pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 108-127
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.108
УДК 016:574.5.08

Методи гідробіологічних досліджень. Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань застосування класичних та сучасних методів дослідження біоти водойм — бактеріо-, фіто-, зоопланктону, зообентосу, вищої водної рослинності.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 150 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1949 по 2017 рр., і присвячені розробці та впровадженню методів досліджень водних біоценозів, їх окремих компонентів та продуктивних характеристик. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання гідробіології, гідроекології, зоології та аквакультури.

Ключові слова: бактеріопланктон, фітопланктон, макрофіти, зоопланктон, зообентос, продуктивність, гідробіонти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алеев М. Ю. Новый метод определения скорости плавания планктонных организмов // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 6. С. 70—74.
 2. Андреев А. А. Методика измерения напряжения кислорода в мышечных тканях свободноплавающих гидробионтов // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 4. С. 118—119.
 3. Андроникова И. Н. Оценка двух методов расчета продукции пресноводного зоопланктона // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 1. С. 71—75.
 4. Андронникова И. Н. Соотношение биомасс протозойного и метазойного планктона как экспресс-метод для расчета продукции простейших в озерах разного трофического типа // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 50—56.
 5. Апонасенко А. Д., Сидько Ф. Я., Васильев В. А. Определение концентраций хлорофилла фитопланктона по дифференциальным спектрам поглощения света // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 97—100.
 6. Асочаков А. А. К методике измерения длины тела амфипод // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 2. С. 90—93.
 7. Афанасьев С. А. К методике изучения сообществ перифитона в условиях высокогетерогенного биотопа // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 4. С. 86—87.
 8. Баканов А. И. Методы повышения достоверности оценки кормовой базы рыб-бентофагов // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 4. С. 107—111.
 9. Белова С. Л. К методике определения объемов простейших // Гидробиологический журнал. 1982. Т. 18, № 1. С. 110—112.
 10. Богатов В. В. Метод расчета миграционной активности и дистанции дрифта бентоса в крупных реках // Гидробиологический журнал. 1985. Т. 21, № 3. С. 86—89.
 11. Бойко Е. Г. Обработка материалов сезонных сборов графическим методом // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 2. С. 92—95.
 12. Бульон В. В. Внеклеточная продукция фитопланктона и методы ее исследования // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 3. С. 64—73.
 13. Бульон В. В. Радиоуглеродный метод определения первичной продукции фитопланктона, его возможности и ограничения в сравнении с кислородным методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 14—20.
 14. Буяновский А. И. Прогноз потенциального вылова прибрежных беспозвоночных при затруднении с оценкой запаса. Методические рекомендации. Москва : ВНИРО, 2012. 222 с.
 15. Вехов Н. В. Методические рекомендации по изучению биологии Anostraca (Crustacea, Branchiopoda) в мелких водоемах // Гидробиологический журнал. 1989. Т. 25, № 5. С. 74—77.
 16. Використання нетрадиційних біоресурсів внутрішніх водойм на основі підвищення їх біорізноманітності методами культивування та інтродукції : науково-практична інструкція / Харченко Т. А. та ін. Київ : Інститут гідробіології НАНУ, 2000. 64 с.
 17. Винберг Г. Г. Сравнительная оценка некоторых распространенных методов расчета продукции водных бактерий // Гидробиологический журнал. 1971. Т. 7, № 4. С. 86—96.
 18. Владимирова К. С. Методика изучения первичной продукции донных водорослей // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 4. С. 128—130.
 19. Воскресенский К. А., Лебедева Л. И. Изучение популяций кладоцер методом полуизоляции в водоеме // Зоологический журнал. 1964. Т. 43, вып. 4. С. 518—524.
 20. Гавриленко М. Я., Биргер Т. И., Гусынская С. Л. К методике разделения зоопланктона и фитопланктона в сестоне // Гидробиологический журнал. 1975. Т. 11, № 6. С. 106—109.
 21. Гаврилов Е. Н., Зубов В. И. Методические особенности оценки запасов ламинариевых водорослей гидроакустическим методом // Гидроакустические исследования на внутренних водоемах : Всерос. конф., Борок, 2-4 дек. 2008 г. : матер. докл. Борок, 2008. С. 19—25.
 22. Гаевский Н. А., Шатров И. Ю., Гольд В. М. Флуоресцентный анализ пигментов фитопланктона // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 101—109.
 23. Гайсина Л. А., Фазлутдинова А. И., Кабиров Р. Р. Современные методы выделения и культивирования водорослей : учебное пособие. Уфа : БГПУ, 2008. 152 с.
 24. Галковская Г. А. Методы определения продукции планктонных коловраток // Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии. 1972. Т. 8. С. 98—104.
 25. Гидробиологический практикум. Ч. 2 : Методы определения биологической продуктивности. Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1999. 111 с.
 26. Голубкова М. Г. Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 3. С. 110.
 27. Гольд В. М., Попельницкий В. А. Определение фотосинтеза фитопланктона флуоресцентным методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 25—29.
 28. Горячев Ю. В. Методика объективной регистрации движения инфузорий // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 6. С. 107—109.
 29. Давидов О. А. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Епіфітні угруповання водоростей // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 33—37.
 30. Дружков Н. В. Метод хранения проб морского скелетного протозойного микропланктона // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 3. С. 97—98.
 31. Дыхание фитопланктона. Проблемы и методы / Гольд В. М. и др. // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 66—74.
 32. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення видового складу і структури рослинних угруповань // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 42—44.
 33. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення фітомаси і продукції рослинних угруповань // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 48—52.
 34. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення характеру заростання і розподілу рослинності // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 44—46.
 35. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Визначення ценотичного складу водяної рослинності // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 46—48.
 36. Дьяченко Т. М. Макрофіти. Оцінка стану екосистем водних об’єктів за структурно-функціональними характеристиками макрофітів // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 53—58.
 37. Елизарова В. А. Опыт определения продукции фитопланктеров альгологическим методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 52—58.
 38. Заходнова Т. А. Определение продукции микрофитобентоса двумя способами // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 31—33.
 39. Иванков В. Н. К методике определения плодовитости пойкилотермных животных // Гидробиологический журнал. 1974. Т. 10, № 1. С. 99—102.
 40. Иоффе Ц. И. К методике изучения сноса бентических организмов рекой и его роль в заселении водохранилища // Известия ВНИОРХ. 1949. Т. 29. С. 96—105.
 41. Калайда М. Л., Говоркова Л. К. Методы рыбохозяйственных исследований : учебное пособие. Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2013. 288 с.
 42. Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоёмов СССР: методы изучения. Ленинград : Наука, 1981. 187 с.
 43. Ковалевский В. Н. Методы оценки состояния популяций кубанского рака, прогнозирование промысловых запасов // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 253—255.
 44. Коваленко В. Ф. К методике определения газообмена у водных животных // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 4. С. 102—104.
 45. Кокина А. Г. Использование метода прямого счета бактерий при изучении процесса самоочищения подземных вод // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 1. С. 104—108.
 46. Колупаев Б. И., Андреев А. А., Самойленко Ю. К. Оптический метод регистрации сердечного ритма у дафний // Гидробиологический журнал. 1977. Т. 13, № 3. С. 119—120.
 47. Константинов А. С. К методике определения продукции кормовых для рыб животных // Биологические науки. 1960. № 4. С. 59—62.
 48. Корнюшенко Г. А. Хроматографический метод и возможности его использования для изучения пигментов фитопланктона // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 86—96.
 49. Коцарь Н. И. Методика определения двуокиси углерода внешнего дыхания гидробионтов при различном ее уровне в водной среде // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 1. С. 72—74.
 50. Кравчук Т. С. К методам исследования математических моделей регулирования биоценозов // Гидробиологический журнал. 1973. Т. 9, № 1. С. 107—113.
 51. Кравчук Т. С., Мырзакова Л. И. Исследование конкуренции нескольких видов высших водных растений с применением математических методов // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 2. С. 86—93.
 52. Кражан С. А., Лупачева Л. Ю. Естественная кормовая база водоёмов и методы её определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства (Справочный материал для работников прудовых хозяйств УССР). Львов, 1991. 102 с.
 53. Крылов П. И. Радиоизотопные методы изучения питания и трансформации энергии пищи зоопланктоном // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 16, № 6. С. 63—79.
 54. Кузнецов С. И., Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов. Москва : Наука, 1989. 285 с.
 55. Кутикова Л. А. К методике исследований коловраток // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1983. Вып. 196. С. 61—66.
 56. Ладейщикова Е. Н., Васильева Г. Л. К методике обработки некоторых экспериментальных материалов по зоопланктону // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 3. С. 97—103.
 57. Лебедев Ю. М. Балансовый метод и определение первичной продукции в водотоках // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 59—65.
 58. Лебедева М. Н. Планирование эксперимента при изучении времени генерации бактерии методом склянок // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 3. С. 116—122.
 59. Левадная Г. Д. Методы исследования фитобентоса континентальных водоемов // Гидробиологический журнал. 1975. Т. 11, № 3. С. 85—90.
 60. Ляшенко А. В. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Макрозообентос // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 101—118.
 61. Максимов В. Н., Горидченко Т. П. Применение метода функции желательности для оценки качества воды по составу перифитона // Биологические науки. 1985. № 8. С. 105—110.
 62. Мамонтова Л. М., Кожова О. М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа. Ленинград, 1979. 119 с.
 63. Матвеев В. Ф. Оценка конкуренции в природе с помощью метода множественной регрессии. Анализ взаимодействия трех видов зоопланктона // Журнал общей биологии. 1976. Т. 37, № 6. С. 822—830.
 64. Метод комплексной оценки токсичности донных отложений с применением бентосных и планктонных организмов / Романенко В. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 2011. Т. 48, № 6. С. 32—42.
 65. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Задачи и методы изучения использования кормовой базы рыбой / сост. Салазкин А. А., Огородникова В. А. Ленинград : ГосНИОРХ ; Промрыбвод ; Зоологический институт, 1984. 19 с.
 66. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Бактериопланктон и его продукция / сост. Романова Ю. А., Фурсенко М. В. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1984. 22 с.
 67. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция / сост. Салазкин А. А. и др. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1984. 52 с.
 68. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция / сост. Салазкин А. А., Иванова М. Б., Огородникова В. А. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1982. 34 с.
 69. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Фитопланктон и его продукция / сост. Лаврентьева Г. М., Бульон В. В. Ленинград : ГосНИОРХ ; Зоологический институт, 1981. 32 с.
 70. Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем. Київ, 2002. 52 с.
 71. Методы гидробиологических исследований планктона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 56—68.
 72. Методы гидробиологического исследования : учеб. пособие. Москва : Высшая школа, 1960. 192 с.
 73. Методы исследований перифитона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 115—122.
 74. Методы исследований фитофильной фауны // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 123—124.
 75. Методы исследования зоопланктона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 69—79.
 76. Методы исследования фитопланктона // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 80—99.
 77. Методы определения продукции водных животных. Методическое руководство и материалы / общ. ред. Винберг Г. Г. Минск : Вышэйшая школа, 1968. 248 с.
 78. Методы сбора и обработки бентоса // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 100—114.
 79. Методы сбора и обработки гидробиологических проб / Студеникина Е. И. и др. // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 50—59.
 80. Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике. Киев : Наукова думка, 1975. 247 с.
 81. Михайловский Г. Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ. Москва : Наука, 1988. 214 с.
 82. Мусатов А. П. Оценка параметров экосистем внутренних водоемов. Москва : Научный мир, 2001. 192 с.
 83. Нестерова Д. А. К методике сбора фитопланктона в приповерхностном слое моря // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 3. С. 87—89.
 84. Нефедов В. Н., Колесников Г. В. Особенности роста и методы определения возраста у речных раков // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 215. С. 76—104.
 85. Новокшонов Ю. Д., Безруков Н. П. Сравнительная характеристика методов определения первичной продукции и деструкции планктона рыбоводных прудов // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1981. Вып. 162. С. 205—210.
 86. Новосадов А. Г. Альтернативные методы декапсуляции яиц артемии // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 193—195.
 87. Оксиюк О. П., Давыдов О. А., Меленчук Г. В. Применение метода Браун-Бланке при ценологическом анализе микрофитобентоса // Гидробиологический журнал. 2004. Т. 41, № 5. С. 101—114.
 88. Оксиюк О. П., Юрченко В. В. К методике определения биомассы фитопланктона // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 6. С. 104—107.
 89. Олійник Г. М. Визначення загальної чисельності бактерій у воді при забарвленні акридиноранжем // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 63—64.
 90. Олійник Г. М. Визначення загальної чисельності бактерій у воді при забарвленні 4,6-диамідино-2-фенілоіндолом (DAPI) // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 65—66.
 91. Олійник Г. М. Визначення метаболічно активних бактерій у воді і донних відкладах водойм // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 81—84.
 92. Определение первичной продукции и деструкции органического вещества // Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультуре / сост. Плотников Г. К. и др. Даугавпилс : Сауле, 2017. С. 125—128.
 93. Определение продукции популяций водных сообществ : учебно-методическое пособие. Новосибирск : Наука, 2000. 63 с.
 94. Оптимизация метода тотального учета бентосных бактерий / Дзюбан А. Н. и др. // Гидробиологический журнал. 2001. Т. 37, № 4. С. 102—107.
 95. Особенности диагностики функционального состояния одноклеточных водорослей в жидких средах люминесцентными методами / Вакуленко О. В. и др. // Гидробиологический журнал. 2013. Т. 49, № 5. С. 111—119.
 96. Оценка погрешностей методов гидробиологических и ихтиологических исследований // Труды ИБВВ АН СССР. 1982. Вып. 49 (57). 165 с.
 97. Панов В. Е., Павлов А. М. Методика количественного учета водных беспозвоночных в зарослях камыша и тростника // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 6. С. 87—89.
 98. Пашкова О. В. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Зоопланктон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 85—100.
 99. Петров А. А. Использование метода графов при исследовании миграции в морских экосистемах // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 5. С. 90—93.
 100. Поздняков Д. В. Определение концентрации хлорофилла фитопланктона по данным дистанционного зондирования // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 114—119.
 101. Полищук Л. В. Сравнительная оценка различных методов определения рождаемости и смертности планктонных животных // Журнал общей биологии. 1980. Т. 41, № 1. С. 125—137.
 102. Потапова Н. А., Королевская Т. В. К методике определения биомассы бактериальных клеток // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 1. С. 83—88.
 103. Приходько Т. И. Исследование продукционного процесса популяций и сообществ пресноводного зоопланктона методом математического моделирования : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград, 1975. 20 с.
 104. Протасов А. А., Стародуб К. Д., Афанасьев С. А. Водолазный метод исследований пресноводного перифитона // Гидробиологический журнал. 1982. Т. 18, № 4. С. 91—93.
 105. Протасов О. О., Силаєва А. А. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Зооперифітон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 119—132.
 106. Пырина И. Л. Кислородный метод определения первичной продукции фитопланктона // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 10—13.
 107. Пырина И. Л., Сметанин М. М. Расчет интегральных и средних величин первичной продукции и оценка их точности // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 30—40.
 108. Радченко М. И., Масюк Н. П. К методике хроматографического изучения пигментов полиблефаридовых водорослей // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 4. С. 130—132.
 109. Распопов И. М., Доценко О. Н. Методы изучения водной растительности // Гидробиологический журнал. 1983. Т. 19, № 6. С. 86—87.
 110. Расчетный метод определения первичной продукции фитопланктона на основе измерений флуоресценции и интенсивности света / Гаевский Н. А. и др. // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 40, № 3. С. 105—114.
 111. Родина А. Г. Методы водной микробиологии. Практическое руководство. Mосква — Ленинград : Наука, 1965. 364 с.
 112. Романенко В. И. К методике определения количества бактерий в водоемах // Гидробиологический журнал. 1971. Т. 7, № 1. С. 122—123.
 113. Россова Э. Я., Гаран Ю. С. К методике количественного учета колоний сапрофитных бактерий // Гидробиологический журнал. 1982. Т. 18, № 4. С. 93—95.
 114. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / ред. Абакумов В. А. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. 317 с.
 115. Сагайдачный А. Ю., Гиляров А. М., Матвеев В. Ф. Исследование пространственного распределения зоопланктона методом главных компонент // Журнал общей биологии. 1977. Т. 38, № 2. С. 218—227.
 116. Садчиков А. П. Методы изучения пресноводного фитопланктона. Москва : Университет и школа, 2003. 157 с.
 117. Садчиков А. П., Макаров А. А. Прижизненное выделение органического вещества фитопланктоном трех водоемов различной трофности (методические аспекты) // Гидробиологический журнал. 1997. Т. 33, № 2. С. 104—107.
 118. Сахаров В. Б., Ильяш Л. В. Метод функции желательности при анализе сезонной сукцессии планктона // Биологические науки. 1982. № 1. С. 59—65.
 119. Сигарева Л. Е. Пигментная модель фитопланктона и ее использование // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 120—125.
 120. Сигарева Л. Е. Спектрофотометрический метод определения пигментов фитопланктона в смешанном экстракте // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 75—85.
 121. Силина Н. И. О методике количественного учета коловраток // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 5. С. 97—103.
 122. Сорокин Ю. И. К методике концентрирования фитопланктона // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 2. С. 71—75.
 123. Стадниченко А. П. Lymnaeidae и Acroloxidae Украины. Методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение. Житомир : Рута, 2006. 168 с.
 124. Стариков Е. А. Культивирование Daphnia magna в выростных прудах и экономическая эффективность метода // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1974. Вып. 11. С. 315—326.
 125. Старосила Е. В. Новые методы и направления исследований в водной микробиологии (обзор) // Гидробиологический журнал. 2006. Т. 43, № 3. С. 51—66.
 126. Степанов В. Д., Огурцов Г. И., Степанова Р. П. Модифицированные методы сбора и определение биомассы зоопланктона // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 4. С. 92—95.
 127. Сурешкумар П., Томас Дж., Субраманян Дж. Быстрый метод одновременной дискриминации микроводорослей и определения их биохимического состава на основе вибрационной спектроскопии // Альгология. 2017. Т. 27, № 4. С. 403—414.
 128. Тевяшова О. Е. Сбор и обработка зоопланктона в рыбоводных водоемах. Методическое руководство (с определителем основных пресноводных видов). Ростов-на-Дону : АзНИИРХ, 2009. 84 с.
 129. Телеш И. В. Сравнительная эффективность методов количественного учета планктонных коловраток // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 4. С. 99—102.
 130. Трифонова И. С. Оценка трофического статуса водоемов по содержанию хлорофилла «а» в планктоне // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 158—166.
 131. Трохимець В. М. Методика комплексних досліджень гідробіонтів у водоймах різного типу // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 16—23.
 132. Усовершенствование методов инкубации и биоинкапсуляции науплиусов артемии / Корентович М. А. и др. // Вестник рыбохозяйственной науки. 2017. Т. 4, № 1. С. 4—19.
 133. Федоров В. Д., Максимов В. Н. Изучение процессов первичной продуктивности водоемов методом планируемых добавок биогенных элементов // Биологические науки. 1967. № 4. С. 132—142.
 134. Филенко О. Ф., Дмитриева А. Г., Марушкина Е. В. Исследование структуры лабораторной популяции водоросли Scenedesmus quadricauda Turp. (Breb) методом микрокультур // Гидробиологический журнал. 2006. Т. 43, № 5. С. 80—87.
 135. Фурсенко М. В. Метод определения гетеротрофной активности популяций бактерий в природных годах // Гидробиологический журнал. 1972. Т. 8, № 1. С. 127—133.
 136. Хайлов К. М., Юрченко Ю. Ю., Смолев Д. М. Методология исследования биокосной системы «твердый субстрат — организмы — обтекающая их вода» // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 3. С. 79—90.
 137. Хижняк М. І., Євтушенко М. Ю., Кражан С. А. Біологічні методи дослідження водойм : монографія. Київ : Український фітосоціологічний центр, 2013. 404 с.
 138. Шаповалова И. М., Вологдин М. П. К методике количественного учета погруженной растительности и фитофильной фауны // Гидробиологический журнал. 1979. Т. 15, № 4. С. 111—112.
 139. Шевченко Н. Ф. Методика збору та кількісна оцінка зоопланктостоку пониззя Дніпра // Таврійський науковий вісник., 2002. Вип. 24. С. 126—130.
 140. Шелюк Ю. С. Сравнительная оценка методов определения продукции фитопланктона водных объектов различной трофности и проточности // Гидробиологический журнал. 2017. Т. 53, № 4. С. 41—53.
 141. Шишкин Б. А., Фикс Б. В., Галеева Т. И. Метод расчета основных параметров культуры водных беспозвоночных животных // Гидробиологический журнал. 1981. Т. 17, № 2. С. 105—112.
 142. Щербак В. И. Определение первичной продукции отдельных видов водорослей авторадиографическим методом // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. С. 47—51.
 143. Щербак В. І. Визначення первинної продукції фітомікробентосу // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 30—32.
 144. Щербак В. І. Визначення первинної продукції фітопланктону і деструкції органічних речовин // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 12—23.
 145. Щербак В. І. Оцінка різноманітності фітопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 23—25.
 146. Щербак В. І. Оцінка стану водних об’єктів за рівнем розвитку фітопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 25—27.
 147. Якушин В. М. Визначення чисельності сапрофітних бактерій // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 66—71.
 148. Якушин В. М. Оцінка трофності водних об’єктів за рівнем розвитку бактеріопланктону // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 74—75.
 149. Якушин В. М., Олійник Г. М. Визначення біомаси бактерій // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 71—74.
 150. Якушин В. М., Олійник Г. М. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем: Бактеріобентос // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 76—80.