pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.005
УДК 639.2/.3 (477)

Динаміка розвитку рибного господарства України у 2016–2018 роках

Ю. А. Глєбова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
О. В. Шкарупа,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства, м. Київ

Мета. Відповідно до останніх статистичних досліджень, у світі в цілому та в Україні зокрема спостерігається тенденція до збільшення споживання продукції рибного господарства. Метою роботи є проаналізувати динаміку розвитку рибного господарства України у 2016–2018 рр., спираючись на узагальнені показники діяльності суб’єктів різних форм власності.

Методика. Основу дослідження становили наукові, статистичні та звітні дані стосовно показників розвитку рибного господарства України, а саме ― виконання державної політики у сфері рибного господарства та промисловості, вилов риби й інших водних біоресурсів, відтворення гідробіонтів, виробництва товарно-харчової рибної продукції, стану економіки рибної галузі України, а також міжнародного співробітництва з питань аквакультури. Крім того, були використані законодавство України, постанови Кабінету Міністрів, постанови Міністерства аграрної політики та продовольства України. Автори застосовували методи ретроспективного аналізу та моніторингу інформаційних даних результатів діяльності в цій галузі народного господарства. Порівняльний та статистичний аналіз вилову водних живих біоресурсів у 2016–2018 рр. був проведений згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. У роботі наведено узагальнені дані стосовно розвитку рибної галузі України, розглянуто його актуальні проблеми та перспективи. Наприклад, завдяки поступовому втіленню в життя реформ у рибній галузі в 2017 р. загальний улов риби та інших водних біоресурсів становив 94,2 тис. т, що на 6,6% більше, ніж у 2016 р. В тому ж 2017 р. на державних риборозплідних господарствах було отримано 12,2 млн особин цінних видів риб, що становить 114,6% від державної норми з їх відтворення на рік. У 2018 р. загальний вилов водних біоресурсів у Чорному морі, в порівнянні з 2017 р. зріс на 3,3 тис. т, склавши 8,6 тис. т. Обсяг вилову в причорноморських лиманах становить 481 т, що перевищує минулорічний показник на 338,8 т. Отже, загалом спостерігається позитивна динаміка розвитку рибного господарства України.

Наукова новизна. Представлено аналітичний моніторинг результатів зміни підходів до організації діяльності різних суб’єктів рибного господарства у 2016−2018 рр., досягнутих, насамперед, внаслідок поступового запровадження реформ. Враховано істотні технологічні, економічні, організаційні й нормативно‐правові особливості господарств різних форм власності та типів ведення рибництва. Узагальнено інформацію про динаміку розвитку рибної галузі України та послідовно викладено основні дані щодо відомостей стосовно сучасного стану рибогосподарського комплексу України, з урахуванням міжнародних відносин.

Практичне значення. Матеріали статті стануть у пригоді в роботі науковців з біологічних та сільськогосподарських наук, а також працівників рибної галузі, зокрема, при плануванні та впровадженні в життя нових схем ведення рибного господарства України, як на місцях, так і в глобальному масштабі.

Ключові слова: рибне господарство, водні біоресурси, відтворення гідробінтів, вилов риби, економіка рибної галузі України.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» № 3677-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17 (дата звернення: 14.03.19).
 2. Закон України «Про аквакультуру» : прийнятий 18 вересня 2012 року, № 5293-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17(дата звернення: 14.03.19).
 3. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах. Москва : Пищепромиздат, 1963. 119 с.
 4. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні // Економіка АПК. 2010. № 3. С. 15—21.
 5. Сучасний стан та розвиток рибної галузі України в кризовий час / Грициняк І. І. та ін. // Рибогосподарська наука України 2015. № 1. С. 5—15.
 6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98 № 166. Київ : ІРГ УААН, 1998. 47 с.
 7. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки: отчет о научно-исследовательской работе ред. С. Г. Бушуев. Одесса : ОдЦ ЮгНИРО, 2013. 147 с.
 8. Глєбова Ю. А., Шкарупа О. В. Стан рибної галузі в Україні на початку її реформування // Науковий вісник НУБіПУ. 2017. № 250. С. 7. (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
 9. Концепція реформування рибної галузі в Україні в 2015 р. URL: http://darg.gov.ua/_koncepcija_reformuvannja_0_0_0_1983_1.html. (дата звернення : 14.03.19).
 10. Глєбова Ю. А., Шкарупа О. В. Розвиток реформ у рибній галузі України // Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 7—18.
 11. Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 105 та від 5 жовтня 2016 року № 808. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2016-п (дата звернення : 17.02.2019).
 12. Державнa службa статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення : 17.02.2019).
 13. Публічний звіт Державного агентства рибного господарства України за 2018 р. URL: http://darg.gov.ua/_publichnij_zvit_derzhavnogo _0_0_0_8359_1.html (дата звернення : 14.03.19).
 14. Публічний звіт Державного агентства рибного господарства України за 2017 р. URL: http://darg.gov.ua/files/10/02_21_zvit.doc (дата звернення : 14.03.19).
 15. Ukraine Fishery products. URL: https://webgate.ec.europa.eu /sanco/traces/output/UA/FFP_UA_en.pdf (дата звернення : 17.02.2019).
 16. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org. (дата звернення : 14.03.19).
 17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 845. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-п (дата звернення: 17.02.2019).
 18. Про затвердження режимів рибальства у 2016 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 січня 2016 року № 2. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-16 (дата звернення : 17.02.2019).
 19. Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 грудня 2016 року № 512. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1676-16 (дата звернення : 17.02.2019).
 20. Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 542. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-16 (дата звернення : 17.02.2019).
 21. Закон України № 2041-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких термінів та понять)» від 18 травня 2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17 (дата звернення : 14.03.19).
 22. Постанова кабінету Міністрів України №50 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) аби відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу», від 18 січня 2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2013-%D0%BF. (дата звернення : 14.03.19).
 23. Наказ Мінагрополітики №5 «Про затвердження режимів рибальства у 2017 році», від 18 січня 2017 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2017 року за № 134/300020. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/RE30002.html (дата звернення : 14.03.19).
 24. ДСТУ 2284:2010. Риба жива. Загальні технічні вимоги. Київ : Держспоживстандарт України, 2012. 16 с.