pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 42-51
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.042
УДК [639.3.043.13:636.087.72]:597-1.05

Вплив мінералу бентоніт на хімічний склад м’язів коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

О. О. Батуревич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити вплив бентоніту — мінералу природного походження, введеного до складу основного раціону однорічок коропа — на вміст ліпідів і їх окремих класів та хімічний склад м’язів з метою встановлення ефективності та оптимальних норм використання в годівлі коропа.

Методика. Дослідження проведені в лабораторії кормів і годівлі риб на базі Інституту рибного господарства НААН в умовах акваріумів-аналогів впродовж 27 діб. Об’єктом дослідження були однорічки нивківського лускатого коропа. В експерименті було задіяно контрольну та п’ять дослідних груп. Коропам дослідних груп додатково до складу основного раціону було введено бентоніт з розрахунку 0,1%, 0,2%, 2,0%, 5,0% і 10,0% від .загальної маси корм.

Визначення вмісту загальних ліпідів проводили ваговим методом Фолча, вміст окремих класів ліпідів — методом тонкошарової хроматографії. Масову частку білка визначали за методом К’єльдаля, вміст жиру – за методом С. В. Рушковського.

Експериментальні роботи проведено за загальноприйнятими у рибництві методиками.

Результати. У дослідженнях проаналізовано вплив згодовування однорічкам коропа бентонтоніту у складі основного раціону на біохімічні показники організму. Дано порівняльну характеристику ефективності використання даної кормової добавки в різних концентраціях під час вирощування риби в лабораторних умовах.

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що введення до складу корму бентоніту в кількості 0,2; 2,0 та 5,0% приводить до збільшення вмісту триацилгліцеролів та до зниження вмісту ефірів холестеролу в м’язах однорічок коропа. Крім того, за введення 2,0% бентоніту відмічено тенденцію до збільшення вмісту фосфоліпідів на 10,0% відносно Контролю. Вміст загальних ліпідів у м’язах коропа був найвищим за введення бентоніту до складу корму з розрахунку 10%.з одночасним підвищенням вмісту сухої речовини на 6%, відносно Контролю.

За згодовування бентоніту з розрахунку 0,1; 0,2; 2,0; 5,0 та 10,0% у складі основного раціону встановлено збільшення вмісту протеїну у м’язах коропа відповідно на 7,3;, 9,9; 16,2; 11,3 та 19,4% відносно Контролю.

Наукова новизна. При проведенні досліджень в акваріальних умовах, враховуючи властивості бентоніту, вперше було вивчено його вплив на поживність м’яса, вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у м’язах однорічок коропа. За результатами досліджень встановлено ефективні норми введення даного мінералу до складу раціону.

Практична значимість. Дослідження ефективності введення бентоніту до основного раціону коропа в лабораторних умовах є актуальним, оскільки існують проблеми пошуку засобів підвищення рибопродуктивності у процесі вирощування, що потребують нових шляхів та методів вирішення. З огляду на позитивні напрацювання, дослідження доцільності застосування та встановлення норм введення бентоніту до раціону коропа є перспективними та мають практичне значення.

Ключові слова: бентоніт, короп, фізіолого-біохімічні показники, ліпіди.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Левицький Т. Р. Оцінка безпечності технологічних кормових // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. 2014. Вип. 15, № 4. С. 76—82.
 2. Наукове обгрунтування раціональної годівлі риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2002. 130 с.
 3. Ермакова С. В. Применение природных цеолитов в индустриальном рыбоводстве // Биологические ресурсы водоемов бассейнов Балтийского моря : ХХII науч. конф. по изучению водоемов Прибалтики : тезисы докл. Вильнюс, 1987. С. 52—53.
 4. Проскурко А. И. Минеральные ресурсы Украины: охрана и рациональное использование. Київ : Вища школа, 1989. 179 с.
 5. Наседкин В. В., Кваша Ф. С., Стаханов В. В. Бентонит в промышленности России. Москва : ГЕОС, 2001. 136 с.
 6. Сало Д. П., Овчаренко Ф. Д., Круглицкий Н. Н. Высокодисперсные минералы в фармации и медицине. Киев: Наукова думка, 1969. 226 с.
 7. Кармацких Ю. А. Использование бентонита в кормлении лошадей // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. № 1 (13). С. 134—137.
 8. Цуциев А. В., Дзагуров Б. А. Бентонитовая підкормка в рационе свиней // Зоотехния. 2008. № 11. С. 19—20.
 9. Нікіпелова О. М. Результати фізико-хімічних досліджень бентоніту Дашуковського родовища // Вісник Одеського національного університету. 2014. Т. 19, вип. 3. С. 70—75.
 10. Аракелян Ф. Р. Биологические основы применения бентонита в животноводстве : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ереван : ЕрЗВИ, 1991. 47 с.
 11. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
 12. Сатретдинов А. К. Бентониты в кормлении свиней // Зоотехнология. 2004. № 4. С. 7—9.
 13. Гелета О. Л., Кічняєв А. М., Ляшок В. I. Мінеральні ресурси України: глини. Ч. 1. Генезис та основні властивості глин. Коштовне та декоративне каміння, 2011. № 3. С. 20—31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktdk_2011_3_7 (дата звернення: 10.04.19).
 14. Методики зоотехнических и биохимических анализов кормов, продуктов обмена и животноводческой продукции. Дубровицы : ВНИИЖ, 1978. 128 с.
 15. Kates M. Techniques of lipidology. Amsterdam : Elsevier, 1986. 451 p.
 16. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинский Н. А. Москва : Колос, 1969. 256 с.
 17. Храбко М. І., Рівіс Й. Ф., Грициняк І. І. Вплив згодовуваного цинку на рівень ліпідів у тканинах організму та ріст коропів // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 85—88.
 18. Вплив добавок хлориду хрому на обмін ліпідів в печінці, скелетних м’язах і зябрах дворічок коропа / Смолянінов К. Б. та ін. // Біологія тварин. 2011. Т. 13, № 1–2. С. 239—242. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/bitv_2011_13_1-2_38. Дата звернення (12.04.19).
 19. Steffens W. Effects of variation in essential fatty acids in fish feeds on nutritive value of freshwater fish for humans // Aquaculture, 1997. Vol. 151. P. 97—119. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(96)01493-7