pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 5-15
DOI: 10.15407/fsu2018.03.005
УДК [597.2/.5:556.53]:574.5

Малі річки урбанізованих територій як середовище існування іхтіоценозів

Д. В. Медовник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Встановлення екологічного потенціалу водних тіл різного типу у складі малих річок урбанізованих територій за особливостями структури іхтіоценозів, гідрохімічними та еколого-токсикологічними показниками.

Методика. Об’єктами досліджень виступали представники іхтіофауни, а також вода та донні відклади. Матеріали було відібрано протягом 2015–2016 рр. на ділянках річок Горенка, Либідь, Нивка та Сирець в межах м. Київ. Збір іхтіологічного матеріалу проведено за допомогою сачка, без використання засобів та методів, що суперечать законодавству або потребують спеціального дозволу. Обробка проб виконана згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. Показано, що якісний склад іхтіоценозів водних тіл у складі малих річок залежить від їх гідроморфологічних та гідрологічних характеристик. Згідно зі структурою іхтіоценозів, найвищий екологічний потенціал був притаманний водним тілам, де було збережено неперервність сполучення з приймаючою водоймою. Домінуючий комплекс в іхтіоценозах таких водних тіл складали індиферентні до швидкості течії аборигенні види риб, котрі здійснюють сезонні міграції, тоді як на ізольованих гідроспорудами водних тілах – переважно короткоциклові лімнофіли, у тому числі інвазивні. Проведена оцінка якості води за гідрохімічними та еколого-токсикологічними показниками також виявила вплив антропогенної трансформації водних тіл на їх екологічний потенціал. Так, вищий ступінь забрудненості та токсичності водного середовища був притаманний більш трансформованим водотокам.

Наукова новизна. Встановлено, що у випадку малих річок в межах м. Київ екологічний потенціал водних тіл, згідно зі структурою іхтіофауни, більшою мірою залежить від збереження сполучення з приймаючою водоймою та проточності, ніж від гідрохімічних та токсикологічних характеристик.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для розробки заходів, спрямованих на збереження та відтворення екосистем малих річок, зокрема їх іхтіоценозів.

Ключові слова: малі річки, антропогенна трансформація, екологічний потенціал, структура іхтіоценозів, гідрохімічні та еколого-токсикологічні характеристики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Иванчева Е. Ю., Терещенко В. Г. Влияние особенностей водосбора на видовое разнообразие ихтиофауны малой реки // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах : IV Междунар. науч. конф. : тезисы докл. Днепропетровск, 2007. С. 151—153.

2. Гай А. Є., Гроза В. А. Малі річки України: екологічні проблеми та перспективи збереження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 75—77. (Серія : Біологія. Спец. вип. : Гідроекологія).

3. Еколого-токсикологічне дослідження рівнів забруднення води та донних відкладів р. Нивка в районі аеропорту «Київ» / Коновець І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 2. С. 32—44. https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.032 

4. Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 192 с.

5. Кочет В. М. Сучасний стан іхтіофауни малих річок Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 280—283. (Серія : Біологія. Спец. вип. : Гідроекологія).

6. Сондак В. В., Волкошовець О. В., Бабич Л. М. Динаміка видового складу рибного населення р. Горинь та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в трансформованій річковій мережі // Вісник НУВГП. 2013. Вип. 3 (63). С. 15—23. (Сільськогосподарські науки).

7. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. Київ, 2006. 240 с.

8. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти : монография / ред. Ободовский А. Г., Станкевич А. П., Афанасьев С. А. Київ : Кафедра, 2012. 448 с.

9. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.

10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.

11. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.

12. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.

13. Романенко В. Д., Медовник Д. В. Видова та екологічна характеристика іхтіофауни малих річок урбанізованих територій // Гідробіологічний журнал. 2017. Т. 53, № 4. С. 3—12.

14. Крыжановский С. Г. Экологические группы рыб и закономерности их развития // Известия ТинРО. 1948. Т. 27. С. 4—114.

15. Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Фауна Украины. Т. 8 : Риби. Вип. 2 : Коропові. Ч. 2 : Шемая, верховодка, бистрянка, плоскирка, абраміс, рибець, чехоня, гірчак, карась, короп, гіпофтальміхтис, аристихтис. Київ : Наукова думка, 1983. 360 с.