина Н. И., Микряков В. Р. Влияние гормона стресса кортизона на окислительные процессы в иммунокомпетентных органах карпа Cyprinus carpio L. // Биология внутренних вод. 2007. № 3. С. 84—86.
 7. Peter M. C. The role of the thyroid hormones in stress response of fish // Gen. Comp. Endocrinol. 2011. Vol. 172, № 2. P. 198—210. https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2011.02.023 
 8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
 9. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 2: Паразитические многоклеточные (Первая часть). Москва : Наука ;  Зоол. ин-т АН СССР, 1985. 425 с. (Определители по фауне СССР ; № 143).
 10. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 3: Паразитические многоклеточные (Вторая часть). Москва : Наука ;  Зоол. ин-т АН СССР, 1987. 583 с. (Определители по фауне СССР ; № 149).
 11. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1984. 52 c.
 12. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 513 c.
 13. Щербак В. И., Семенюк Н. Е. Разнообразие фитопланктона некоторых водоемов г. Киева // Альгология. 2006. Т. 16, № 4. С. 467-478.
 14. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
 15. Батог С. В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук. Київ, 2018. 20 с.
 16. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасюк І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. Вип. 4 (20). С. 63—69.
 17. Жежеря В. А., Линник П. М., Зубенко І. Б. Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) // Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. Вип. 269. С. 70—86.
 18. Романенко В. Д. Основи гідроекології. Київ : Обереги, 2001. 728 с.
 19. Mundoli S., Manjunath B., Nagendra H. Effects of urbanisation on the use of lakes as commons in the peri-urban interface of Bengaluru, India // International Journal of Urban Sustainable Development. 2014. Vol. 7 (1). Р. 89—108. https://doi.org/10.1080/19463138.2014.982124 
 20. Koyun, M., Tepe, Y., Mart, A. First Record of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinea) on some Species of Cyprinidae from Euphrates-Tigris Basin in Turkey // Journal of Fisheries and Aquatic Science. 2015. Vol. 10. P. 575—580. https://doi.org/10.3923/jfas.2015.575.580 
 21. Barber I., Wright H. A. Effects of parasites on fish behaviour: interactions with host physiology //  Fish physiology / eds. Katherine R. W. W., Sloman A., Sigal B. San Diego : Academic Press, 2005. P. 109—149. https://doi.org/10.1016/S1546-5098(05)24004-9 
 22. Barber I. Hoare D., Krause J. Effects of parasites on fish behaviour: an evolutionary perspective and review // Rev Fish Biol Fish. 2000. P. 131—165. https://doi.org/10.1023/A:1016658224470 
 23. Different seasonal infection dynamics of two species of eye-flukes (Diplostomum spathaceum and Tylodelphys clavata) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / Buchmann K. et al. // Bull Eur Assoc Fish Pathol. 1997. Vol. 17. P. 165—170.
 24. Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів коропа впродовж вегетаційного періоду / Клименко О. М. та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2013. Вип. 10. С. 44—46.
 25. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю. Селезенка — морфофизиологический индикатор качества состояния популяции рыб // Экологическая физиология водных организмов. 1992. С. 11—17.
 26. Руднева И. И., Кузьминова Н. С. Изменение биомаркеров гонад некоторых видов черноморских рыб, обитающих в условиях хронического загрязнения // Экологические системы и приборы. 2011. № 2. С. 8—12.
 27. Kennish M. J. Environmental threats and environmental future of estuaries // Environmental Conservation. [S. l.], 2002. 107 р. https://doi.org/10.1017/S0376892902000061 
 28. Особливості пристосування риб до зміни температури і мінералізації води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюкози у плазмі крові / Потрохов О. С. та ін. // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2017. № 1. С. 89—95. (Серія : Біологія). https://doi.org/10.15199/33.2017.08.26 
 29. A journey through the gonadotropin’inhibitory hormone dydtem of fish / Munoz’Cuerto Jose A. et al. // Frontiers in endocrinology. 2017. Vol. 8. P. 285. https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00285 
 30. Geven E. J., Klaren P. H. M. The teleost head kidney: Integrating thyroid and immune signalling // Developmental and Comparative Immunology. 2017. Vol. 66. Р. 73—83. https://doi.org/10.1016/j.dci.2016.06.025