pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 112-117
DOI: 10.15407/fsu2018.03.112
УДК 016:[597.554.3:639.371.5]

Вирезуб Rutilus frisii frisii (Nordmann). Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Підготовка довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань вивчення еколого-біологічних характеристик та шляхів відновлення чисельності зникаючого виду риб з родини коропових іхтіофауни України — вирезуба Rutilus frisii frisii Nordmann.

Методика. Під час системного пошуку у процесі формування тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 37 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1931 по 2017 рр., та присвячені питанням дослідження географічного поширення, морфо-екологічних характеристик, біологічних особливостей різних стадій розвитку, а також специфіки відтворення й технологій ставового та індустріального вирощування червонокнижного виду риб — вирезуба — в контексті збереження біорізноманіття. Крім того, до переліку включено публікації, які стосуються проблем реституції даного виду у басейнах річок. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання дослідження біології, а також проблеми відновлення та збереження вирезуба як зникаючого об’єкта іхтіофауни.

Ключові слова: вирезуб, червонокнижний вид, біологічні особливості, розведення, реституція.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алимов И. А. Выращивание вырезуба (Rutilus frisii) в рыбоводных прудах / И. А. Алимов // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2013. № 10. С. 26—30.

2. Амброз А. И. Вырезуб — Rutilus frisii Nordmann // Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана. Киев : АН УССР, 1956. С. 98—106.

3. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России. Москва : Наука, 1998. С. 69—70.

4. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 1. Ленинград : Всесоюзный институт озерного и речного рыбного хозяйства, 1932. С. 327.

5. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 2. Москва — Ленинград : АН СССР, 1949. С. 532—534.

6. Великохатько Ф. Д. Новые данные о распространении и биологии вырезуба Rutilus frisii Nordmann // Известия Ленинградского НИИ ихтиологии. 1931. Т. 12, вып. 1. С. 270—272.

7. Владимиров М. З. Раннее эмбриональное развитие и морфология нового межродового гибрида карповых рыб: самка вырезуба Rutilus frisii (Nordm.) и самец рыбца Vimba vimba vimba (L.) // Вопросы ихтиологии. 1978. Т. 18, № 5. С. 963—965.

8. Воспроизводство вырезуба в связи с сохранением биоразнообразия / Михеев В. П. и др. // Таврійський науковий вісник. 2011. Вип. 76. С. 242—247.

9. Вырезуб — Rutilus frisii (Nordmann) // Промысловые рыбы СССР. Москва : Пищепромиздат, 1949. С. 326—327.

10. Вырезуб (Rutilus frisii (Nordman)) // Красная книга Смоленской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Смоленск : СГПИ, 1997. С. 104.

11. Дзюбан Н. А., Дудкин А. Д. Воспроизводство вырезуба // Рыбное хозяйство. 1952. № 1. С. 33—35.

12. Докучаев А. С. Выращивание маточного стада вырезуба в прудовых условиях для целей искусственного воспроизводства // Вклад молодых ученых в рыбохозяйственную науку России : Всерос. молодёжная конф., Санкт-Петербург, 12-14 окт. 2010 г. : тезисы докл. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2010. С. 47—49.

13. Жизнь животных. Т. 4, ч. 1 : Рыбы / ред. Т. С. Расс. Москва : Просвещение, 1971. С. 278—280.

14. Жуков П. И. Вырезуб (Rutilus frisii (Nordmann, 1840)) // Справочник по экологии пресноводных рыб. Минск : Наука и техника, 1988. С. 130—131.

15. Жуков П. И. Рыбы Белоруссии. Минск : Наука и техника, 1965. С. 171—172.

16. Иванчев В. П., Сарычев В. С., Иванчева Е. Ю. Миноги и рыбы бассейна Верхнего Дона. Рязань : Голос губернии, 2013. 275 с. (Труды Окского государственного природного биосферного заповедника ; вып. 28).

17. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. Москва : ВНИРО, 1998. С. 424—426.

18. Козлов В. И., Абрамович Л. С. Справочник рыбовода. Москва : Росагропромиздат, 1991. С. 195—198.

19. Костоусов В. Г., Корабельникова О. В., Худый А. И. О возможности реституции вырезуба Rutilus frisii (Nordman) в бассейне Верхнего Днепра // Актуальные проблемы зоологической науки в Беларуси : ХІ Зоологическая Международная науч.-практ. конф., 1-3 нояб. 2017 г., Минск : сборник статей. Т. 1. Минск : А.Н. Вараксин, 2017. С. 204—213.

20. Мовчан Ю. В. Вирезуб причорноморський — Rutilus frisii (Nordmann, 1840) // Риби України (визначник-довідник). Київ, 2001. С. 68—69.

21. Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Фауна України. Т. 8 : Риби. Вип. 2 : Коропові. Ч. 1. Київ : Наукова думка, 1981. С. 67—80.

22. Нетрадиційні об’єкти рибництва в аквакультурі України / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Світ, 2001. С. 142—143.

23. Никольский Г. В. Частная ихтиология. Москва : Советская наука, 1950. С. 202—203.

24. Опалатенко Л. К. О морфологии и экологии вырезуба (Rutilus frisii) (Pisces, Cyprinidae) Верхнего Днестра // Вестник зоологии. 1978. № 4. С. 83—85.

25. Опыт воспроизводства вырезуба методами индустриального рыбоводства / Михеев В. П. и др. // Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Херсон, 17-19 мая 2010 г. : матер. Херсон : Колос, 2010. С. 55—57.

26. Разведение рыбы и раков / сост. Барышникова Т. Ростов-на-Дону : Респекс, 1999. С. 41—43.

27. Розведення та вирощування вирезуба і кутума // Галузевий збірник нормативно-технологічної документації з розведення та вирощування промислово-цінних риб. Київ : Укррибпроект, 2004. С. 249.

28. Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О., Христенко Д. С. Вирезуб // Атлас аборигенної іхтіофауни басейну р. Дніпро. Київ, 2011. С. 117—120.

29. Сироватська Н. І. Вирозуб Rutilus frisii (Nordmann). Харкiв : Видавництво Наркомпостачання УРСР, 1933. 80 с. (Працi Украïнск. філiï Озівсько-Чорноморського інституту морського рибного господарства ; т. 7, вип.1).

30. Смирнова Е. Н. Морфо-экологические особенности развития вырезуба Rutilus frisii (Nordm.) // Труды Института морфологии животных им. А. Н. Северцова. 1957. Вып. 20. С. 95—120.

31. Смирнова Е. Н., Трушинская М. Б. Основные задачи по восстановлению и увеличению численности запасов вырезуба // Известия ГосНИОРХ. 1964. Т. 57. С. 69—76.

32. Худий О. І. Прояви статевого диморфізму в популяції вирезуба із Дністровського водосховища // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : Інститут рибного господарства НААН України; ДІА, 2011. С. 103—107.

33. Худий О. І., Ткебучава І. Б. Вирезуб причорноморський Rutilus frisii (Nordmann, 1840) у зоологічних колекціях Природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. Іхтіол. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 вер. 2017 р. : матер. Херсон : Грінь Д.С., 2017. С. 359—363.

34. Худий О. І., Худа Л. В., Цапок О. Л. Гістологічна характеристика яєчників статевозрілих самок туводної форми вирезуба Дністровського водосховища // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІІ Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Канів, 16-19 вер. 2009 р. : тези. Севастополь : Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського, 2009. С. 165—167.

35. Худий О. І., Худа Л. В., Цапок О. Л. Характеристика ростових процесів вирезуба в умовах Дністровського водосховища // Доповіді Національної академії наук України. 2008. № 7. С. 175—178.

36. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Акімов І. А. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. С. 319.

37. Rutilus frisii (Nordman, 1840) — вырезуб // Атлас пресноводных рыб России / ред. Решетников Ю. С. Т. 1. Москва : Наука, 2002. C. 317—319.