pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 79-101
DOI: 10.15407/fsu2018.04.079 
УДК 016:[597-146.3:621.59]

Кріоконсервація статевих продуктів риб. Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Підготовка довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань низькотемпературної консервації статевих клітин різних родин і видів риб та створення генетичних банків з метою збереження генетичного різноманіття популяцій цінних видів риб.

Методика. Під час системного пошуку у процесі формування тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 150 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1979 по 2017 рр., та присвячені питанням історії розвитку і вивченню сучасного стану кріоконсервації статевих продуктів риб, її біологічним передумовам, методикам проведення і шляхам удосконалення останніх, проблемам впровадження досягнень кріобіотехнології у рибництво. Крім того, до переліку включено публікації, які стосуються створення і використання кріобанків як способу збереження генофонду риб-об’єктів аквакультури. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APAstyle.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання використання кріобіотехнологій з метою збереження генетичного різноманіття цінних видів риб та підвищення ефективності ведення рибництва.

Ключові слова: низькотемпературна консервація статевих продуктів риб, кріобанк гамет риб, кріопротектор, кріобіотехнології.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Акимочкина Т. И. Цитологические особенности спермиев ценных видов рыб Волго-Каспийского бассейна и их изменение в зависимости от условий криоконсервации : автореф. диc. на соискание уч. степени канд. биол. наук : 03.03.04 — клеточная биология, цитология и гистология. Астрахань : Астраханский государственный университет, 2010. 26 c.
 2. Активность дегидрогеназ в плазме криоконсервированной спермы рыб / Каурова С. А. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 63—64.
 3. Алымов С. И., Васюкова А. Т., Василец С. В. Особенности криоконсервации спермы ручьевой форели (Salmo trutta morpha fario) // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 124—126.
 4. Анализ криоколлекции белорыбицы (Stenodus leucichthys leucichthys Guld.) с помощью изоферментного и RAPD-анализа / Голованова Т. С. и др. // Холодноводная аквакультура: старт в XXI в. : Междунар. симп. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2003. С. 138—139.
 5. Ананьев В. И. Низкотемпературные генетические банки для развития аквакультуры, сохранение генетического разнообразия промысловых стад рыб, спасения видов и популяций, находящихся в угрожаемом состоянии, в северных регионах России // Холодноводная аквакультура: старт в XXI в. : Междунар. симп. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2003. С. 215—217.
 6. Ананьев В.И., Манохина М.С. К вопросу подготовки новой редакции научно-технической программы «Криобанк гидробионтов» на 2009–2014 гг. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 15—16.
 7. Ананьев В. И., Манохина М. С., Виноградов М. Е. Проблемы создания криотехнологий для низкотемпературных генетических банков аквакультуры, сохранения геномов редких исчезающих видов рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 765—766.
 8. Ананьев В. И., Манохина М. С., Голод В. М. Обоснование для создания регионального низкотемпературного генетического банка рыб и других гидробионтов Северо-Запада России // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 229—234.
 9. Ананьев В. И., Месс Ж., Багров А. М. Международный низкотемпературный генетический банк объектов аквакультуры // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : симпоз. : матер. докл. Адлер, 1999. С. 6—7.
 10. Баранникова И. А., Измайлов В. А. Пути сохранения осетровых [Заводское воспроизводство и криоконсервация гамет и эмбрионов] // Рыбное хозяйство. 1995. № 6. С. 44—45.
 11. Безусий О. Л., Черепнін В. О. Використання кобадаміду і плазми крові срібного карася при кріоконсервації сперми коропа // Рибогосподарська наука України. 2012. № 4. С. 120—124.
 12. Бех В. В. Криоконсервация спермы карпов украинских пород // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 769.
 13. Бибенко О. В. Влияние факторов криоконсервирования на генетический аппарат спермиев рыб : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. биол. наук : спец. 03.00.22 — криобиология. Харьков, 1993. 16 с.
 14. Бибенко О. В., Копейка Е. Ф. Влияние криоконсервации спермы карпа на эмбриогенез // Криоконсервирование репродуктивных клеток и эмбрионов. Харьков, 1992. С. 3—8.
 15. Биологически активные вещества для криоконсервации спермы рыб — объектов рыбохозяйственных водоемов / Пронина Н. Д. и др. // Экологические проблемы пресноводных рыбохозяйственных водоемов России : Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвященная 80-летию Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ». Санкт-Петербург : Татарское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», 2011. С. 287—290.
 16. Борышполец С. П., Дзюба Б. Б. Использование метанола для криоконсервирования спермиев различных видов рыб // Проблемы криобиологии. 2008. № 2. С. 224.
 17. Буцкий К. И., Пуговкин А. Ю. Криорезистентность спермы белого толстолобика после стимуляции широкоиспользуемыми гормональными препаратами // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 177.
 18. Буцкий К. И., Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Криоконсервирование спермы стерляди (Acipenser ruthenus) с использованием криозащитной среды на основе ДМСО // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2017. Т. 27, № 2. С. 174.
 19. Буцький К. І., Пуговкін А. Ю., Копєйка Є. Ф. Вплив гормональних ін’єкцій на параметри якості та кріорезистентність сперматозоїдів білого товстолобика (Hypophthalmichthys molitrix, Val. 1844) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 140—148. 
 20. Вивчення впливу кріоконсервування та довгострокового зберігання сперми амурського сазана на життєстійкість личинок / Безусий О. Л. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Одеса, 2011. С. 30—32.
 21. Влияние внутрипородных различий самцов карпа на криоустойчивость спермы / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1991. Вып. 61. С.118—123.
 22. Влияние ДМСО и продуктов его распада на сперматозоиды и выживаемость эмбрионов вьюнов / Копейка Ю. Е. и др. // Проблемы криобиологии. 2002. № 4. С.45—56.
 23. Водно-солевой обмен спермиев карпа в условиях in vitro и состав среды для их криоконсервации / Дрокин С. И. и др. // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 57—59.
 24. Возможность получения потомства карпа с применением криоконсервированных гамет / Наук В. В. и др. // Другий з’їзд гідроекологічного товариства України. Київ, 1997. Т. 2. С. 48—49.
 25. Воспроизводство растительноядных рыб с использованием метода низкотемпературной консервации спермы / Цветкова Л. И. и др. // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С.52—53.
 26. Генетический банк данных рыб и водных беспозвоночных / Эрнест Л. К. и др. // Рыбное хозяйство. 1993. Т. 1. С. 28—29.
 27. Горбунов Л. В. Необходимость разработки ускоренных режимов замораживания половых клеток и эмбрионов животных // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. конф. молодых ученых : матер. Киев, 2002. С. 92—95.
 28. Горбунов Л. В. Повышение воспроизводимости и обеспечение условий сопоставимости результатов криоконсервирования спермиев животных // Водні біоресурси і аквакультура : Міжнар. наук. конф. з нагоди 80-річчя Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України : матер. Київ, 2010. С. 325—327.
 29. Горбунов Л. В. Температура внутрішньоклітинного кристалоутворення сперміїв коропа // Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 54—57.
 30. Горбунов Л. В., Бучацкий Л. П. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных. Киев : Киевский университет, 2005. 325 с.
 31. Горбунов Л. В., Гринжевский Н. В., Морозова И. А. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных на основе применения сверхвысоких скоростей замораживания-оттаивания. Киев — Харьков : Харьковский биотехнологический центр ; Институт рыбного хозяйства УААН, 2002. 40 с.
 32. Горбунов Л. В., Гринжевський М. В., Саліна А. С. Кріоконсервація статевих клітин риб на основі використання широкого діапазону швидкостей теплообміну // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб : конф. : матер. Киев, 2005. С. 65—71.
 33. Дзюба Б. Б. Активация, реактивация и оплодотворяющая способность спермиев белого толстолобика после разбавления криозащитной средой // Проблемы криобиологии. 1997. № 3. С. 62—63.
 34. Дзюба Б. Б., Дрокин С. И., Копейка Е. Ф. Некоторые аспекты криоконсервации спермы пелингаса // Проблемы криобиологии. 1997. № 3. С. 67—68.
 35. Дзюба Б. Б., Черепанов В. В., Копейка Е. Ф. Динамика клеточного объема спермиев карпа и белого толстолобика в период их движения до и после криоконсервации // Консервация генетических ресурсов. Пущино, 1996. С. 104—106.
 36. Достижения в области криобиологии рыб и проблемы сохранения и устойчивого использования генетического разнообразия осетровых рыб: теоретические и практические аспекты / Ананьев В. И. и др. // Осетровые на рубеже XXI века : конф. : тезисы докл. Астрахань, 2001. С. 16—18.
 37. Дрокин С. И. Влияние многократного получения спермы карпа на подвижность спермиев до и после криоконсервации и на жирнокислотный состав их фосфатидилхолина // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26-30 вер. 2005 р. : матер. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 2005. С. 79—81.
 38. Дрокин С. И. Криоконсервация спермы рыб Черного моря // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011. С. 90—92.
 39. Дрокин С. И. Связь методологии криоконсервации сперматозоидов различных видов рыб с их ультраструктурой // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІІ Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Канів, 16-19 вер. 2009 р. : тези. Севастополь : Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського, 2009. С. 39—42.
 40. Дрокин С. И., Забелинский С. А., Копейка Е. Ф. Влияние низкотемпературной консервации на фосфолипиды и их жирные кислоты сперматозоидов рыбы белого амура Сtenopharyngodon idella и индюка Meleagris gallopa. Сравнительные аспекты // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 1985. Т. 21, № 1. С. 79—82.
 41. Жукинский В. Н., Копейка Е. Ф., Недялков Г. Ф. Криоконсервация спермы рыб и опыт ее использования для получения потомства карпа // Гидробиологический журнал. 1981. № 6. С. 39—51.
 42. Жукинский В. Н., Недялков Г. Ф., Копейка Е. Ф. Результаты опытов осеменения карпа криоконсервированной спермой // Генетика, селекция, гибридизация: 2 Всесоюз. совещание, Ростов-на-Дону, 16-20 марта 1981 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 1981. С. 189—190.
 43. Журавлева Г. Ф., Акимочкина Т. И. Изучение криопротекторных свойств различных химических соединений, используемых для замораживания и хранения репродуктивных клеток рыб // Естественные науки. 2010. № 1(30). С. 42—48.
 44. Зависимость жизнеспособности криоконсервированных спермиев карпа от рецептуры криозащитных сред при долговременном хранении / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2006. Вып. 81. С. 41—45.
 45. Земков Г. В. Оценка качества протекторов в различных условиях криоконсервации спермиев рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 795—796.
 46. Земков Г. В., Тихомиров A. M., Акимочкина Т. И. К биотехнологии криоконсервации репродуктивных клеток рыб // Ветеринарная патология. 2007. № 4. С. 214—215.
 47. Изучение криоустойчивости спермиев карпа (C. carpio) в связи с особенностями активации движения / Дзюба Б. Б. и др. // Проблемы криобиологии. 2001. № 3. С. 60.
 48. Использование генетического криобанка для сохранения генофонда рыб — объектов аквакультуры /Цветкова Л. И. и др. // Цитология. 2004. Т. 46, № 10. С. 876—877.
 49. Использование новых технологий в аквакультуре [Криоконсервирование спермы самцов-производителей и подращивание молоди разных видов рыб] / Войнова Н. В. и др. // Холодноводная аквакультура: старт в XXI в. : Междунар. симп. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2003. С. 78—80.
 50. Использование природных криопротекторов при криоконсервации спермы рыб / Каранова М. В. и др. // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Москва, 1997. С. 356—357.
 51. Исследование низкотемпературной консервации спермы рыб / Цветкова Л. И. и др. // Генетика, селекция и воспроизводство рыб : Первая Всерос. конф. : матер. Санкт-Петербург, 2002. С. 49—50.
 52. К проблеме сохранения геномов осетровых рыб путем криоконсервации спермы / Цветкова Л. И. и др. // Осетровые на рубеже XXI в. : Междунар. конф. : тезисы докл. Астрахань, 2000. С. 32—33.
 53. Каранова М. В., Цветкова Л. И. Криопротективные свойства антифризных гликопротеинов при замораживании спермы рыб // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 369—376.
 54. Катасонов В. Я., Цветкова Л. И., Ананьев В. И. Генетическая коллекция спермы рыб // Рыбоводство и рыболовство. 1994. № 1. С. 34—35.
 55. Качество криоконсервированной спермы сазанов после 25 лет хранения / Копейка Е. Ф. и др. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. С.136—138.
 56. Кононенко І. С. Комплексна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus L., 1758), отриманої з використанням кріобіотехнологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.02.03 — рибництво. Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2017. 17 с.
 57. Кононенко І. С. Оцінка виживання молоді стерляді (Acipenser ruthenus, L. 1758), отриманої від запліднення ікри кріоконсервованою спермою // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2017. С. 164—169.
 58. Кононенко І. С. Оцінка виживаності молоді стерляді, отриманої від кріоконсервованої сперми // Тваринництво України. 2017. № 3–4. С. 31—35.
 59. Кононенко І. С. Розроблення кріозахисних середовищ для низькотемпературного заморожування сперми стерляді (Acipenser ruthenus) // Рибогосподарська наука України. 2017. № 2 (40). С. 99—113. https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.099 
 60. Кононенко І. С., Бех В. В. Кріоконсервування статевих продуктів — ефективний метод збереження біорізноманіття осетрових видів риб // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2 (36). С. 5—21. https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.005 
 61. Контейнер для розміщенні молочка коропа при заморожуванні-відтаюванні / Міщенко А. Г. та ін. // Ветеринарна біотехнологія. 2007. № 10. С. 133—137.
 62. Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия с применением методов криоконсервации геномов гидробионтов / Ананьев В.И. и др. // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 385—399.
 63. Копейка Е. Ф. Инструкция по низкотемпературной консервации спермы карпа. Москва, 1986. 10 с.
 64. Копейка Е. Ф. Исследование влияния защитных сред на сперму осетровых рыб при низкотемпературной консервации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Харьков : Институт криобиологии и криомедицины, 1982. 23с.
 65. Копейка Е. Ф. Экологическая ниша как фактор, определяющий криорезистентность сперматозоидов рыб // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 4. С. 302—311.
 66. Копейка Е. Ф. Эволюция рыб и криорезистентность сперматозоидов // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2012. Т. 22, № 3. C. 239.
 67. Копейка Е. Ф., Вийо П., Гончаров Б. Ф. Динамика дозревания и криорезистентность сперматозоидов сибирского осетра Acipenserbaerii // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнарод. наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2005. С. 125.
 68. Копейка Е. Ф.,Копейка Ю. Е. Вариабельность качества и криорезистентность спермиев рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 806.
 69. Криоконсервация половых продуктов рыб для сохранения исходной генетической и популяционной структуры / Пронина Н. Д. и др. // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 176—177.
 70. Криоконсервация репродуктивных клеток рыб: история и перспективы / Пономарева Е. Н. и др. // Рыбное хозяйство. 2017. № 4. С. 85—88.
 71. Криоконсервация спермы карпа под защитой 1,3-бутиленгликоля / Борончук Г. В. и др. // Консервация генетических ресурсов. Пущино, 1996. С. 98—99.
 72. Криоконсервация спермы белорыбицы и белуги / Андреев А. А. и др. // Консервация генетических ресурсов. Пущино, 1996. С. 96—98.
 73. Криоконсервация спермы буффало / Цветкова Л. И. и др. // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : симпоз. : матер. докл. Адлер, 1999. С. 109—110.
 74. Криоконсервация спермы европейского окуня PercafluviatilisL. с использованием метанола в качестве криопротектора / Дзюба Б. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 48—49.
 75. Криоконсервация спермы рыб: состояние, развитие, перспективы / Цветкова Л. И. и др. // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 358—366.
 76. Криоконсервация спермы тихоокеанских лососей Камчатки чавычи и кеты / Желтоножко О. В. и др. // Проблемы криобиологии. 1996. № 3. С. 30—34.
 77. Криоконсервирование спермы лососевых рыб / Цветкова Л. И. и др. // Холодноводная аквакультура: старт в ХХІ век : Междунар. симпоз. : матер. Санкт-Петербург, 2003. С. 112.
 78. Криоконсервирование спермы стерляди: оптимизация состава криозащитной среды / Пуговкин А. Ю. и др. // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2016. Т. 26, № 2. С. 160.
 79. Криотехнологии для сохранения генофонда рыб-объектов аквакультуры / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 140—144.
 80. Криотехнологии для сохранения и промышленного использования генетических ресурсов / Пронина Н. Д. и др. // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности. Москва, 2005. Т. 2. С. 207—210.
 81. Лунев Г. Е., Тренклер И. В. Криоконсервация спермы русского осетра с использованием метилового спирта // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 107—108.
 82. Манохина М. С., Ананьев В. И. Криоконсервация эмбрионов и личинок гидробионтов. Проблемы и перспективы // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 88—89.
 83. Манохина М. С., Ананьев В. И. Новое в подходах к решению проблемы криоконсервации эмбрионов и личинок рыб // Генетика, селекция и воспроизводство рыб : Первая Всерос. конф. : матер. Санкт-Петербург, 2002. С. 48—49.
 84. Метальникова К. В. Получение и криоконсервация спермы реверсантов — перспективный способ сохранения геномов самок [Рыбы] // Ветеринарная патология. 2008.№ 2. С. 150—152.
 85. Метальникова К. В. Предварительные наброски к обоснованию научной программы "Сохранение биоразнообразия различных видов рыб с использованием методов получения спермы реверсантов (самок) и ее криоконсервации" // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 821.
 86. Метод криоконсервации спермы осетрових рыб — объектов аквакультуры / Докина О. Б. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : IV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. Москва : ВНИРО, 2006. С. 76—79.
 87. Метод криоконсервации спермы рыб — для сохранения геномов и получения жизнестойкого потомства / Цветкова Л. И. и др. // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф. : сбор. труд. Адлер, 2001. С. 116—117.
 88. Методическое пособие по криоконсервации спермы карпа, лососевых и осетровых видов рыб / Цветкова Л. И. и др. Москва : ВНИИПРХ, 1997. 11 с.
 89. Миксон К. Б., Зинченко А. А., Боброва Е. Н. Фазовые переходы и стеклование в криозащитных средах и эмбрионах вьюна // Проблемы криобиологии. 2008. №2. С. 225.
 90. Миксон К. Б., Ревенко Е. Б., Гапон А. А. Влияние растворов криопротекторов на выживаемость и тератогенность эмбрионов карася (Carassius auratus gibelio Bloch, 1783) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 149—156.
 91. Миксон К. Б., Черепанов В. В. Влияние растворов криопротекторов на выживаемость эмбрионов карася // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2012. Т. 22, № 3. C. 373.
 92. Морозова И. А., Горбунова Н. И., Горбунов Л. В. Влияние объемного расширения среды, содержащей биообъект, на сохранность деконсервированных половых клеток и эмбрионов животных при сверхвысоких скоростях замораживания // Рибне господарство. 2002. Вип. 61. С. 37—41.
 93. Некоторые проблемы криоконсервации генофонда рыб / Петропавлов Н. Н. и др. // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Москва, 1997. С. 361.
 94. Низкотемпературная консервация спермы осетровых / Копейка Е. Ф. и др. // Осетровое хозяйство внутренних водоемов СССР : 2 Всесоюз. совещ., 26 февр.-2 марта 1979 г. : тезисы и рефераты. Астрахань, 1979. С. 220.
 95. Низкотемпературная консервация спермы рыб / Копейка Е. Ф. и др. // Генетика, селекция гибридизация рыб : 2 Всесоюз. совещ., Ростов-на-Дону, 16-20 марта 1981 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 1981. С. 105—106.
 96. Низкотемпературный генный банк спермы рыб – один из методов сохранения биологического разнообразия ихтиоценозов / Цветкова Л. И. и др. // Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях перехода к рыночным отношениям : Междунар. конф. : матер. Минск, 1998. С. 102—104.
 97. Низькотемпературне кріоконсервування сперми українських порід коропа / Гринжевський М. В. та ін. // Вісник аграрної науки. 2001. № 8. С. 37—38.
 98. Новые криотехнологии для сохранения генофондов рыб / Пронина Н. Д. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 187—190.
 99. О жизнестойкости личинок карпа, полученных с использованием замороженной спермы / Цветкова Л. И. и др. // Рыбоводство и рыболовство. 1995. № 3–4. С. 19.
 100. О некоторых факторах, влияющих на криоустойчивость спермы карпа Cyprinus carpio / Цветкова Л. И. и др. // Вопросы ихтиологии. 1995. Т. 35, № 6. С. 804—810.
 101. Образование льда при замерзании криозащитных растворов [Криоконсервация спермы рыб] / Андреев А. А. и др. // Ветеринарная патология. 2007. № 4. С. 231—234.
 102. Определение вероятности образования микроскопических пор в мембранах криоконсервированных сперматозоидов карпа (Cyprinus carpio) / Буцкий К. И. и др. // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2015. Т. 25, № 2. С. 168. 
 103. Оптимизация криозащитных сред для замораживания спермы карпа, сибирского осетра и радужной форели / Пронина Н. Д. и др. // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. конф. молодых ученых : матер. Киев, 2002. С. 119.
 104. Оптимизация процесса криоконсервации спермы осетровых рыб при использовании различных сред / Пономарева Е. Н. и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 1(2). С. 132—134.
 105. Оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді (Acipenserruthenus, L. 1758) для запліднення ікри в умовах рибних господарств / Кононенко І. С. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 3. С. 83—95.
 106. Опыт получения качественной спермы веслоноса и ее криоконсервация / Копейка Е. Ф. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 65—66.
 107. Особенности кристаллизации высококонцентрированных суспензий клеток, содержащих осмотически неактивные внутриклеточные структуры [К криоконсервации спермы рыб] / Дрокин С. И. и др. // Ветеринарная патология. 2008. № 2. С. 141—143.
 108. Оценка качества криоконсервированных молок сибирского осетра (Acipenser baerii stenorhynchus Nikol’sky) / Глоговски Я. и др. // Осетровые на рубеже ХХІ века : Междунар. конфер. : тез. докл. Астрахань, 2000. С.229—230.
 109. Очкур С. И., Цветкова Л. И. Влияние кислородного режима преднерестового содержания производителей сазана и карпа на дыхание, подвижность и криоустойчивость сперматозоидов // VIII науч. конф. по экологической физиологии и биохимии рыб : тезисы докл. Петрозаводск, 1992. Т. 2. С. 31—32.
 110. Пилиев С. А. Применение криоконсервации в рыбоводстве // Селекция рыб : сб. науч. тр. Москва : Агропромиздат, 1989. С. 100—105.
 111. Пилиев С. А. Проблемы криоконсервации в области рыбоводства // Рыбохозяйственное освоение водоемов комплексного назначения. Москва, 1990. С. 66—72.
 112. Получение диспермного андрогенеза у сибирского осетра и андрогенетических гибридов между сибирским и русским осетрами с использованием криоконсервированной спермы / Грунина А. С. и др. // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 46—47.
 113. Пономарёва Е. Н., Богатырева М. М., Тихомиров А. М. Использование криоконсервированного генетического материала для воспроизводства осетровых рыб // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 172—173.
 114. Проблемы сохранения геномов лососевых и осетровых рыб / Ананьев В. И. и др. // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 399—412.
 115. Пронина Н. Д. Оценка качества криоконсервированной спермы рыб // Цитология. 2004. Т. 46, № 9. С. 843—844.
 116. Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Исследование процесса переноса молекул воды через мембраны сперматозоидов щуки (Esox lucius L.) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2015. Т. 25, № 2. С. 165.
 117. Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. Осмотическая резистентность сперматозоидов карпа Cyprinus сarpio // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2013. Т. 23, № 2. С. 190.
 118. Пуговкин А. Ю., Буцкий К. И. Проницаемость мембран сперматозоидов стерляди (Acipenser ruthenus L.) и карпа (Cyprinus carpio L.) // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2014. Т. 24, № 2. С. 178.
 119. Пуговкін А. Ю., Копєйка Є. Ф. Проникність плазматичних мембран сперматозоїдів коропа (Cyprinus carpio, L., 1758) для молекул води та кріопротекторів на різних етапах кріоконсервування // Проблемы криобиологии и криомедицины. 2016. Т. 26, № 4. С. 340—348.
 120. Реакция спермиев карпа на солевые среды как тест на криорезистентность / Пуговкин А. Ю. и др. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. С.185—186.
 121. Результаты криоконсервации спермы карповых рыб / Богатырева М. М. и др. // Комплексные исследования биологических ресурсов южных морей и рек : Вторая Междунар. конф. молодых ученых и специалистов : матер. Астрахань, 2007. С. 22—24.
 122. Результаты хранения образцов спермы севрюги / Богатырева М. М. и др. // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2008. № 3. С. 22—25. (Рыбное хозяйство).
 123. Рекрут С. В., Павліщенко В. М., Журавель М. П. До питання про створення кріобанку гамет риб // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2005. С. 217.
 124. Савушкина С. И. Выращивание рыбопосадочного материала, полученного с использованием криоконсервированной спермы // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 303—305.
 125. Савушкина С. И. Качество производителей сибирского осетра, при получении которых использована криоконсервированная сперма // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005.Т. 2. С. 227—232.
 126. Савушкина С. И. Методические аспекты биотехнологии криоконсервации половых продуктов пресноводных рыб // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005.Т. 2. С. 217—227.
 127. Савушкина С. И. Устойчивость сперматозоидов русского осетра к замораживанию // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития :IIМеждунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 32.
 128. Савушкина С. И., Козовкова Н. А. Воспроизводство молоди сибирского осетра с использованием криоконсервированной спермы // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 66—67.
 129. Савушкина С. И., Цветкова Л. И., Пронина Н. Д. Эффективность использования метода низкотемпературной консервации спермы рыб в аквакультуре // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре :Междунар. симпоз. : тезисы докл. Краснодар, 1996. С. 96—97.
 130. Савушкина С. И. Выращивание рыбопосадочного материала, полученного с использованием криоконсервированной спермы // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 303—305.
 131. Семенова Л. Э., Галимова Л. В. Технические характеристики криозамораживающего устройства // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 33—34.
 132. Сохранение генетического разнообразия рыб методом низкотемпературной консервации половых продуктов / Цветкова Л. И. и др. // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : Междунар. симпоз. : тезисы докл. Краснодар, 1996. С. 102.
 133. Технология криоконсервации и хранения в низкотемпературном банке спермы рыб / Цветкова Л. И. и др. // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2001. С. 152—158.
 134. Тихомиров А. М. Перспективы создания регионального криобанка гидробионтов Волго-Каспийского бассейна // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. конф. : матер. Астрахань, 2001. С. 36—37.
 135. Тихомиров А. М., Богатырева М. М., Джаригазов Е. С. Влияние метода замораживания и оттаивания на качество спермы русского осетра // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 308—310.
 136. Тихомиров А. М., Богатырева М. М., Джаригазов Е. С. Влияние объемов, режимов замораживания и оттаивания на качество спермы русского осетра при криоконсервации // Рациональное использование пресноводных экосистем – перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 311—313.
 137. Тихомиров А. М., Богатырева М. М., Красильникова А. А. Разработка криозащитных сред для низкотемпературного консервирования сперматозоидов белорыбицы (Stenodus leucichtys Guldenstadti, 1772) в целях сохранения генофонда // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2011. № 1. С. 58—62. (Рыбное хозяйство).
 138. Тихомиров А. М., Пономарева Е. Н. Электростимуляция мембран спермиев русского осетра облегчает проникновение криопротекторов внутрь клеток // Криоконсервация как способ сохранения биологического разнообразия : конф. : матер. Пущино, 2008. С. 129—130.
 139. Томиленко В. Г., Жукинский В. Н., Копейка Е. Ф. Криоконсервация спермы карпов украинской чешуйчатой породы нивчанского внутрипородного типа и возможности использования ее в рыборазведении // Рыбное хозяйство. 1983. Вып. 37. С. 6—10.
 140. Филиппов В. Ю., Мрук А. И., Бучацкий Л. П. Криоконсервация половых клеток редких и исчезающих видов рыб (ручьевая форель, дунайский лосось, хариус европейский) // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург, 2010. С. 224—225.
 141. Цветкова Л. И. Создание низкотемпературной коллекции спермы рыб // Избранные труды ВНИИПРХ. В 4 т. Дмитров : Север Подмосковья, 2002. С. 412—417.
 142. Цветкова Л. И., Докина О. Б., Пронина Н. Д. Криоконсервация спермы амуров (Ctenopharyngodon idella, Mylopharyngodon piceus) // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2001. Вып. 76. С. 73—76.
 143. Цедик В. В. Кріоконсервація — метод збереження генофонду риб // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. конф. молодых ученых : матер. Киев, 2002. С. 131—133.
 144. Черепанов В. В. Влияние факторов криоконсервирования на энергетический обмен активированных спермиев сазана // Проблемы криобиологии. 2003. № 4. С. 58—65.
 145. Черепанов В. В., Желтоножко С. В., Желтоножко В. В. Криоконсервация спермы реофильной нерки // Проблемы криобиологии. 2000. № 2. С. 64—70.
 146. Черепанов В. В., Копейка Е. Ф. Криоустойчивость спермиев сазана, выделенных из различных участков молок // Проблемы криобиологии. 2000. № 3. С. 59—63.
 147. Чипинов В. Г., Джаригазов Е. С., Болонина Н. В. Оценка качества спермы осетровых рыб различными методами и опыт ее низкотемпературной консервации // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2010. № 1. С. 140—143. (Рыбное хозяйство).
 148. Штайн Г. Криоконсервация гамет рыб // Проблемы криобиологии. 1991. № 3. С. 42—45.
 149. Экспериментальные исследования процесса криоконсервации спермы русского осетра в Турции / Джаригазов Е. С. и др. // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., 21-22 сент. 2009 г., г. Ростов-на-Дону :тезисы докл. Ростов-на-Дону, 2009. С. 45—47.
 150. Электростимуляция как способ увеличения проницаемости мембран спермиев осетровых рыб для криопротекторов / Пономарева Е. Н. и др. // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 21-22 сент. 2009 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 2009. С. 117—118.