pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 57-67
DOI: 10.15407/fsu2018.04.057
УДК [639.311.043.13:636.087.72]:639.371.52

Ефективність введення сапоніту та анальциму до складу раціону дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

О. О. Батуревич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
Г. В. Качай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН України, смт Великий Любінь

Мета. Здійснити порівняльну характеристику впливу сапонітового борошна та анальциму при додаванні до основного раціону дволіток коропа на фізіолого-біохімічні показники їхнього організму.

Методика. При дослідженні застосовували рибницькі, іхтіологічні та статистичні методи. Об’єктом дослідження були дволітки коропа. Масову частку білка визначали за методом К’єльдаля, вміст жиру — за методом С. В. Рушковського в апараті Сокслета. Кількісне визначення концентрації металів у м’язах ставових риб здійснювали прямим всмоктуванням розчину у пропан-бутан-повітряне полум’я за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115-М1.

Результати. Проведені дослідження з визначення продуктивних показників поживності м’яса та концентрації мікроелементів і важких металів в м’язах дволіток коропа. Встановлено, що при додаванні до раціону коропа сапонітового борошна та анальциму в кількості 3% упродовж всього сезону вирощування середня маса дволіток коропа була вищою відповідно на 12,1 і 9,7%, рибопродуктивність — на 11,9 і 9,9% відносно контролю. Згодовування кормосуміші із добавкою анальциму сприяло збільшенню вмісту протеїну в м’язах коропів на 7,5%, а жиру — на 22,5%. В той же час, за введення до раціону сапонітового борошна відмічено лише збільшення жиру на 16,0%. Згодовування сапонітового борошна та анальциму сприяє зниженню кількості свинцю в м’язах риб відповідно на 77,7 і 78,7%, а кадмію — в 1,3 і 2,4 раза відносно контролю.

Наукова новизна. Уперше до раціону дволіток коропа введено мінеральні добавки природного походження — сапонітове борошно та анальцим, визначено їх вплив на продуктивні показники, поживність м’яса та його хімічний склад, з огляду на сорбційні та іонообмінні властивості досліджуваних добавок.

Практична значимість. Проведені дослідження є основою для планування та удосконалення схем раціональної годівлі дволіток коропа та підвищення рибопродуктивності ставів.

Ключові слова: дволітки коропа, мінерали природного походження, сапонітове борошно, анальцим, рибопродуктивність, жир, протеїн, важкі метали, сорбційна здатність, іонообмінні властивості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
 2. Янович Н. Є., Янович Д. О.Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 2 (59), ч. 2. С. 345—372.
 3. Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2009. Вип. 7. С. 93—99.
 4. Галатов А. Н. Применение глауконита в раціонах растущих овец // Зоотехния. 2000. № 4. С. 22—24.
 5. Grjsicki A., Rachubik J. Influence of bentonite on trace kinetics in rats // Bull. Veter. Inst. in Pulawyio. 2005. № 1. P. 121—123.
 6. Лушников H. A. Минеральные вещества и природные добавки в питании животных. Курган : КГСХА, 2003. 192 с.
 7. Мельник Н. В., Андрійчук В. Ф. Продуктивність курей-несучок при згодовуванні мінеральної добавки анальцим // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. 2005. Вип. 3. С. 197—201.
 8. Структурно-сорбційні характеристики українського сапоніту / Марцин І. І. та ін. // Укр. хим. журн. 2001. Вип. 2. С. 98—101.
 9. Брек Д. В. Цеолитовые молекулярные сита. Москва : Мир, 1975. 781 с.
 10. Эффективность использования анальцимосорбента в кормлении молодняка свиней / Решетниченко А. П. // Актуальные проблемы інтенсивного развития животноводства : сб. науч. трудов. Горки, Беларусь, 2014. С. 141—147.
 11. Анальцимо-сорбент – дезінтоксикант кормів : пат. 37607 Україна, № 200804365 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
 12. Зотеев В. С., Кирилов М. П. Эффективность использования природных сорбентов в рационах высокопродуктивных коров // Известия ФГОУ ВПО СГСХА. 2006. Вып 2. С. 62—65.
 13. Мухутдинов Д. М., Бикташев Р. У., Искаков Р. Ш. Влияние добавки из отхода масло-экстракционного производства на молочную продуктивность крупного рогатого скота // Достижения науки и техники АПК. 2008. № 11. С. 54—55.
 14. Регламентація використання цеоліту Сокирницького родовища за вирощування перепелів / Харчишин В. М. та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : збірник наук. праць. 2014. С. 19—23.
 15. Plank G., Bauer J., Grünkemeier A. The protective effect of adsorbents against ochratoxin A in swine // Tierarztl Prax. 1990. № 5. Р. 483—489.
 16. Jung B. G., Toan N. T., Cho S. J. Dietary aluminosilicates supplement enchances immune activity in mice and reinforces clearance of porcine circovirus type 2 in experimentally infected pigs // Vet. Microbiology. Vol. 143. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509005586?via%3Dihub (accessed 15.10.2018).
 17. Хіміч О. В. Ефективність використання сапоніту, селену та комплексних мінеральних добавок на їх основі в раціонах молочних корів і бичків на відгодівлі : дис. … кандидата с.-г. наук : 06.02.02. Вінниця, 2005. 149 c.
 18. Фисинин В. И., Егоров И. А., Драганов И. Ф. Кормление сельскохозяйственной птицы : учебник. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 344 с.
 19. Таратухин В. А., Шимульская Л. К. Корм для карпа с добавкой цеолітового туфа // Рыбное хозяйство. 1984. № 9. С. 35—36.
 20. Корягина В. Н. Состояние среды обитания, продуктивность и качество карпа при использовании в прудах местных природных цеолитов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ульяновск, 2007. 21 с.
 21. Атомно-абсорбционный анализ / Хавезов И., Цалев Д. Ленинград : Химия, 1983. 144 с.
 22. ДСТУ ISO 5983:2003. Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білку. Метод К’єльдаля. Київ, 2005. 8 с. (Національний стандарт України).
 23. ДСТУ ISO 6492:2003. Корми для тварин. Визначення вмісту жиру. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 8 с. (Національний стандарт України).
 24. Остоумова И. Н. Биологические основы кормления рыб. Санкт-Петергург : ГосНИОРХ, 2001. 372 с.
 25. Воробьев В. И. Биогеохимия и рыбоводство. Саратов : Литера, 1993. 224 с.
 26. Данилів С. І., Мазепа М. А. Вплив ацетату свинцю на гуморальні фактори неспецифічної резистентності коропа // Современные проблемы токсикологии. 2009. Вып. 3–4. С. 53—56.
 27. ДСТУ 2284:2010. Риба жива. Загальні технічні умови. Київ : Держспоживчстандарт України, 2012. С. 26. (Національний стандарт України).
 28. Watanabe T., Kiron V., Satoh H. Trace minerals in fish nutrition // Aquaculture. 1997. № 1. Р. 185—207. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(96)01503-7